منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

تملک و تصرف اراضی واقع در مسیر خط لوله تغذیه گاز شهر قم- روزنامه کیهان۸/۳/۸۵- نوبت دوم

آگهی تملک و تصرف (نوبت اول)

اراضی واقع در مسیر خط لوله تغذیه گاز

شهر قم ( استان قم)

شماره ۴۱۶

 

شرکت گاز استان قم به منظور اجرای طرحهای عمرانی و گازرسانی دولت (گازرسانی به شهر قم) با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۹ قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸ شورای انقلاب قصد تملک و تصرف و استفاده از اراضی واقع در مسیر خط لوله فوق الذکر را طبق کروکی ذیل دارد. مسیر خط تغذیه مذکور به طول تقریبی ۶ کیلومتر و حریم ۱۰ متر از کمربندی کاشان ، مقابل دانشگاه دارالحدیث (حدفاصل بین میدان ولیعصر و میدان ۷۲ تن) شروع و تا امام زادگان طیب و طاهر ختم میگردد.

لذا از عموم مالیکن و صاحبان حقوق اراضی و املاک موصوف (اعم از حقیقی و حقوقی) تقاضا میشودظرف مدت ۱۵ روز از انتشار دومین آگهی با همراه داشتن اسناد مالکیت جهت ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری ، به نشانی قم ، حدفاصل میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، امور حقوقی مراجعه نمایند.

بدیهی است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات و مفاد لایحه قانونی فوق الذکر اقدام میگردد.

 

۰۸ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب