منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

کارگاه آموزشی شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات در شرکت گاز استان قم برگزار شد

در کارگاه آموزشی یکروزه که با هدف آشنایی و مشارکت کارکنان با روش های شناسایی و ارزیابی ریسک، حرکت در راستای حمایت از الزامات استانداردهای بین المللی و بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای  (HSE)برگزار شد شرکت کنندگان با تعریف و مفاهیم مربوط به شناسایی و ارزیابی ریسک و روش های مربوطه آشنا شدند.

صالحی پرور رییس واحد  HSEشرکت گاز استان قم در این کارگاه آموزشی در این جلسه با اشاره به اهمیت برگزاری دور های آموزشی برای پرسنل و کارکنان افزود: ارئه این آموزش های کاربردی و عملیاتی در افزیش کیفیت و بهره وری موثر است.

وی وجود کارشناسان مشاور را در بهره گیری هرچه بیشتر از دانش های نوین در افزایش کیفی خدمات موثر دانست و از حاضران خواست با دقت نظر بیشتر آموزش های در نظرگرفته شده را پیگیری کنند.

یاد آور می شود به کارکنان شرکت کننده در این دوره آموزشی گواهینامه شناسایی و ارزیابی ریسک اعطا می شود.

 

۱۵ اسفند ۱۳۹۹

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید