مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

امور مرتبط با مشترکین شهر قم و نواحی کهک،جعفریه،دستجرد،قنوات- روزنامه کیهان ۲۱/۱۲/۸۵-نوبت دوم

امور مرتبط با مشترکین شهر قم و نواحی کهک،جعفریه،دستجرد،قنوات- روزنامه کیهان ۲۱/۱۲/۸۵-نوبت دوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد بر اساس ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات کلیه امور مرتبط با مشترکین شهر قم و نواحی کهک ، جعفریه ، دستجرد و قنوات و توابع را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید :

 

الف – نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :

شرکت گاز استان قم واقع در قم ، خیابان امام خمینی ، حدفاصل میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ .

 

ب – زمان و مهلت دریافت اسناد :

زمان و مهلت دریافت اسناد پس از انجام مرحله ارزیابی کیفی پیمانکاران در دعوتنامه ارسالی ذکر خواهد شد .

 

ج – نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی(در وجه شرکت گازاستان قم) به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه .

 

د ) شرح مختصر کار:

توزیع گاز بهاء ، قرائت کنتور،وصول مطالبات،قطع جریان گاز مشترکین بدهکار،اشتراک پذیری و امور مرتبط با مشترکین .

 

هـ ) شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱- توانائی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی .

۲- توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز .

۳- تائیدشدگان کد ۵ و ۷ اداره کار ( خدمات عمومی / خدمات اداری)

 

*کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس اشاره شده فوق مراجعه نمایند.توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند ، تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

 

۲۹ خرداد ۱۳۹۷

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
آمار بازدید