منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

نقش آموزشهای مجازی در یادگیری و ارتقا دانش کارکنان شرکت ملی گاز ایران

چکیده

“آموزش مجازی نوعی از آموزش از راه دور می¬باشد که بر پایه فنآوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) استوار است. در این تحقیق قصد داریم تا نقش آموزش¬های مجازی در یادگیری و ارتقاء دانش کارکنان ستاد شرکت ملی گاز ایران را در وضعیت کنونی، مورد بررسی قرار دهیم. البته شایان به ذکر است این پژوهش در اولویت موضوعات تحقیقاتی مدیران شرکت ملی گاز ایران قرار داشته و مورد حمایت می¬باشد.
این پژوهش کاربردی که از نوع پژوهش های توصیفی- پیمایشی می¬باشد، در بین کارکنان ستاد شرکت ملی گاز ایران با جمعیت آماری ۹۵۰نفر مورد بررسی قرار گرفت.حجم نمونه با توجه به جدول مورگان به تعداد ۲۷۴ نفر می¬باشد. متغیر مستقل آموزش¬های مجازی و متغیر وابسته یادگیری و ارتقاء دانش کارکنان می¬باشد که بر اساس نظریه یادگیری بلوم در حیطه شناختی فرضیات تحقیق شکل گرفت. پرسشنامه محقق ساخته با توجه به فرضیات تحقیق و با ضریب آلفای کرونباخ ۹۵۶/۰ بین جامعه آماری توزیع گردید. از فنون آماری برای تحلیل داده¬ها در دو سطح توصیفی و تحلیلی استفاده گردید. در سطح توصیفی از توزیع¬های آماری و شاخص¬های مرکزی چون: درصد، میانگین و… و در سطح تحلیلی از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(KS) برای آزمون نرمال بودن توزیع داده¬ها و آزمون همبستگی برای آزمون فرضیات تحقیق، که نتایج آزمون (KS) مبنی بر نرمال بودن توزیع داده¬ها را نشان می¬دهد و آزمون همبستگی تمام پنج فرضیه تحقیق را تأیید نمود.

نویسندگان

حمیدرضا بهرامی   ،علیرضا عبدی کوسالاری  ، علی کلارستاقی

۰۱ اسفند ۱۳۹۷

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید