منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای نیزار، حاجی آباد، مجیدآباد، حصار سرخ و حسین آباد-نوبت دوم-۲۰/۱۲/۸۷

شرکت گاز استان قم در نظر دارد : اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای نیزار، حاجی آباد، مجیدآباد، حصار سرخ و حسین آباد را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 • اجرای خط تغذیه (فولادی) به قطر ۴ اینچ و با فشار ۲۵۰Psi به طول تقریبی ۳۷۰۰ متر؛
 • ) اجرای شبکه پلی اتیلن به قطرهای ۶۳، ۹۰ ، ۱۱۰ و ۱۶۰ میلیمتر و ۶ اینچ فولادی با فشار ۶۰Psi به طول تقریبی ۱۹۲۰۰ متر؛
 • ساخت و نصب ۳۰۰ عدد انشعاب پلی اتیلن خانگی و تجاری؛
 • تهیه مصالح، ساخت و نصب یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار (B.S) به ظرفیت ۵۰۰۰ m3/hr .

ب- محل اجرا : روستاهای بخش سلفچگان در استان قم می باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 • توانایی انجام کار در مدت ۲۷۰ روز تقویمی.
 • دارا بودن حداقل رتبه ۵ تأسیسات و تجهیزات دارای اعتبار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی.
 • توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به مبلغ ۰۰۰’۵۰۰’۱۸ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی به حساب جاری ۱۶۸۰ شرکت گاز استان قم (بانک ملی شعبه شهید زین الدین قم) در صورت واریز وجه نقد ، رسید آن می بایست به تأیید امور مالی شرکت گاز استان قم برسد.
 • توانایی ارایه انواع ضمانتنامه های بانکی جهت حسن اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ می باشد.

و- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۸۸ می باشد.

هـ- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۸۸ می باشد.

مناقصه گران می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس :  WWW.nigc-qom.ir قابل دریافت است.

نکات قابل توجه :

 • ارایه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 • شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.

۰۸ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب