منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آمار بازدید ۹۴

۱- آمار بازدید سال گذشته با استفاده از google analytics:

ga-qpgc94

۲- با توجه به گزارش آنالیتیکس (تصویر فوق) و گزارش قبلی، جدول زیر تهیه شده:

Sessions Pageviews توضیحات
تا پایان سال ۹۳ ۲۴۹۷ ۸۱۶۳ آمار تجمعی قبل
سال ۹۴ ۱۵۳۲۴ ۴۴۴۵۹
تا پایان سال ۹۴ ۱۷۸۲۱ ۵۲۶۲۲

 

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب