منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی مناقصه ۱۳-۹۴

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :
(پروژه گازرسانی به حفرات خالی شهرها و روستاهای توابع استان قم – مرحله ۴ PC ) را از طریق مناقصه عمومی
(یک مرحله ای) و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :
الف- شرح مختصر کار :
۱- لوله گذاری شبکه توزیع پلی اتیلن به طول تقریبی ۱۵۰۰۰ متر؛
ب- محل اجرا: سطح شهرها و روستاهای قم
ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :
۱- توانایی انجام کار در مدت ۳۶۰ روز تقویمی.
۲- دارا بودن حداقل پایه ۵ در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا پایه ۵ رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور.
۳-  توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۰۳۶۰۰۳۰۰۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۱۲۱ میلیون ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی.
۴- توانایی ارایه انواع ضمانتنامه های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی.
د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی تا تاریخ ۲۵/آبان/۹۴ می باشد
ه – مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ ۸/آذر/۹۴ می باشد
و- زمان گشایش پاکات ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۰/آذر/۹۴ می باشد
مناقصه گران می توانند جهت خرید اسناد مناقصه (به مبلغ ۲۹۰ هزار ریال با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده) به آدرس قم ,
بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ شرکت گاز استان قم، امور قراردادها مراجعه نمایند. در
ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس : www.nigc-qpgc.ir یا سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس www.spac.ir قابل دریافت است.
نکات قابل توجه :
)۱ ارایه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
)۲ کارفرما در صورت درخواست پیمانکار منتخب ، به میزان ۲۰ % مبلغ اجرای کار و ۲۵ % مبلغ کالای عهده پیمانکار به عنوان پیش پرداخت طبق شرایط پیمان و در ازای ارایه ضمانتنامه بانکی به پیمانکار پرداخت می نماید.
)۳ شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
)۴ به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
)۵ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۰۲۵۳۶۶۲۰۰۰۴ تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی شرکت گاز استان قم
شماره مناقصه: ۹۴/۱۳

۰۵ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب