منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

راهنمای تغذیه،اصلاح،حذف سندایجادسابقه کنترل موجودی اقلام مازاد برنیاز/MT30

 

فهرست
 مقدمه
 اطلاعات عمومی راجع به صفحات تصویری
 رابطه صفحات تصویری با یکدیگر
 فهرست برنامه های کنترل موجودی اقلام مازاد بر نیاز
 ایجاد سابقه قلم مازاد بر نیاز
 اصلاح سابقه قلم مازادبر نیاز
 حذف سابقه قلم مازاد بر نیاز
 رویت اقلام مازاد بر نیاز
رویتاصلاح قلم مازاد وحذف آنها
 رویت اقلام مازاد بر نیاز(دارای شماره طبقه بندی واقعی وغیر واقعی) 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                         

 مقدمه :

کالاهائیکه که در انبارهای سطح شرکت ملی گاز ایران وجود دارند بمنظور پشتیبانی تاسیسات و منابع مورد استفاده قرارمیگیرند . در بعضی مواقع مشاهده میشود که کالاهائی درانبار وجود دارد که دیگر مورد استفاده ای ندارد و یا بیش از مقدار مورد نیاز در انبار وجودداردوبعضاً دارای ارزش بسیار بالائی میباشند و درهمان حال در انبارهای دیگر ممکن است نیاز به آن کالاها باشد و جهت تامین نیاز اقدام به خرید آن اقلام می نمایند. یعنی از یک طرف سرمایه شرکت در یک انبار بلوکه شده و از طرفی جهت تامین بودجه جهت خرید همان قلم اقدام میگردد. لذا بمنظور آزاد نمودن سرمایه های بلوکه شده و استفاده بهینه از کالاهای موجود و مازاد برنیاز در سیستم یکنواخت تدابیری بکار رفته تا در جهت این مهم مورد استفاده قرارگیرد.

از این روانبارهائی که کالایی را مازاد برنیاز دارند و یا جهت آنها مورد استفاده ای ندارد در یک رمز سازمانی به عنوان اقلام مازاد برنیاز منتقل نموده وجهت این اقلام استعلام می نمایدتا اگر متقاضی جهت اینگونه اقلام اقلام وجود داشت در اختیار آنها قرارگیرد. استعلام در سطوح مختلف انجام میگیرد و در وضعیتهای مختلف به شرح زیر نشان داده میشود.

 

وضعیت شرح
  ایجاد رکورد مازاد برنیاز
۱ استعلام در سطح مدیریت
۲ استعلام در سطح شرکت اصلی
۳ استعلام درسطح وزارت
۴ مازاد برنیاز
۹ ذخیره

چنانچه وضعیت رکورد برابر یک باشد کلیه انبارهای در سطح مدیریت میتوانند قلم مذکوررا رویت نموده و در صورت نیاز اقدام به تهیه آن نمایند بهمین ترتیب انبارهای در سطح شرکت اصلی دروضعیت ۲ و انبارهای وزارت در وضعیت ۳ میتوانند اطلاعات قلم مذکور را رویت و درصورت نیاز اقدام به تهیه آن نمایند.

ممکن است انباربخواهد بخشی از کالا را به عنوان ذخیره نگهداری نماید در آن صورت به میزان مورد نظر در وضعیت ۹ نگهداری خواهد نمود. (ضمناً دررابطه باتکمیل اسناد مربوطه به دستور العمل MT30/01-030/19-83 مراجعه شود)

 

موضوع : کنترل موجودی اقلام مازاد برنیاز

 

                                                                                                                                                                 

  

 

IN THE NAME OF GOD

WELCOME   TO   TEHRAN   NIOC   NETWORK

 

********   ********   ********   /   ********   ********

********   ********   ********   /   ********   ********

**     **         **   **   /     **     **   **

**     **         ********   /     **     ********

**     **         ********   /     **     ********

**     ********   **         /   ********   **

**     ********   **         /   ********   **

 

 

CENTER       APPLICATION ID

——-     ——————————-

NIOC         TSO10,TSOE,TSOX,TSE,PRE,MAE

 

AHWAZ             TSOH,AHL,AHP

 

KALANAFT     TSOK,KALA ,TSTK2,NIGC

 

NIGC                   TSOG,TSTG1,TSTG2

 

===> mae

 

ارتباط از طریق PC دارای WINDOWS و نرم افزار EXTRA

درصورت برقراری ارتباط از طریق PC با نصب نرم افزار EXTRA از طریق  سیستم عامل WINDOWS  پس از برقراری ارتباط با سیستم ، شکل فوق در صفحه مانیتور ظاهر میگردد از این پس کاربر میتواند با درج حروف MAE در قسمتی که نشانگر قراردارد و با زدن ENTER وارد محیط سیستم با اطلاعات واقعی LIVE (شکل صفحه ۳) گردد.

 

 

 

 

GSC01S01             IN THE NAME OF GOD                     ۸۳/۰۸/۲۰

CP14                           .                             ۱۳:۳۷:۰۳

(:                           LIVE/MA

, (۰۰,

( (۰۰۰۰۶

/( ۰L (00000)

(۰۰),(۰۰۰۰۰۰۰۰۰;

J0000000000000/

=============

(S00000000000S)

.,=S@@S=, “*0000000*” ,=S@@S=,.

J@@@@@@0@@@@6. ‘*000*’ .6@@@@0@@@@@@G

(@@@@@۷       ‘@@@@, V ,@@@@’       Q@@@@@)

.,++,. “*@@@     .   ۰@@@@۰.۰@@@@۰   .     @@@*” .,++,.

(@@@@@@@) )@@@Q,..@) :0@@@@7″‘”9@@@@0: (@..,4@@@( (@@@@@@@)

(@@@-*+*’ J@@@@@@@<. (@@@@(     )@@@@) .>@@@@@@@) ‘*+*-@@@)

(@@:,:۶@@@@@F-‘””9) ‘?@@@@6,.,J@@@@?’ (9″”‘-F@@@@@6:,:@@)

“*+۰@۰+*”     “)’ ‘”^*+۰@۰+*^”‘   ‘(”     “*+۰@۰+*”

USER ID..: mag99003 : PASSWORD…..:         :

LANGUAGE.:   :         NEW_PASSWORD.:         :

<PF1>= HELP   <PF2>= SYSTEM BULLETIN   <PA2>= SYSTEM LOGOFF

< PF2 > =   SYSTEM BULLETIN         < PA2 > =   SYSTEM LOGOFF

نحوه ورود به سیستم

درصورت وارد کردن حروف MAE در ابتدای ورود به سیستم (صفحه ۲) و ENTER کردن ، شکل بالا ظاهر میگردد. دراین حالت کاربر بایستی رمز مشخصه (USER ID) و رمز عبور مربوط (PASSWORD) به خود را که دراختیار واحدها جهت سیستم LIVE قرارداده شده است وارد نماید. رمز عبور محرمانه بوده و در هنگام وارد نمودن مشاهده نمیشود و در هرزمان توسط کاربر قابل تغییر مـی باشـد و کـاربـر میتـوانـد رمـز عبـور جـدیـدی بـرای خـود درنظـر بگیرد و آن را شخصاً در قسمت NEW- PASSWORD وارد نماید. در این حالت سیستم رمز عبور جدید را پذیرفته و از آن پس با رمز جدید اجازه ورود داده میشود.

در تصویر فوق آرم صنعت نفت دیده می شود و در سمت راست و بالای تصویر تاریخ و ساعت سیستم نشان داده شـده و درزیـر آن متـن LIVE/MA وجـود دارد کـه مشخصـه سیستم یکنواخت کالا  (MATERIAL) می باشد . درسمت چپ و بالای تصویر عبارت GSC01S02 وجود دارد که مشخصه منحصر به فرد این تصویر می باشد. لازم به توضیح می باشد که هر صفحه تصویر در سیستم دارای چنین مشخصه یا شماره ای میباشد که مختص همان تصویر بوده و متمایز از دیگر صفحات تصویری میباشد و این درمـواقع رهگیـری اشکـالات کاربران به کارشناسان پشتیبانی و نگهداشت سیستم کمک مینماید. در پائین شماره تصویر عبارت CP14 دیده میشود. (عبارت بستگی به دستگاهی که کاربر با آن کار می کند دارد) این شماره پایانه ترمینال  PC) کاربر میباشد.

 

رابطه صفحات تصویری با یکدیگر

در فهرست صفحات تصویری مربوط به هر موضوع انتخابهای متعدد و زیادی مشاهده میگردد که هرکدام حسب نیاز مورد استفاده قرار میگیرند و کاربر به تجربه در می یابد که چگونه با کمترین صرف وقت بهترین بهره را از سیستم ببرد. ولی بهرحال ذکر نکات ذیل میتواند مفید واقع شود.

فرض نمائید کاربری میخواهد سند صدور کالا / تقاضا / انتقال کالا وارد سیستم نماید برای این منظور کاربر می بایستی ابتدا سرسند را تغذیه نماید. چنانچه تغذیه سرسند موفقیت آمیز باشد ، سیستم بطور خودکار آماده دریافت اقلام سند میباشد وبترتیب اقلام سند را میپذیرد در پایان تغذیه اقلام کاربر توسط کلید PF13  اتمام تغذیه اطلاعات سند را اعلام میدارد در این حالت سیستم سند را موازنه نموده و آماده اثرگذاری در پرونده های سیستم میباشد. (کلید PF22 جهت اثرگذاری استفاده میشود)سیستم کلید PF22 را جهت اثر گذاری معرفی مینماید. دراین حالت اگر کاربر کلید مزبور را استفاده نماید سند درپـرونده ها تاثیر مینماید. کلیه عملیات فوق فقط از طریق ورود به برنامه ایجاد سرسند امکان پذیر میباشد. بنابراین اگر در تغذیه اطلاعات مشکلی پیش نیاید بسیاری از انتخابهای بعدی بطور خودکار توسط سیستم مورد استفاده قرار میگیرد. در مواردیکه عملیات به شکلی متوقف میگردد مثلاً تعداد اقلام سند زیاد بوده و کاربر درحین تغذیه اطلاعات جهت انجام کاری مجبور به توقف تغذیه اطلاعات است . در این حالت می بایستی راه مناسب جهت ادامه عملیات مورد استفاده قرار گیرد. که حسب مورد یکی از انتخابهای مناسب مورد استفاده قرار میگیرد.

بعضی از انتخابها نیز جهت رویت و گزارش گرفتن از سیستم مورد استفاده قرار میگیرد که هرکدام به تناسب نیاز کاربر میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

بهرحال نبایستی این شبهه در ذهن کاربرایجاد شود که استفاده از همه انتخابها الزامی میباشد.

درصفحات تصویری مربوط به رویت اطلاعات چنانچه مایل باشید اطلاعات را از رکورد بخصوصی به بعد مشاهده نمائید در بخشهائی که به رنگ سبز میباشد ، اطلاعات خود را وارد نموده و کلید ENTER را فشار دهید. دراین صورت سیستم از آن نقطه و یا نزدیکترین رکورد به اطلاعات وارده را شروع کرده و از آن به بعد نمایش میدهد.

این امکان در مورد گزارش های طولانی بسیار مفید خواهد بود.

 

*  تذکر مهم درمورد کلیه صفحات تصویری

پس از ورود اطلاعات و فشاردادن کلید ENTER  ممکن است اشکال / اشکالاتی دراطلاعات ورودی وجود داشته باشد. در این صورت پیامی مبنی بر وجود اشکال  / اشکالات در پائین صفحه مشاهده میشود . لذا بایستی اشکال / اشکالات رفع شده و کلید ENTER فشار داده شود واین عمل تا ورود بدون اشکال اطلاعات تکرار شود.

 

 

 

 

 

GSC01S02                     CONTROL SYSTEM                     ۸۳/۱۱/۱۱

۰۰۱۶                   * DIRECTORY OF SYSTEMS *               ۱۷:۲۸:۳۱

MAG99003                                                         LIVE

SELECT OPTION   ====> :   :                                  PAGE : 1

SYSTEM

ID                   SYSTEM DESCRIPTION                     STATUS

—— —————————————————- ———–

GS     GENERAL SYSTEMS

MA     MATERIAL SYSTEM

 

 

 

 

—————————————————————————–

<PF1>= SCRN_HELP   <PF3>= EXIT   <PF7>= BWD   <PF8>= FWD   <PF9>= FAST_PATH

<PA2>= SIGN_ON

  معرفی بخشهای مختلف یک صفحه تصویر

پس از آنکه کاربر وارد سیستم شد صفحه تصویر فوق دیده میشود. که در آن سیستم های قابل دستیابی رویـت میشـود بـرای وارد شـدن به هر سیستم بایستی مشخصه آن (SYSTEM ID) را در مقابل SELECT OPTION وارد نموده و سپس کلید ENTER را فشار داد در این صورت بخش های مرتبط با آن سیستم نمایش داده می شود. و به همین ترتیب در مورد صفحات تصویری بعدی عمل می شود.

تمام صفحات تصویری سیستم دارای سه بخش بالا ، وسط و پائین میباشند. بخش بالا دارای سه خط بوده و اطلاعات مربوط به آن صفحه تصویر را ظاهر می نماید. بخش پائینی حاوی کلیدهای فعال و یک خط آخر محل ظاهر شدن پیام های اخطاری / اطلاعی سیستم می باشد. مابقی فضای صفحه یا بخش وسط صفحه تصویر جهت تغذیه اطلاعات کاربر و رویت پاسخهای سیستم در نظر گرفته شده است.

 

نحوه دسترسی سریع به سیستم

 

 

GSC01S02                     CONTROL SYSTEM                     ۸۵/۰۳/۱۶

۰۰۵۶                   * DIRECTORY OF SYSTEMS *               ۱۳:۵۳:۰۷

LIVE   MAG99003

SELECT OPTION   ====> :   :                                   PAGE : 1

SYSTEM

ID                   SYSTEM DESCRIPTION                     STATUS

—— —————————————————- ———–

GS     GENERAL SYSTEMS

MA     MATERIAL SYSTEM               * * * * * * * * * * * * *

*     FAST PATH       *

* ——————— *

* SYSTEM ID : ma :     *

* SUBSYS ID : inv :     *

* MENU ID   : srp :     *

* OPTION NO : 01 :     *

* ——————— *

* <PF3>= EXIT           *

* * * * * * * * * * * * *

 

—————————————————————————–

<PF1>= SCRN_HELP   <PF3>= EXIT   <PF7>= BWD   <PF8>= FWD   <PF9>= FAST_PATH

<PA2>= SIGN_ON

 دراین صفحه تصویری راه دسترسی سریع به سیستم را نشان می دهد. برای دسترسی سریع به سیستم ابتدا کاربر وارد سیستم شده مانند شکل فوق و سپس کلید PF9 را انتخاب نموده در مقابل هریک از پارامترهاسیستم اطلاعات مورد نظر را ثبت و کلید ENTER را فشاردهد در این صورت بخش های مرتبط به آن سیستم نمایش داده میشود.

 

MA/INV/SRP/

 

  

 

فهرست گزینه های مربوط به سند ایجاد سابقه اقلام مازاد پروژه ها و موجودی انبار (MT30)

GSC01S05                   MATERIAL SYSTEM                     ۸۵/۰۳/۱۶

۰۰۵۶       * DIRECTORY OF SURPLUS INVENTORY MENU OPTIONS *   ۱۴:۱۳:۵۷

MAG99003                                                         LIVE

SELECT OPTION ===> :   :                                         PAGE : 1

 

OPTION             PROGRAM DESCRIPTION                         STATUS

—— ————————————————— ————

 

انتخاب شرح برنامه

PROGRAM   DESCRIPTION

OPTION

۱ ایجاد رکورد اقلام مازاد

SURPLUS ITEMS RECORD CREATION

۰۱
۲ اصلاح رکورد اقلام مازاد

SURPLUS ITEMS RECORD AMENDMENT

۰۲
۳ ابطال رکورداقلام مازاد

SURPLUS ITEMS RECORD DELETION

۰۳
۴ رویت وضعیت موجودی اقلام مازاد پروژه هاو موجودی انبار (رمزهای سازمانی ۲۵ و ۲۶)

STOCK STATUS INQUIRY FOR

SURPLUS ITEMS (ADMIN SS/SD)

۰۴
۶ رویت اصلاحیه اقلام مازاد و ابطالیه ها

SURPLUS ITEMS AMENDMENT

INQUIRY AND DELETION

۰۶
۷ رویت اقلام مازاد (استاندارد وغیر استاندارد)

توسط کاربران کلیه شرکتهای تابعه صنعت

SURPLUS ITEMS INQUIRY

(STANDARD/NON STANDARD)

۰۷

 

 

 

 

—————————————————————————–

<PF1>= SCRN_HELP   <PF3>= EXIT   <PF7>= BWD   <PF8>= FWD   <PF9>= FAST_PATH

<PA2>= SIGN_ON

 

 

 

در این صفحه تصویر امکان ایجاد ، اصلاح ، حذف و رویت اقلام مازاد برمصرف انبارها اعم از استاندارد و غیر استاندارد وجوددارد .  ضمن آنکه برای مسئولین انبار مازاد امکان رویت  اصلاحات و حذف رکوردها گذاشته  شده است .

 

 

 

 

 

MA/INV/SRP/

 

 

 

 

 

 

 

ایجاد سابقه قلم مازاد برنیاز

 

MAI30S01                   MATERIAL SYSTEM                     ۸۵/۰۳/۱۶

۰۰۵۶               * SURPLUS ITEMS RECORD CREATION *           ۱۴:۱۱:۲۸

LIVE             MAG99003

 

DOC TYPE.: MT 30 :

MG CODE..: 899 :

STORE NO.: 51   :                               ADMIN…..: 26 :

DOC NO…: 8500001 :                             DOC DATE..: 850316 :

 

 

DISP. STORE:       :                             DISP. ADMIN…:   :

PMR/DCMR…:           :                       ITEM NO…….:   :

MESC…….: 7572130363 :                       UNIT……….: NO :

LINE NO….:   :

DESCRIPTION:                                                             :

 

 

 

 

—————————————————————————–

<PF1 >= SCRN_HELP   <PF2 >= FLD_HELP   <PF5 >= REFRESH <PF3 >= EXIT

<PF9 >= FAST_PATH   <PF13>= END_DOC   <PF18>= DOC_INQ <PA2 >= SIGN_ON

I0008 RECORD SUCCESSFULLY INSERTED

 

ازاین صفحه تصویر جهت ایجاد رکورد در انبار مازاد برنیاز استفاده میشود قلم مازاد برنیاز به دو نوع میباشد . قلپتم با شماره طبقه بندی واقعی و قلم با شماره طبقه بندی مجازی در حالت اول نیازی به تغذیه شرح قلم نمی باشد. و در حالت دوم شرح قلم می بایستی به سیستم تغذیه شود.

پس از تغذیه اطلاعات و فشار دادن کلید ENTER چنانچه اشکالی دراطلاعات وارده نباشد رکورد در پرونده مربوطه ثبت شده و پیامی به شکل زیر ظاهر میشود.

RECORD INSERTION IS SUCCESSFUL

 

و سیستم آماده پذیرش قلم بعدی میگردد.

 

/INV/SRP/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلاح سابقه قلم مازاد بر نیاز

 

 

 

MAI30S02                   MATERIAL SYSTEM                     ۸۵/۰۳/۱۶

۰۰۵۶             * SURPLUS ITEMS RECORD AMENDMENT *           ۱۴:۱۶:۲۸

MAG99003                                                         LIVE

DOC TYPE.: MT 30A :

MG CODE..: 899 :

STORE NO.: 51   :                               ADMIN…..: 26 :

DOC NO…: 8500001 :                             DOC DATE..: 850316 :

 

DISP. STORE:       :                             DISP. ADMIN…:   :

PMR/DCMR…:           :                       ITEM NO…….:   :

MESC…….: 7572130363 :                       UNIT……….: NO :

LINE NO….: 71 :                               SURP IND……: e :

DESCRIPTION: ANTISTATIC DEVICE 18-8                                     :

 

 

———- O L D ———-   ———- N E W ———-

STATUS           QTY         STATUS           QTY

 

 

—————————————————————————–

<PF1 >= SCRN_HELP   <PF2 >= FLD_HELP   <PF3 >= EXIT     <PF5 >= REFRESH

<PF9 >= FAST_PATH   <PF13>= END_DOC     <PF18>= DOC_INQ   <PA2 >= SIGN_ON

 

چنانچه ضرورت به اصلاح شرح و مشخصات ، انبار فرستنده رمز سازمانی فرستنده بوجود آمد از این صفحه تصویر استفاده میشود. در مورد اقلام دارای شماره طبقه بندی واقعی اصلاح شرح و مشخصات امکان پذیر نیست .

ازاین صفحه تصویر جهت تغذیه مشخص مازاد نیز استفاده میشود که در فیلد SURP IND بایستی وارد شود.

 

/INV/SRP/02

 

 

ادامه اصلاح سابقه قلم مازاد برنیاز

 

MAI30S02                   MATERIAL SYSTEM                     ۸۵/۰۳/۱۶

۰۰۵۶             * SURPLUS ITEMS RECORD AMENDMENT *           ۱۴:۴۲:۴۳

MAG99003                                                       LIVE

DOC TYPE.: MT 30A :

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * M

S *             HELP OF SURP_IND           *     ADMIN…..: 26 :

D * CODE         DESCRIPTION             *     DOC DATE..: 850316 :

* —– ——————————- *

D *       UNDEFINED                       *     DISP. ADMIN…:   :

P * D     DEAD STOCK ITEMS               *     ITEM NO…….:   :

M * E     EXCESS ITEMS                   *     UNIT……….: NO :

L * N     NONSTANDARD ITEMS               *     SURP IND……: E :

D * O     OTHERS                         *                               :

* P     PMR/DCMR ITEMS                 *

*                                       *

* ————————————- * – N E W ———-

* <PF3 >= EXIT <PF7 >= BWD   <PF8>= FWD *           QTY

* <PF10>= LEFT <PF11>= RIGHT           *

*                                       *

— * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ——————————-

<PF1 >= SCRN_HELP   <PF2 >= FLD_HELP   <PF3 >= EXIT     <PF5 >= REFRESH

<PF9 >= FAST_PATH   <PF13>= END_DOC     <PF18>= DOC_INQ   <PA2 >= SIGN_ON

 

 

دراین صفحه تصویر چنانچه نشانه گر را برروی فیلد SURP IND حرکت داده و کلید PF2 را برروی آن فشار دهیم یک پنجره باز شده و تعریف کلیه مشخصه های مازاد در آن نشان داده میشود که بشرح ذیل میباشد.

 

شرح رمز
تعریف نشده خالی
اقلام راکد انبار D=DEAD STOCK ITEMS
اقلام مازاد E= EXCESS IEMS
اقلام غیر استاندارد N=NON STANDARD ITEMS
غیره O= OTHESS
اقلام پروژه P=PSOYEET

 

که یکی از این رمزها را انتخاب نموده و در فیلد SURP IND وارد می نمائید.

 

 

 

/INV/SRP/02/PF2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه اصلاح سابقه قلم مازاد برنیاز

 

 

 

MAI30S02                   MATERIAL SYSTEM                     ۸۵/۰۳/۱۶

۰۰۵۶             * SURPLUS ITEMS RECORD AMENDMENT *           ۱۵:۵۰:۴۲

MAG99003                                                       LIVE

DOC TYPE.: MT 30A :

MG CODE..: 899 :

STORE NO.: 51   :                               ADMIN…..: 26 :

DOC NO…: 8500002 :                             DOC DATE..: 850316 :

 

DISP. STORE:       :                             DISP. ADMIN…:   :

PMR/DCMR…:           :                       ITEM NO…….:   :

MESC…….: 7572130703 :                       UNIT……….: NO :

LINE NO….: 71 :                               SURP IND……:   :

DESCRIPTION: ANTISTATIC DEVICE 18-8                                     :

 

 

———- O L D ———-   ———- N E W ———-

STATUS           QTY         STATUS           QTY

۱۰                            ۲           ۱۰                         ۱

 

—————————————————————————–

<PF1 >= SCRN_HELP   <PF2 >= FLD_HELP   <PF3 >= EXIT     <PF5 >= REFRESH

<PF9 >= FAST_PATH   <PF13>= END_DOC     <PF18>= DOC_INQ   <PA2 >= SIGN_ON

I0010 RECORD SUCCESSFULLY UPDATED

 

 

درصورتیکه بخواهید مقادیر مورد نظر را به استعلام گذاشته و به متقاضیان عرضه نمائید از این صفحه تصویر استفاده میشود . جهت این منظور میتوان در ستون NEW رمز وضعیت (STATUS) و مقدار (QTY) را وارد نمائید . در این صورت رمز وضعیت جدید جهت رکورد مازاد پذیرفته شده و متقاضیان در رده مربوطه میتوانند این قلم را رویت و در صورت نیاز نسبت به تامین آن از این انبار اقدام نمایند.

 

 

 

/INV/SRP/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه اصلاح سابقه قلم مازاد بر نیاز

 

 

MAI30S02                   MATERIAL SYSTEM                     ۸۵/۰۳/۱۶

۰۰۵۶             * SURPLUS ITEMS RECORD AMENDMENT *           ۱۶:۰۰:۰۰

MAG99003                                                         LIVE

DOC TYPE.: MT 30A :

MG CODE..: 899 :

STORE NO.: 51   :                               ADMIN…..: 26 :

DOC NO…: 8500002 :                             DOC DATE..: 850316 :

 

DISP. STORE:       :                             DISP. ADMIN…:   :

PMR/DCMR…:           :                       ITEM NO…….:   :

MESC…….: 7572130703 :                       UNIT……….: NO :

LINE NO….: 71 :                               SURP IND……:   :

DESCRIPTION: ANTISTATIC DEVICE 18-8                                     :

 

 

———- O L D ———-   ———- N E W ———-

STATUS           QTY         STATUS           QTY

۱۰                       ۳           ۱۰                           ۲

—————————————————————————–

<PF1 >= SCRN_HELP   <PF2 >= FLD_HELP   <PF3 >= EXIT     <PF5 >= REFRESH

<PF9 >= FAST_PATH   <PF13>= END_DOC     <PF18>= DOC_INQ   <PA2 >= SIGN_ON

I0010 RECORD SUCCESSFULLY UPDATED

 

 

همانطور که مشاهده می نمائید در این صفحه تصویر رمز ۳ و مقدار مربوطه را درستون NEW وارد نموده در این حالت سیستم وضعیت ۳ را برای رکورد منظور خواهد نمود.

 

 

 

 

/INV/SRP/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه اصلاح سابقه قلم مازاد برنیاز

 

 

MAI30S02                   MATERIAL SYSTEM                     ۸۵/۰۳/۱۶

۰۰۵۶             * SURPLUS ITEMS RECORD AMENDMENT *           ۱۶:۰۰:۰۰

MAG99003                                                         LIVE

DOC TYPE.: MT 30A :

MG CODE..: 899 :

STORE NO.: 51   :                               ADMIN…..: 26 :

DOC NO…: 8500002 :                             DOC DATE..: 850316 :

 

DISP. STORE:       :                             DISP. ADMIN…:   :

PMR/DCMR…:           :                       ITEM NO…….:   :

MESC…….: 7572130703 :                       UNIT……….: NO :

LINE NO….: 71 :                               SURP IND……:   :

DESCRIPTION: ANTISTATIC DEVICE 18-8                                     :

 

 

———- O L D ———-   ———- N E W ———-

STATUS           QTY         STATUS           QTY

۸                       ۹             ۲                           ۳

۸                           ۹

—————————————————————————–

<PF1 >= SCRN_HELP   <PF2 >= FLD_HELP   <PF3 >= EXIT     <PF5 >= REFRESH

<PF9 >= FAST_PATH   <PF13>= END_DOC     <PF18>= DOC_INQ   <PA2 >= SIGN_ON

I0010 RECORD SUCCESSFULLY UPDATED

 

 

 

همانطور که در این صفحه تصویر مشاهده می نمائید می توان بخشی از مقدار موجودی را با رمز وضعیت ۹ بعنوان ذخیر جدا نمود در این صورت بقیه موجودی در رمز وضعیت مربوطه باقی خواهند ماند.

 

 

 

 

/INV/SRP/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه اصلاح سابقه قلم مازاد برنیاز

 

 

MAI30S02                   MATERIAL SYSTEM                     ۸۵/۰۳/۱۶

۰۰۵۶             * SURPLUS ITEMS RECORD AMENDMENT *           ۱۶:۱۲:۱۱

MAG99003                                                         LIVE

DOC TYPE.: MT 30A :

MG CODE..: 899 :

STORE NO.: 51   :                               ADMIN…..: 26 :

DOC NO…: 8500001 :                             DOC DATE..: 850316 :

 

DISP. STORE:       :                             DISP. ADMIN…:   :

PMR/DCMR…:           :                       ITEM NO…….:   :

MESC…….: 7572130363 :                       UNIT……….: NO :

LINE NO….: 71 :                               SURP IND……:   :

DESCRIPTION: ANTISTATIC DEVICE 18-8                                     :

 

 

———- O L D ———-   ———- N E W ———-

STATUS           QTY         STATUS           QTY

۲                              ۴             ۲                         ۳

۸                        ۹

—————————————————————————–

<PF1 >= SCRN_HELP   <PF2 >= FLD_HELP   <PF3 >= EXIT     <PF5 >= REFRESH

<PF9 >= FAST_PATH   <PF13>= END_DOC     <PF18>= DOC_INQ   <PA2 >= SIGN_ON

I0010 RECORD SUCCESSFULLY UPDATED

 

 

 

همانطور که مشاهده می نمائید در این صفحه تصویر مقدار موجودی را به رمز وضعیت ۴ برده که به معنی آن است که موجودی در سطح وزارت مورد نیاز نمی باشد.

 

 

 

/INV/SRP/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حذف سابقه قلم مازاد برنیاز

 

 

MAI30S03                   MATERIAL SYSTEM                      ۸۵/۰۳/۱۶

۰۰۵۶               * SURPLUS ITEMS RECORD DELETION *           ۱۶:۲۵:۵۸

MAG99003                                                         LIVE

DOC TYPE.: MT 30D :

MG CODE..: 899 :

STORE NO.: 51   :                               ADMIN…..: 26 :

DOC NO…: 8500001 :                             DOC DATE..: 850316 :

 

DISP. STORE:       :                             DISP. ADMIN…:   :

PMR/DCMR…:           :                       ITEM NO…….:   :

MESC…….: 7572130363 :                       UNIT……….: NO :

LINE NO….: 71 :                               SURP IND……:   :

DESCRIPTION: ANTISTATIC DEVICE 18-8                                     :

 

STATUS           QTY

——         ——–

۲                 ۴

۸                 ۹

 

—————————————————————————–

<PF1 >= SCRN_HELP   <PF2 >= FLD_HELP   <PF3 >= EXIT     <PF5 >= REFRESH

<PF9 >= FAST_PATH   <PF13>= END_DOC     <P18 >= DOC_INQ   <PA2 >= SIGN_ON

I000 MULTIPLE ERRORS , PLEASE PRESS <PF4> TO VIEW MESSAGES

 

 

ازاین صفحه تصویر جهت حذف سابقه قلم استفاده میشود . حذف قلم در صورتی امکان پذیراست که قلم مربوطه موجودی نداشته باشد و هیچ رکوردی وابسته در پرونده های مربوطه وجود نداشته باشد.

در این صفحه همانطورکه مشاهده میشود دستور حذف داده شده و چندین اشکال وجود دارد که پیام زیر صفحه تصویر مبین آن است .

 

 

 

 

/INV/SRP/03

 

ادامه حذف سابقه قلم مازاد برنیاز

 

 

 

MAI30S03                   MATERIAL SYSTEM                     ۸۵/۰۳/۱۶

۰۰۵۶               * SURPLUS ITEMS RECORD DELETION *           ۱۶:۲۵:۵۸

MA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DOC TY *                 QUERY OF ERROR MESSAGE         PAGE_NO: 1   *

MG COD * MSG_NO                     MSG_TEXT                           *

STORE * —— —————————————————— *

DOC NO * S0582 STOCK QTY NOT ZERO, DELETION NOT ALLOWED               *

* S0600 STOCK VALUE NOT ZERO, DELETION NOT ALLOWED             *

DISP. *                                                               *

PMR/DC *                                                               *

MESC.. *                                                               *

LINE N *                                                               *

DESCRI *                                                               * :

*                                                               *

*                                                               *

* ————————————————————- *

* <PF3>= EXIT   <PF7>= BWD   <PF8>= FWD   <PF20>= PRINT         *

*                                                               *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

—————————————————————————–

<PF1 >= SCRN_HELP   <PF2 >= FLD_HELP   <PF3 >= EXIT     <PF5 >= REFRESH

<PF9 >= FAST_PATH   <PF13>= END_DOC     <P18 >= DOC_INQ   <PA2 >= SIGN_ON

 

دراین صفحه تصویر اشکالاتی که درموقع حذف قلم توسط سیستم اعلام شده مشاهده می نمائید . برای دریافت اینگونه اشکالات سیستم پیام میدهد.

MULTIPLE ERRORS , PLEASE PRESS PF4….

که در اینصورت اگر کلید PF4 فشارداده شود . پنجره ای به شکل فوق بازشده و اشکالات مربوطه نشان داده میشود.

 

 

 

/INV/SRP/04

 

 

 

 

 

رویت اقلام مازاد بر نیاز

 

 

 

MAI30S14                   MATERIAL SYSTEM                     ۸۵/۰۳/۱۶

۰۰۵۶     * STOCK STATUS INQUIRY FOR SURPLUS ITEMS(ADMIN S *   ۱۶:۲۷:۵۹

MAG99003                                                         LIVE

MG CODE…..: 899 : STORE NO…: 51   ADMIN…: 26 :             PAGE 1

DISP. STORE.:       DISP. ADMIN:   : PMR/DCMR:           : ITEM NO:   :

MESC……..:           :DESCT.:                                         :

STOCK QTY >=:         :   STOCK VALUE >=:           :

ITEM COUNT..:       ۳ :   TOTAL VALUE…:       ۱۰۱۰۰۰۰ :

ACT DISP. DISP. PMR/DCMR ITEM   M.E.S.C UN STOCK     STOCK     LAST   SURP

CODE STORE ADMIN   NO     NO             IT   QTY     VALUE     MOVE   IND.

—- —– —- ———- —- ———- — ——- ———— —— —-

NO       ۷۵۷۲۱۱۰۸۷۳

۸۵۰۳۱۶                 ۱۰۰۰         ۱۰       NO       ۷۵۷۲۱۳۰۷۰۳

۸۵۰۳۱۶            ۱۰۰۵۰۰۰        ۱۱۰        NO        ۷۵۷۲۱۳۰۳۶۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————–

<PF1>= SCRN_HELP <PF2>= FLD_HELP <PF3>= EXIT       <PF5 >= REFRESH <PF6 >= TOP

<PF7>= BWD       <PF8>= FWD     <PF9>= FAST_PATH <PF11>= RIGHT   <PF20>= PRI

I0005 BOTTOM OF REPORT

 

دراین صفحه تصویر اقلام مازاد برنیاز را مشاهده می نمائید برای دریافت این صفحه تصویر اطلاعات رمز مدیریت شماره انبار، رمز سازمانی بایستی وارد شود . تغذیه بقیه اطلاعات اختیاری میباشد. ضمنا”چنانچه کلید PF11 فشار دهید اطلاعاتی که در قسمت سمت  راست تصویر است  نمایان میگردد.( شرح کالا )

 

 

/INV/SRP/04

 

رویت اصلاحات قلم مازاد و حذف آنها

 

MAI30S50                   MATERIAL SYSTEM                     ۸۵/۰۳/۱۶

۰۰۵۶       * SURPLUS ITEMS AMENDMENT INQUIRY AND DELETION *   ۱۶:۳۲:۳۷

MAG99003                                                         LIVE

MG CODE…: 899 :     STORE NO: 51   : ADMIN     : ۲۶ :        PAGE 1

REQUEST NO:           :ITEM NO:   :

AMEND DATE ==>   FROM.:       :   TO.: 850316 :         AMEND TYPE:   :

 

ACT AMEND AMEND M.E.S.C UNIT SURP SURP   AMEND DOCUMENT ..DISPATCH..

CODE DATE   TYPE                 IND STATUS   QTY     NO     STORE ADMIN

—- —— —- ———- —- — —— ——- ——- ——- —-

۸۵۰۳۱۶ A   ۷۵۷۲۱۳۰۳۶۳ NO   D                 ۸۵۰۰۰۰۱

A   ۷۵۷۲۱۳۰۳۶۳ NO   N                 ۸۵۰۰۰۰۱

D   ۷۵۷۲۱۳۰۳۶۳ NO                     ۸۵۰۰۰۰۱

A   ۷۵۷۲۱۳۰۳۶۳ NO   E                 ۸۵۰۰۰۰۱

A   ۷۵۷۲۱۳۰۳۶۳ NO   *                 ۸۵۰۰۰۰۱

A   ۷۵۷۲۱۳۰۳۶۳ NO   N   ۹         ۵ ۸۵۰۰۰۰۱

A   ۷۵۷۲۱۳۰۳۶۳ NO       ۱         ۵ ۸۵۰۰۰۰۱

A   ۷۵۷۲۱۳۰۳۶۳ NO       ۲         ۵ ۸۵۰۰۰۰۱

A   ۷۵۷۲۱۳۰۳۶۳ NO       ۳         ۵ ۸۵۰۰۰۰۱

—————————————————————————–

<PF1 >= SCR HELP <PF2 >= FLD HELP   <PF3 >= EXIT   <PF6 >= TOP   <PF7 >= BWD

<PF8 >= FWD       <PF9 >= FAST PATH <PF20>= PRINT <PA2>= SING ON

I0004 TOP OF REPORT

 

 

 

دراین صفحه تصویر کلیه اصلاحات انجام شده برروی اقلام مازاد رویت میگردد تغذیه اطلاعات رمز مدیریت شماره انبار ، رمز سازمانی الزامی و بقیه اختیاری میباشد.

 

/IND/SRP/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب