منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

گازرسانی به روستای علی آباد انقلاب – روزنامه کیهان ۲/۱۱/۸۵- نوبت دوم

روزنامه کیهان – ۲/۱۱/۸۵- نوبت دوم

 

الف – نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار :

شرکت گاز استان قم واقع در قم ، بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴

 

ب – موضوع مناقصه :

عملیات پروژه (گازرسانی به روستای علی آباد انقلاب) واقع در روستای علی آباد انقلاب ازتوابع استان قم.

 

ج – زمان و مهلت دریافت اسناد :

د – نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

هـ – شرح مختصر کار :

  • لوله گذاری لوله های به قطر ۶۳ و ۱۱۰ میلیمتر با فشار ۶۰PSI به طول تقریبی ۵۵۰۰ متر.
  • لوله گذاری خط تغذیه به قطر۴ اینچ به طول ۲۷۶۰ متر.
  • نصب تعداد۱۸۰ انشعاب پلی اتیلن خانگی و تجاری طبق نقشه ۶۲۳۱- SM
  • تهیه مصالح ، ساخت ، نصب و آزمایش یک مورد ایستگاه تقلیل فشار T.B.S به ظرفیت ۱۰۰۰مترمکعب در ساعت و شاسی مربوطه.

 

و – شرایط پیمانکاران متقاضی :

  • توانائی انجام کار در مدت ۱۵۰ روز تقویمی.
  • توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.
  • دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (حداقل پایه ۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

 

*کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه ، اخذ اطلاعات بیشتر ، دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

*توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی را برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

 

۳۰ خرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب