منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

احرای پروژه امور مرتبط با مشترکین شرکت گاز استان قم (نوبت سوم) ۸۷/۷/۲۳

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :اجرای پروژه امور مرتبط با مشترکین شرکت گاز استان قم را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط …

 

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :اجرای پروژه امور مرتبط با مشترکین شرکت گاز استان قم را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

۱)      قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین خانگی، تجاری، صنعتی و … در سطح استان قم؛

۲)      وصول مطالبات مشترکین در سطح استان قم؛

۳)      انجام امور مرتبط با مشترکین، اشتراک پذیری و پاسخگویی به مشترکین و … .

ب- محل اجرا : استان قم می باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱)      توانایی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی.

۲)      تأیید صلاحیت متقاضی از سوی سازمان کار و امور اجتماعی.

۳)   توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۱۹ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی به حساب جاری ۱۶۸۰ شرکت گاز استان قم.

۴)      توانایی ارایه انواع ضمانتنامههای بانکی جهت حسن اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی تا تاریخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۷ میباشد.

هـمهلت تحویل اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی حداکثر تا تاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۸۷ میباشد.

و- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۳۰ : ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۸۷ میباشد.

مناقصه گران میتوانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس :  WWW.nigc-qom.ir قابل دریافت است.

نکات قابل توجه :

۱)      ارایه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۲)      شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۳)   در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.

۰۹ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب