منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

اجرای پروژه گازرسانی و عملیات ساختمانی CNG گلستان و پادگان قیام -نوبت دوم-(۱۷/۱۲/۸۷)

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :اجرای پروژه گازرسانی و عملیات ساختمانی CNG گلستان و پادگان قیام را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

 

اجرای پروژه گازرسانی و عملیات ساختمانی CNG گلستان و پادگان قیام را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 • لوله گذاری به قطر ۲ و ۶ اینچ با فشار ۲۵۰Psi به طول تقریبی ۳۵۰۰ متر (خط تغذیه)؛
 • لوله گذاری به قطر ۴ اینچ با فشار ۱۰۵۰Psi به طول تقریبی ۲۵۰ متر (خط انتقال)؛
 • احداث جاده سرویس جهت خطوط انتقال و تغذیه؛
 • تهیه مصالح، ساخت و نصب یک دستگاه ایستگاه B.S . 250.60.1000 ؛
 • تهیه مصالح، ساخت و نصب یک دستگاه ایستگاه B.S . 250.60.2500 ؛
 • تهیه مصالح، ساخت و نصب یک دستگاه ایستگاه G.S . 5000m3/h ؛
 • تهیه مصالح و اجرای عملیات ساختمانی، فنس کشی و محوطه سازی ایستگاه G.S به میزان ۳۶۰۰ مترمربع.

ب- محل اجرا : استان قم (جاده قدیم قم-تهران بعد از منظریه) می باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 • توانایی انجام کار در مدت ۱۸۰ روز تقویمی.
 • دارا بودن حداقل رتبه ۵ تأسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی.
 • توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۲۷ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی به حساب جاری ۱۶۸۰ شرکت گاز استان قم (بانک ملی شعبه شهید زین الدین قم) در صورت واریز وجه نقد ، رسید آن می بایست به تأیید امور مالی شرکت گاز استان قم برسد.
 • توانایی ارایه انواع ضمانتنامه های بانکی جهت حسن اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی تا تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ می باشد.

و- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۸۸ می باشد.

هـ- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۸۸ می باشد.

مناقصه گران می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس : WWW.nigc-qom.ir قابل دریافت است.

نکات قابل توجه :

 • ارایه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 • شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.

۰۸ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب