منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

اجرای پروژه احداث مجموعه انبار مرکزی شرکت گاز استان قم (نوبت اول)-۲۱/۷/۸۷

شرکت گاز استان قم در نظر دارد  اجرای پروژه احداث مجموعه انبار مرکزی شرکت گاز استان قم را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط…

 

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :اجرای پروژه احداث مجموعه انبار مرکزی شرکت گاز استان قم را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

  • احداث ساختمان انبار ۱۷ * ۵/۱۲ متر با اجرای تمام جزییات به طور کامل طبق نقشه.
  • احداث سوله ۳۶ * ۱۵ متر با اجرای تمام جزییات به طور کامل طبق نقشه.
  • اجرای فنس کشی، جدول گذاری، فضای سبز و روشنایی و … با اجرای تمام جزییات به طور کامل طبق نقشه.

ب- محل اجرا : ایستگاه  CGS واقع در شهر قم می باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

  • توانایی انجام کار در مدت ۳۶۰ روز تقویمی.
  • دارا بودن حداقل رتبه ۴ از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
  • توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۴۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی به حساب جاری ۱۶۸۰ شرکت گاز استان قم.
  • توانایی ارایه انواع ضمانتنامه های بانکی جهت حسن اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد و پاکات تا تاریخ ۰۶/۰۸/۱۳۸۷

ه- مهلت تحویل اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی حداکثر تا تاریخ ۲۰/۰۸/۱۳۸۷

و- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۸۷ میباشد.

ز- مبلغ برآورد اولیه پروژه ۰۰۰’۰۰۰’۶۲۰’۱۰ ریال میباشد که پیمانکار بایستی ضریب پلوس/مینوس نسبت به مبلغ پایه را اعلام نماید.

مناقصه گران میتوانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس :  WWW.nigc-qom.ir قابل دریافت است. نکات قابل توجه :

  • ارایه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
  • شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
  • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.

                                                                      روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۰۹ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب