منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

پروژه گازرسانی به روستاهای جنداب،اسلام آباد،قاضی سفلی،قاضی علیا،محمد بیگ،تاج خاتون و آب یک-روزنامه کیهان ۲/۲/۸۶-نوبت دوم

روزنامه کیهان – ۲/۲/۸۶-نوبت دوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد بر اساس ماده ۱۳ برگزاری مناقصات پروژه گازرسانی به روستاهای جنداب، اسلام آباد،قاضی سفلی،قاضی علیا،محمد بیگ،تاج خاتون و باغ یک را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

 

الف – نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار :

شرکت گاز استان قم واقع در قم ، بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴

 

ب – زمان و مهلت دریافت اسناد :

زمان و مهلت دریافت اسناد پس از انجام مرحله ارزیابی کیفی پیمانکاران در دعوتنامه ارسال ذکر خواهد شد.

 

ج – نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی در وجه شرکت گاز استان قم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه.

 

د – شرح مختصر کار :

۱-لوله گذاری لوله های به قطر ۶۳ و ۹۰ و ۱۱۰و ۱۶۰ میلیمتر پلی اتیلن و ۶ و ۸ اینچ فولادی با فشار ۶۰PSI به طول تقریبی ۲۷۰۰۰ متر.

۲-لوله گذاری خط تغذیه به قطر۴ اینچ با فشار ۲۵۰ PSI به طول تقریبی ۲۴۷۰ متر.

۳-نصب تعداد۶۵۶ انشعاب پلی اتیلن خانگی و تجاری .

۴- ساخت ، نصب و آزمایش ۲ ایستگاه تقلیل فشار T.B.S به ظرفیت ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰مترمکعب در ساعت.

 

هـ – شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱-توانائی انجام کار در مدت ۳۰۰ روز تقویمی.

۲-توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

۳-حداقل پایه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات سازمان مدیریت و برنامه ریزی .

 

*کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه ، اخذ اطلاعات بیشتر ، دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

*توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی را برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

 

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب