منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

مزایده فروش میعانات گازی – روزنامه کیهان – نوبت دوم ۲۵/۱/۸۶

مزایده  فروش میعانات گازی- روزنامه کیهان ۲۵/۱/۸۶-نوبت دوم

 

 

الف – نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :

شرکت گاز استان قم واقع در قم ، خیابان امام خمینی ، حدفاصل میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین ،کوچه شماره ۱۸ ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ .

 

ب – موضوع مزایده :

(فروش میعانات گازی)

 

ج – زمان و مهلت دریافت اسناد :

زمان و مهلت دریافت اسناد پس از انجام مرحله ارزیابی کیفی پیمانکاران در دعوتنامه ارسالی ذکر خواهد شد .

 

د – نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

ضمانتنامه یا فیش بانکی(در وجه شرکت گازاستان قم) که مبلغ آن در دعوتنامه ارسالی ذکر خواهد شد.

 

هـ ) شرح مختصر کار:

۱-فروش میعانات گازی حاصل از گاز ارسالی از چاه های منطقه سراجه قم در طول یکسال.

 

و ) شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱- توانائی انجام کار در مدت یکسال شمسی .

۲- توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز .

 

*کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مزایده و اخذ اطلاعات بیشتر و به آدرس اشاره شده فوق مراجعه نمایند.توضیح اینکه اسناد مزایده به کلیه متقاضیانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند ، تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

 

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب