منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

راهنمای تغذیه /اصلاح/حذف سند ایجاد سابقه در انبار اصلی-۲(MT20 )

 فهرست
۱- بررسی مشخصات اقلام (اطلاعیه توصیه سفارش)برحسب درخواست
۲- رویت بررسی (اطلاعیه توصیه سفارش) اقلام
۳- تائید پیشنهاد سیستم برای تقاضا گذاری سیستمی
۴- چاپ پیشنهاد سیستم برای تقاضا گذاری اقلام
۵- تائید اسناد انتقالی پیشنهادی سیستم
۶- چاپ اسناد انتقالی پیشنهادی سیستم
۷- رویت اقلام بدون حرکت و مصرف
۸- فهرست موجودی انبارها ( خلاصه گزارش)
۹- رویت اسناد NIS (اقلام موجودی انبار)
۱۰- رویت موجودی انبارها ( بدون نمایش قیمت و موجودی)
۱۱- رویت موجودی انبار بازرگانی (نفت )
۱۲-  رویت موجودی انبارها ( موجودی معادل صفر )
۱۳-


بررسی مشخصات اقلام (اطلاعیه توصیه سفارش) برحسب درخواست
 


/INV/MSK /11علاوه بر بررسی اقلام توسط سیستم آنالیست سفارشات میتواند با استفاده از این برنامه درصورت لزوم قلمی را مورد بررسی قراردهد. ابتدا میبایست اطلاعات رمز مدیریت ، شماره انبار اصلی ، رمز سازمانی ، شماره طبقه بندی کالا و واحد صدور کالا را وارد نمود وسپس کلید ENTER را فشار دهیم . در صورتیکه اطلاعات ورودی صحیح باشند پیغامی مبنی بر طولانی بودن زمان بررسی بر روی صفحه تصویر می آید.
با وارد کردن حرف Y و زدن کلید ENTER انجام بررسی قلم فوق توسط سیستم انجام می گیرد درصورت انصراف با وارد کردن حرف N انجام بررسی لغو خواهد شد. در صورت تائید بررسی سیستم قلم فوق را مورد بررسی قرار داده و طی پیغامی آنرا اعلام می نماید در صورت موفق بودن بررسی میتوان کلید ENTER را جهت رویت نتیجه بررسی وارد نمود. با فشار کلید ENTER صفحه تصویر بعد رویت میگردد.


رویت بررسی مشخصات اقلام (اطلاعیه توصیه سفارش) برحسب درخواست


/INV/MSK /11

نتیجه بررسی قلم در صفحه تصویر بالا نشان داده میشود که اطلاعات رمز مدیریت ، شماره انبار ، رمز سازمانی ، شماره طبقه بندی کالا ، واحد صدور ، رمز برنامه ریزی موجودی و رمز وجود درخواست بررسی و تاریخ درخواست بررسی در بالای صفحه تصویر و اطلاعات مربوط به بررسی شامل نوبت بررسی ، تاریخ بررسی وضعیت ، نوع (D : بررسی روزانه ، M : بررسی ماهیانه و R :  طبق درخواست ) و توصیه (کلمه YES در این ستون نشاندهنده داشتن توصیه می باشد) در وسط صفحه تصویر رویت می گردد. در ستون ACT COD میتوان حروفی را جهت رویت اطلاعات بیشتر قلم فوق وارد نمود که این حروف با فشار کلید PF2 در آن ستون قابل مشاهده می باشد. این پنجره که با فشار کلید PF2 مشاهده می گردد در صفحه تصویر بعد آمده است .

بررسی مشخصات اقلام (اطلاعیه توصیه سفارش) برحسب درخواست


/INV/MSK /11
 

با فشار کلید PF2 در ستون ACT COD حروف قابل استفاده در آن ستون در پنجره فوق به شرح زیر نمایش داده می شود :
: B نیازهای برنامه ای اقلام
: G سوابق بین راهی خرید
: H سابقه مصرف
: D اطلاعات طبقه بندی
: E اطلاعات اضافی در رابطه با شماره پیمان
: F تائیداطلاعات انتقالی
: G اطلاعات عادی کالای بین راهی خرید
حروف فوق را میتوان مستقیماً در ستون ACT COD واردنمود و یا پس از رویت پنجره فوق با بـردن نشـانگر روی خط مورد نظر و فشار کلید ENTER آن حروف را توسط سیستم به ستون ACT COD انتقال داد.


 

/INV/MSK /11

با فشار کلید PF8 در آخرین صفحه تصویر پنجره رمزهای زیر مشاهده می گردد.
J : اقلام مازاد بر نیاز
L : فهرست آخرین بررسی انجام شده
N : اعلان اقلام تجدید نظر شده
S : اطلاعات اضافی
T : سوابق بین راهی انتقالات
U : اقلام جایگزینی
X : موجودی اقلامیکه برای پروژه ها ذخیره شده است


رویت بررسی (اطلاعیه توصیه سفارش) اقلام
/INV/MSK /12

بررسیهای کنترل موجودی انجام گرفته برروی اقلام را میتوان توسط این برنامه مشاهده نمود. ابتدا اطلاعات رمز مدیریت ، شماره انبار ، رمز سازمانی ، تاریخ شروع و پایان بررسیهای انجام گرفته ، محدوده شماره طبقه بندی ( شروع و پایان) که می تواند بصورت ۲، ۴ ، ۶ یا ۱۰ رقم وارد گردد ، رمز برنامه ریزی موجودی و شماره پیغام ، وضعیت بررسی (خالی : آخرین بررسی ، * : کلیه بررسیهای انجام گرفته ، D : بررسی قبلی و نوع بررسی (خالی به کلیه بررسیها ، D : بررسی روزانه ، M :  بررسی ماهیانه ) می توانند در صورت لزوم وارد گردند سپس با فشار کلید ENTER در صورت صحیح بودن اطلاعات ورودی ، اطلاعات بررسیهای انجام گرفته در پائین صفحه تصویر آورده می شود این اطلاعات شامل شماره طبقه بندی ، واحد صدور کالا ، رمز برنامه ریزی موجودی ، کد استاندارد ، نوبت بررسی ، تاریخ بررسی ، وضعیت بررسی ، نوع بررسی ، نوع درخواست بررسی و توصیه (کلمه YES در این ستون نشاندهنده داشتن اطلاعیه توصیه سفارش می باشد)است.
پس از رویت بررسیهای انجام گرفته میتوان با وارد کردن حروف مخصوصی در قسمت ACT COD اطلاعات بیشتری درباره آنها رویت نمود با فشار کلید PF2 در ستون ACT COD این حروف و پنجره ای قابل مشاهده می باشند که در صفحه تصویر بعد آمده است .

/INV/MSK /12با فشار کلید PF2 در قسمت ACT COD پنجره بالا مشاهده می گردد. در این پنجره کاربرد حروف در ستون ACT COD به شرح زیر آمده است .
B : نیازهای برنامه ای
D : اطلاعات طبقه بندی کالا
E:اطلاعات اضافی در رابطه با شماره پیمان
G : سوابق بین راهی خرید
H : سابقه مصرف
J : سابقه مازاد
K : رویت وضعیت موجودی اقلام

/INV/MSK /12

با فشار کلید PF8 در صفحه تصویر فوق  ادامه کاربرد حروف  زیر مشاهده می گردد.
N : توصیه های اطلاعیه توصیه سفارش
R : لیست اطلاعات معوقه اسناد
S : اطلاعات بیشتر
T : سوابق بین راهی انتقالات
U : اقلام جایگزینی
X : موجودی اقلامیکه برای پروژه ها ذخیره شده است .


تائید پیشنهاد سیستم برای تقاضاگذاری سیستمی


/INVMSK /13

جهت تائید پیشنهاد سیستم برای تقاضا گذاری سیستمی از صفحـه تصـویـر بالا استفـاده مـی شود واحد سفارشات جهت بررسی وکنترل موجودی می تواند با استفاده از این برنامه که توسط کامپیوتر پیش بینی شده اطلاعات تقاضا ها را بررسی نمایند ، ابتدا اطلاعات کلیدی رمز مدیریت، شماره انبار ، رمز سازمانی ، تاریخ بررسی اقلام از تاریخ الی تاریخ ، از شماره رمز طبقه بندی کالا الی شماره رمز طبقه بندی ، و نحوه بررسی ، نحوه برنامه ریزی ، نشانه تقاضا سپس اینجا گزینه مربوطه و کلید ENTER را فشار داده و در صورت صحیح بودن اطلاعات ورودی لیست بررسی شده توسط کامپیوتر نمایان می گردد . چنانچه اطلاعات ورودی غلط باشند پیغام مربوط به آنها در پائین صفحه تصویر ظاهر می گردد که می بایست نسبت به اصلاح آنها اقدام و مجدداً کلید ENTER فشارداده شود تا اطلاعات مربوطه نمایان گردد.

/INV/MSK /13

در این صفحه تصویر اطلاعات شامل رمز مدیریت ، شماره انبار ، رمز سازمانی ، تاریخ بررسی اقلام ، شماره رمز طبقه بندی کالا در بالای صفحه تصویر و اطلاعات اقلام شامل ACT COD و شماره طبقه بندی کالا ، واحد کالا ، مقدار قابل درخواست ، کد فوریت ، نحوه حمل ، نشانه تقاضا ، رمز دسته بندی تقاضا ، منبع تأمین ، وضعیت ، بررسی تقاضا در پائین قرارداد با زدن کلید PF2 در قسمت ACT CODE پنجره ای برروی صفحه تصویر باز می شود (صفحه تصویر بعد) که در قسمت ACT COD حروفی که قابل استفاده در این قسمت می باشند با شرح آن در قسمت DESCRIPTION آمده است . با ورود یکی از این حروف در قسمت ACT COD و فشار کلید ENTER میتوان به اطلاعات بیشتری درخصوص اقلام دست یافت که شرح آنها در صفحات بعد آمده است . در ضمن با انتقال نشانگر به خط مورد نظر در پنجره و فشار کلید ENTER هم می توان حرف مورد نظر به ستون ACT COD منتقل نمود. برای اینکه تقاضاهایی که سیستم پیشنهاد داده مورد استفاده قرار گیرد می بایستی در قسمت ACT COD حرف C را ثبت و سپس نشانه تقاضا و منبع تأمین کالا را مشخص کنیم و بعد کلید ENTER را فشار داده و در پایان تقاضا آماده چاپ می باشد.

/INV/MSK /13با فشار کلید PF8 در قسمت ACT COD پنجره بالا مشاهده می گردد. در این پنجره کاربرد حروف درستون ACT COD بشرح زیر آمده است .
B : نیازهای برنامه ای
C : اطلاعات تائید کردن
D : اطلاعات طبقه بندی کالا
E : جدول دوره پوششی
F : اطلاعات انبار فرعی
G : اطلاعات کالای بین راهی خرید
H : اطلاعات سابقه مصرف کالا
J : اقلام مازاد برنیاز
K : اطلاعات موجودی
L : آخرین بررسی انجام شده
M : لیست اسناد نقل و انتقال کالا
O : سابقه کالا در انبارهای دیگر  .
R : اسناد اقدام نشده، موفق به اثرگذاری نشده و اسناد با NIS به سیستم تغذیه شده
S : اطلاعات اضافی
T : سوابق ببن راهی انتقالات
U : اطلاعات اقلام تائید نشده
W : بررسی لحظه ای برحسب درخواست
X : موجودی اقلامیکه برای پروژه ها ذخیره شده است.

چاپ پیشنهاد سیستم برای تقاضا گذاری اقلام


/INV/MSK /14

جهت چاپ تقاضاگذاری اقلام پیشنهادی سیستم از صفحه تصویر بالا استفاده می شود در این صفحه تصویر اطلاعات شامل رمز مدیریت ، شمـاره انبـار ، رمـز سـازمـانی ، تاریخ تائید الی تاریخ تائید ، شمـاره حساب ،  محل تحویل ، شماره طبقه بندی کالا ، رمز برنامه ریزی موجودی ، منبع تامین ، رمز بررسی را ثبت و کلید ENTER را فشار داده و درصورت صحیح بودن اطلاعات ورودی گزارش پیشنهادی سیستم برای تقاضا گذاری اقلام نمایان می گردد. درقسمت ACT COD کلید PF2 را می زنیم و بعد دو گزینه نمایان می شود یکی حرف( I )که مربوط به ریز اقلام بود و دیگری حرف( P) می باشد که با انتخاب وزدن کلید ENTER گزارش جهت چاپ ارسال می گردد.( قرار دادن فرم MT31 در چاپگر و تنظیم آن قبل از فرمان چاپ الزامی است)
چنانچه اطلاعات ورودی غلط باشند پیغام مربوط به آنها در پائین صفحه تصویر ظاهر می گردد که می بایست نسبت به اصلاح آنها اقدام و مجدداً کلید ENTER فشار داده شود تا اطلاعات مربوطه نمایان گردد.

تائید اسناد انتقالی پیشنهادی سیستم 
/INV/MSK/15

جهت تائید اسناد انتقالی پیشنهادی سیستم از صفحه تصویر بالا استفاده می شود در بالای صفحه تصویر اطلاعات شامل رمز مدیریت ، شماره انبار ، رمزسازمانی ، تاریخ بررسی ، شماره طبقه بندی کالا ثبت و اطلاعات مربوط به DISPACHER و شماره انبار و رمز سازمانی خالی بماند و کلید ENTER فشار داده شود . اطلاعاتی که نمایان می شودمربوط به اطلاعات مازاد کل شرکتها که قبلا” در سیستم ثبت شده را به شما نشان می دهد . در صورتیکه اطلاعات مربوط به DISPACHER و شماره انبار و رمز سازمانی مدیریت مربوطه پر شود فقط اقلام مازاد همان مدیریت را به شماره نشان خواهد داد که در این جا می بایست تعداد را مشخص و آنرا تائید نمودو اطلاعات را جهت چاپ ارسال نمایم.
اطلاعات پائین صفحه تصویری شامل ACT COD ، شماره طبقه بندی کالا ، واحد کالا ، شماره انبار ارسال کننده ، رمز سازمانی ارسال کننده ، تعداد ، تعداد درخواستی ، مقدار تائید شده ، وضعیت اقلام ،  بررسی تقاضا را نشان می دهد.
با زدن کلید PF2 در قسمت ACT COD پنجره ای برروی صفحه تصویر باز می شود که در قسمت ACT COD حروفی که قابل دسترسی در این قسمت می باشند با شرح آن در قسمت DESCRIPTION آمده است با ورود یکی از این حروف در قسمت ACT COD و فشار کلید ENTER می توان به اطلاعات بیشتری در خصوص اقلام مورد نظر دست یافت .

  چاپ اسناد انتقالی پیشنهاد
/INV/MSK /16

جهت چاپ اسناد انتقالی پیشنهادی سیستم از صفحه تصویر بالا استفاده می شود.
دربالای صفحه تصویر اطلاعات شامل رمز مدیریت ، شماره انبار ، رمز سازمانی ، تاریخ تائید ، شماره انبـار انتقـال دهنده رمز سازمانی انتقال دهنده شماره طبقه بندی کالا در قسمت SELECTION LIST چنانچه کلمهNO  ثبت شودمستقیم جهت چاپ ارسال می شود ودر صورتیکه  کلمه YESثبت شود اطلاعات مربوطه  را به شما نشان می دهد. پس ثبت اطلاعات در سیستم و زدن کلید ENTER اقلامیکه قبلاً تائید شده را به شما نشان می دهد (درقسمت ACT COD با ثبت حرف I و یا حرف P برای چاپ و زدن کلید ENTER )در پائین صفحه تصویر اطلاعات شامل ACT COD ، شماره سند ، تعداد اقلام ، جمع مقدار ، وضعیت را نشان می دهد. با زدن کلید PF2 در قسمت ACTCOD پنجره ای برروی صفحه تصویر باز می شود که در قسمت ACT COD حروفی که در این قسمت می باشند با شرح آن در قسمت DESCRIPTION آمده است .
با ورود یکی از این حروف در قسمت ACT COD و فشار کلید ENTER میتوان به اطلاعات بیشتری در خصوص اقلام مورد نظر دست یافت .


رویت اقلام بدون حرکت و مصرف

/INV/MSK /17

جهت رویت اقلام بدون حرکت درموجودی انبارها از صفحه تصویر بالا استفاده می شود در بالای صفحه تصویر اطلاعات شامل رمز مدیریت ، شماره انبار، رمز سازمانی ، شماره طبقه بندی کالا ، رمز برنامه ریزی ، (خالی) سازمان اقلام بدون حرکت در سیستم ، انتخاب گزینه مربوطه (گزینه یک اقلامیکه موجودی آنها صفر شده ، گزینه ۲ اقلامیکه دارای موجودی هستند و گزینه ۳ کل اقلام را نشان می دهد ) ، تعداد اقلام ، جمع کل ارزش کالا می باشد.
پس از ثبت اطلاعات در سیستم و زدن کلید ENTER اطلاعات مربوط به اقلامیکه حرکت  نداشته اند را نشان می دهد. در پائین صفحه تصویر اطلاعات شامل ACT COD ، شماره رمز طبقه بندی کالا ، واحد کالا ، رمز برنامه ریزی ، موجودی سیستم ، ارزش کلی کالا ، آخرین تاریخ انتقال ، آخرین تاریخ مصرف ، ارزش واحد کالا ، تاریخ اجرا ، آخرین تاریخ بررسی ، کد مربوط به بازرس انبار را نشان می دهد. (لازم به توضیح است قسمتی از اطلاعات در طرف راست صفحه مانیتور با زدن کلید F11 و باکلید F10 برگشت میشود)

فهرست موجودی انبارها (خلاصه گزارش)
/INV/MSK /18جهت رویت فهرست موجودی انبارها از صفحه تصویر بالا استفاده می شود. در بالای صفحه تصویر اطلاعات شامل رمز مدیریت ، شماره انبار ، رمز سازمانی ، تاریخ اجرا ، گروه کالا می باشد. پس از ثبت اطلاعات و زدن کلید ENTER خلاصه وضعیت اقلام درخواستی نمایان می گردد.
درپائین صفحه تصویر اطلاعات شامل ACT COD ، خلاصه شرح ، گروه کالا ، تعداد کل  اقلام ، جمع  کل ارزش کالا نمایان می شود. در صورتیکه نیاز به اطلاعات بیشتری باشد نشانگر را در قسمت ACT COD قرارگرفته و با زدن کلید PF2 اطلاعات بیشتری در بالای اقلام به شما می دهد.

رویت اسناد NIS با قید نوع سند (اقلام موجودی انبار)
/INV/MSK /19

جهت رویت اسناد NIS شده اقلام موجودی انبار  از صفحه تصویر بالا استفاده می شود . دربالای صفحه تصویر اطلاعات شامل رمز مدیریت ، شماره انبار ، رمز سازمانی الزامی است و مابقی اطلاعات در صورتیکه کاربر نیاز به رویت گروه خاص و تاریخ معین داشته  باشد می توان با ثبت اطلاعات در سیستم اقدام نماید.
پس از ثبت اطلاعات درخواستی و زدن کلید ENTER لیست اقلامیکه موجودی آنها در سیستم NIS باشد را نشان می دهد.
درپائین صفحه تصویر اطلاعات شامل ACT COD ، شماره طبقه بندی کالا ، واحد ، نوع سند ، شماره سند ، تاریخ ، مقدار مورد نیاز ، موجودی اقلام صفرشده ، نوع مصرف ، موجودی را نشان می دهد.

رویت موجودی انبارها (بدون نمایش قیمت و موجودی )


/INV/MSK /20

جهت رویت اقلام موجودی انبار بدون تعداد و قیمت از صفحه تصویر بالا استفاده می شود. دربالای صفحه تصویر اطلاعات شامل رمز مدیریت ، شماره انبار ، رمز سازمانی و گروه طبقه بندی کالا الزامی می باشد پس از ثبت اطلاعات درخواستی و زدن کلید ENTER لیست اقلام نمایان می شود.
درپائین صفحه تصویر اطلاعات شامل ACT COD ، شماره طبقه بندی کالا ، واحد کالا ، رمز برنامه ریزی ، قیمت میانگین واحد کالا ، آخرین قیمت واحد خرید کالا ، تاریخ حداکثر موجودی ، حداقل موجودی ، رمز بازرسی را نشان می دهد.

رویت موجودی انبارهای بازرگانی  ری (نفت)
/INV/MSK / 21جهت رویت اقلام بازرگانی ری نفت از گزینه MA/INV/MSK /21 استفاده میشود و زدن کلید ENTER لیست اقلام فوق الذکر مشخص می گرددو آماده بهره برداری می شود. با زدن کلید PF2 در قسمت ACT COD پنجره ای برروی صفحه تصویر باز می شود که در قسمت ACT COD حروفی که قابل استفاده در این قسمت می باشند با شرح آن در قسمت DESCRIPTION آمده است با ورود یکی از این حروف در قسمت ACT COD و زدن کلید ENTER می توان به اطلاعات بیشتری درخصوص اقلام مورد نظر دست یافت .

رویت موجودی انبارها (موجودی معادل صفر)


/INV/MSK / 22


جهت رویت لیست اقلامیکه  مـوجـودی آنها معادل صفر هستند از این گزینه استفاده می گردد. با توجه به اینکه بایستی در قسمت

۰۸ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب