منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

اجرای پروژه احداث ساختمان اداری و پست امداد گاز شهر قنوات ۲۱/۹/۱۳۸۷

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای پروژه احداث ساختمان اداری و پست امداد گاز شهر قنوات را از طریق …

 

شرکت گاز استان قم در نظر دارداجرای پروژه احداث ساختمان اداری و پست امداد گاز شهر قنوات را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

  • تهیه مصالح و احداث ساختمان اداری و پست امداد شامل تمام عملیات ساختمانی، برقی، تأسیسات، سرمایش، گرمایش، محوطه سازی، دیوارکشی و ….

ب- محل اجرا : استان قم (شهر قنوات) میباشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

  • توانایی انجام کار در مدت ۳۶۰ روز تقویمی.
  • دارا بودن حداقل رتبه ۵ از معاونت راهبردی.
  • توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۱۴ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی به حساب جاری ۱۶۸۰ شرکت گاز استان قم.
  • توانایی ارایه انواع ضمانتنامههای بانکی جهت حسن اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد و پاکات تا تاریخ ۲۹/۰۹/۱۳۸۷

هـ- مهلت تحویل اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷

و- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۷ میباشد.

ز- مبلغ برآورد اولیه پروژه ۰۰۰’۰۰۰’۴۲۴’۲ ریال میباشد که پیمانکار بایستی ضریب پلوس/مینوس نسبت به مبلغ پایه را اعلام نماید.

مناقصهگران میتوانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زینالدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس : WWW.nigc-qom.ir قابل دریافت است. نکات قابل توجه :

  • ارایه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
  • شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
  • به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان میتوانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب