منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

امور مرتبط با مشترکین شهر قم و نواحی کهک،جعفریه،دستجرد،قنوات- روزنامه کیهان ۲۱/۱۲/۸۵-نوبت دوم

امور مرتبط با مشترکین شهر قم و نواحی کهک،جعفریه،دستجرد،قنوات- روزنامه کیهان ۲۱/۱۲/۸۵-نوبت دوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد بر اساس ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات کلیه امور مرتبط با مشترکین شهر قم و نواحی کهک ، جعفریه ، دستجرد و قنوات و توابع را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید :

 

الف – نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :

شرکت گاز استان قم واقع در قم ، خیابان امام خمینی ، حدفاصل میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ .

 

ب – زمان و مهلت دریافت اسناد :

زمان و مهلت دریافت اسناد پس از انجام مرحله ارزیابی کیفی پیمانکاران در دعوتنامه ارسالی ذکر خواهد شد .

 

ج – نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی(در وجه شرکت گازاستان قم) به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه .

 

د ) شرح مختصر کار:

توزیع گاز بهاء ، قرائت کنتور،وصول مطالبات،قطع جریان گاز مشترکین بدهکار،اشتراک پذیری و امور مرتبط با مشترکین .

 

هـ ) شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱- توانائی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی .

۲- توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز .

۳- تائیدشدگان کد ۵ و ۷ اداره کار ( خدمات عمومی / خدمات اداری)

 

*کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس اشاره شده فوق مراجعه نمایند.توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند ، تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

 

۲۶ دی ۱۳۹۷

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید