منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

ساخت مجتمع ورزشی کارکنان شرکت گاز استان قم- روزنامه محلی ایمان ۱۸/۴/۸۶ نوبت دوم

روزنامه محلی ایمان – ۱۸/۴/۸۶ – نوبت دوم

آگهـی شناسـایی پیمانکـار ساخت مجتمـع ورزشـی

 

شرکت گاز استان قم در نظر دارد فاز اول مناقصه مربوط به مجتمع ورزشی کارکنان شرکت گاز استان قم را از طریق مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی متقاضیان دارای حداقل پایه ۴ رشته ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شرح ذیل واگذار نماید:

الف – مدیر طرح شرکت گاز استان قم و مشاور طرح ، شرکت مشاورین طرح و اندیشه می باشد.

ب – مهلت اعلام آمادگی از زمان انتشار آگهی به مدت ۷ روز می باشد.

ج – زمان دریافت اسناد ارزیابی کیفی پی از اتمام مهلت آگهی نوبت دوم.

د- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا دوهفته پس از اولین روز توزیع اسناد ارزیابی خواهد بود .

نکات قابل توجه :

  1. ارایه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .
  2. اسناد مناقصه پس از ارزیابی متقاضیان به واجدین شرایط ارایه میگردد.
  3. متقاضیان میتوانند،درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ( ۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵۱) و ۶۱۲۱۳۰۴ ، ۶۱۲۱۳۵۳ ، ۶۱۲۱۲۱۷ و فکس ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ حاصل نمایند.

 

 

 

۰۸ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب