منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مستند به ابلاغ مصوبه شماره ۰/د ب۰/ ۳۸۸-۱۸۱۶۳ به تاریخ ۹۶/۱۰/۱۳

هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران

معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی

امور تعرفه ها و قراردادها

انتشارات شرکت ملی گاز ایران

دیماه ۱۳۹۶

 

فصل اول

 1. تعاریف

عبارات و اصطلاحات ذیل هنگامیکه در قراردادهای فروش گاز طبیعی ، تعرفه ها و مقررات و

شرایط استفاده از گاز طبیعی به کار روند معانی و مفاهیم ذیل را خواهند داشت.

۱,۱ . شرکت :

منظور شرکت ملی گاز ایران و یا شرکتهای گاز استانی است .

۱,۲ . گاز طبیعی :

مخلوطی است ازگاز متان و مقدار جزیی ترکیبات دیگر . “بامشخصات مندرج در بند ( ۶,۱ ) این

مجموعه”

۱,۳ . متقاضی :

عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که تقاضای استفاده از گاز طبیعی را از شرکت بنماید .

۱,۴ . اشتراک :

عبارت است از امکان استفاده مجاز از گاز طبیعی که از طریق نصب خط انشعاب و وسایل

اندازه گیری لازم طبق مقررات محقق می شود .

۱,۵ . مشترک :

عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به پرداخت هزینه های مربوطه طبق ضوابط

اقدام و شماره اشتراک به وی تخصیص یافته باشد.

۱,۶ . واحد مسکونی:

مکانی است برای زندگی که به تشخیص شرکت حداقل دارای یک اطاق و یک آشپزخانه و

سرویس متناسب با عرف محل سکونت باشد.

۶

۱,۷ . مصرف کننده:

به مشترکی اطلاق می گردد که جریان گاز ملک مورد تقاضای وی طبق ضوابط وصل و آماده

بهره برداری گردیده باشد.

۱,۸ . محدوده اشتراک:

محدودهای است که طبق نقشه تأیید شده سازمان نظام مهندسی/ مشاورین ذیصلاح، برای

تأمین گاز مورد نیاز مشترک در نظر گرفته شده است.

۱,۹ . پیمان فروش گازطبیعی :

عبارت است از قراردادی که فی مابین شرکت و متقاضی منعقد و طبق مفاد آن جریان گاز

مشترک دایر می گردد ۰

۱,۱۰ . انواع مشترک (از لحاظ مقدار مصرف) :

۱,۱۰,۱ . مشترک جزء :

به مشترکی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی با فشار

پوند بر اینچ مربع استفاده و حداکثر

مصرف ساعتی مورد تقاضای وی کمتر یا برابر با ۱۰۰ متر مکعب در ساعت باشد .

۱,۱۰,۲ . مشترک عمده :

به مشترکی اطلاق می گردد که از گازطبیعی با فشار بیش از

پوند بر اینچ مربع یا حداکثر

مصرف ساعتی مورد تقاضای وی بیش از ۱۰۰ مترمکعب باشد .

۱,۱۱ . انواع مشترک (از لحاظ نوع مصرف) :

۱,۱۱,۱ . مشترکین خانگی :

به مشترکینی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی جهت وسایل و تجهیزات متعارف استاندارد

گاز سوز خانگی در واحدهای مسکونی استفاده می نمایند.

۱,۱۱,۲ . مشترکین عمومی :

به مشترکینی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی جهت مصارف غیر خانگی و غیر صنعتی

استفاده می نمایند و در گروههای ذیل تقسیم بندی می شوند :

۷

گروه ۱- کسب، خدمات و هر نوع واحد مصرف کننده ای که با هیچیک از تعرفه های دیگر

تطابق نداشته باشد .

گروه ۲- آموزشی : شامل مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی، غیر دولتی، تعاونی و

خصوصی نظیرکتابخانه ها، موزه ها، مهدکودکها، کودکستانها، مدارس، اردوگاههای دانش

آموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، مدارس و حوزه های علوم دینی، اماکن

مقدسه مذهبی، مساجد، حسینیه ها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی خیریه نگهداری

معلولان و بیمارستانهای آموزشی که دارای تاییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح باشند .

گروه ۳- اماکن و تاسیسات دولتی: اماکن و تاسیسات دولتی شامل اماکن و تاسیسات ادارات،

ارگانها، نهادها و سازمانهای زیر نظر مقام رهبری، قوای سه گانه، شهرداریها، نیروهای نظامی

و انتظامی . . .

۱,۱۱,۳ . مشترک صنعتی :

مشترکین صنعتی شامل سه گروه ذیل می باشد :

گروه ۱ : شامل واحدهای صنعتی، نیروگاههای خصوصی، پالایشگاه ها و تلمبه خانه ها،

ایستگاههای تقویت فشار، یاردهای بهره برداری، پتروشیمی ها، واحدهای تولید محصولات

کشاورزی، دامپروری، آبزیان، تاسیسات گردشگری، نانواییهای صنعتی و … با ارائه تاییدیه

معتبر از مراجع ذیصلاح .

گروه ۲ : نیروگاهها ( در مالکیت وزارت نیرو )

(CNG گروه ۳ : حمل و نقل ( برای ایستگاههای سوخت گیری گاز طبیعی فشرده

۱,۱۲ . رگولاتور ( تنظیم کننده فشار ) :

دستگاهی است که به وسیله آن فشار گاز مصرفی مشترک مطابق قرارداد تنظیم می گردد و

در مالکیت شرکت می باشد.

۸

۱,۱۳ . کنتور :

دستگاهی است که به وسیله آن مقدار مصرف گاز اندازه گیری می شود و در مالکیت شرکت

بوده و مسئولیت نگهداری آن با مشترک می باشد.

۱,۱۴ . ایستگاه مشترکین عمده :

عبارت است از وسایلی که به منظور سنجش مقدار گاز، تنظیم و تثبیت فشار گاز طبق قرارداد

در محل مورد تایید شرکت نصب گردیده و در مالکیت شرکت می باشد .

۱,۱۵ . ظرفیت کنتور/ ایستگاه :

عبارت است از حداکثر مقدار گازی که در شرایط استاندارد در مدت یک ساعت از کنتور/

ایستگاه قابل عبور می باشد .

۱,۱۶ . خطوط انتقال :

عبارت است از خطوط لوله اصلی گاز با فشار بیشتر از ۲۷ بار ( ۴۰۰ پوند بر اینچ مربع ) که

گاز مورد نیاز مصرف کنندگان را از منابع اصلی گاز منتقل می نماید .

۱,۱۷ . ایستگاههای ورودی شهر :

عبارت است از محل تاسیسات و نصب وسایل اندازه گیری و کنترل گاز طبیعی ورودی شبکه

تغذیه از خطوط انتقال. دراین ایستگاهها فشارگاز موجود درخطوط لوله به فشار حدود ۲۷ بار

۴۰۰ پوند بر اینچ مربع ) و کمتر کاهش داده می شود تا وارد شبکه تغذیه/ توزیع شود. )

۱,۱۸ . شبکه تغذیه :

شبکه تغذیه عبارت است از کلیه خطوط شهری که گاز طبیعی با فشار حدود ۱۷ بار ( ۲۵۰ پوند

بر اینچ مربع ) را از ایستگاههای ورودی شهری به ایستگاههای داخل شهری هدایت می کند .

۱,۱۹ . ایستگاههای داخل شهری :

عبارت است از محل تاسیسات و نصب وسایل اندازه گیری و کنترل گاز طبیعی ورودی شبکه

شهری از شبکه تغذیه. در این ایستگاهها ، فشار گازطبیعی از حدود ۱۷ بار ( ۲۵۰ پوند بر اینچ

مربع ) به حدود ۴ بار ( ۶۰ پوند بر اینچ مربع ) کاهش داده می شود ۰

۹

۱,۲۰ . شبکه توزیع :

عبارت است از خطوطی که گاز طبیعی با فشار حدود ۴ بار ( ۶۰ پوند بر اینچ مربع ) را از

ایستگاههای تقلیل فشار به محلهای مصرف هدایت می کند .

۱,۲۱ . فشار استاندارد :

۱۴ پوند بر / ۱ بار معادل ۶۹۶ / فشار استاندارد در شرایط استاندارد گاز طبیعی برابر ۰۱۳۲۵

اینچ مربع می باشد .

۱,۲۲ . فشار گاز تحویلی به مشترک :

انواع فشار گاز تحویلی به مشترک با توجه به نوع کنتور/ایستگاه به شرح ذیل می باشد :

۱,۲۲,۱ . فشار

پوند بر اینچ مربع

۱,۲۲,۲ . فشار ۲ پوند بر اینچ مربع

۱,۲۲,۳ . فشار ۶۰ پوند بر اینچ مربع (در ایستگاههای اندازه گیری ، فشار از ۴۵ تا ۶۰ پوند

بر اینچ مربع متغیر است)

۱,۲۲,۴ . فشار ۲۵۰ پوند بر اینچ مربع (در ایستگاههای اندازه گیری ، فشار از ۱۵۰ تا ۲۵۰

پوند بر اینچ مربع متغیر است)

۱,۲۲,۵ . فشار ۴۰۰ پوند بر اینچ مربع (در ایستگاههای اندازه گیری فشار از ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ و

یا ۶۰۰ تا ۱۳۰۰ پوند بر اینچ مربع متغیر است)

۱,۲۳ . دمای استاندارد :

۱۵ درجه سانتیگراد معادل ۶۰ درجه / دمای استاندارد در شرایط استاندارد گاز طبیعی برابر ۵۶

فارنهایت می باشد .

۱,۲۴ . متر مکعب استاندارد :

معادل حجمی از گاز طبیعی است که فضائی معادل یک متر مکعب را در شرایط استاندارد ( از

نظر فشار و دما ) اشغال نماید .

۱۰

۱,۲۵ . ضریب تصحیح:

عددی است که بر اساس فشار محیط، حجم و سایر مشخصات مرتبط با گاز تحویلی به

مشترک جهت تبدیل میزان گاز مصرفی به مترمکعب استاندارد برای مشترکین عمده لحاظ می

گردد.

۱,۲۶ . دستگاه تصحیح کننده:

دستگاهی است که میزان دما، فشار و حجم تصحیح نشده گاز مصرفی مشترکین عمده را

بطور مستمر از کنتور دریافت و میزان حجم استاندارد را در هر لحظه محاسبه نماید. نصب

دستگاه تصحیح کننده در سیستمهای اندازه گیری با ظرفیت ۴۰۰ متر مکعب و بالاتر الزامی

است.

۱,۲۷ . علمک :

علمک گاز قسمت انتهایی خط انشعاب گاز می باشد که جهت نصب رگولاتور بر روی آن در

مجاورت و متکی به ملک مصرف کننده قرار می گیرد و گاز یک یا چند مشترک را تامین می

نماید .

۱,۲۸ . خط انشعاب/خط اختصاصی :

به خط یا خطوطی اطلاق می گردد که گاز مصرف کنندگان را از طریق خطوط انتقال یا شبکه

تغذیه و یا شبکه توزیع تا نقطه تحویل گاز تامین می نماید ۰

۱,۲۹ . هزینه های گازرسانی:

عبارت است از مجموع هزینه های برقراری انشعاب و سهم متقاضی از هزینه خط اختصاصی.

أ – هزینه برقراری انشعاب : مبلغی است که به تناسب ظرفیت کنتور/ ایستگاه اندازه گیری

بابت اعطا امتیاز اشتراک گاز طبیعی و تامین قسمتی از هزینه تمام شده تهیه و نصب کنتور،

رگولاتور/ ایستگاه تقلیل فشار/ ایستگاه اندازه گیری از متقاضی اخذ می گردد.

از ورد نی از م م گ ب- سهم متقاضی از هزینه خط اختصاصی : مبلغی است که به تناسب حج

متقاضی بابت اجرای خط اختصاصی محاسبه و از وی اخذ میگردد.

تبصره: پرداخت هرگونه وجوه تکلیفی ناشی از مصوبات قانونی به عهده متقاضی

میباشد.

۱۱

۱,۳۰ . گاز بهاء :

عبارت است از بهای یک متر مکعب استاندارد گاز طبیعی که متناسب با نوع مصرف مشترک

تعیین می گردد ( مبنای محاسبه میزان مصرف گاز طبیعی برای مشترکین جزء رقم شماره

انداز کنتور و برای مشترکین عمده متر مکعب استاندارد می باشد)

۱,۳۱ . هزینه خدمات مستمر :

عبارت است از مبلغی که ماهیانه به تناسب ظرفیت کنتور/ایستگاه اندازه گیری ، پس از نصب و

راه اندازی آن برای جبران بخشی از هزینه های نگهداری تاسیسات گاز وتامین هزینه های

جاری شرکت ازمشترکین جزء وعمده اخذ می گردد.

۱,۳۲ . قرائت دستگاه اندازه گیری / کنتور :

قرائت دستگاه اندازه گیری/کنتور به منظور محاسبه مصرف و صدور صورتحساب گاز

مشترک در فواصل زمانی تعیین شده توسط شرکت انجام خواهد شد .

۱,۳۳ . دوره مصرف :

عبارت است از فاصله زمانی دو قرائت متوالی دستگاه اندازه گیری/کنتور گاز مصرفی مشترک

.

۱,۳۴ . نقطه تحویل :

عبارت است از نقطه ای که تاسیسات شرکت به تاسیسات مشترک متصل می شود . در

مشترکین جزء خروجی کنتور و در مشترکین عمده فلنج بعد از شیر خروجی ایستگاه خواهد

بود.

۱,۳۵ . باز فروش گاز طبیعی :

عبارت است از فروش گاز طبیعی توسط مشترک ( مشترکین ) به اشخاص ثالث در محدوده

اشتراک واگذار شده بر اساس مقررات .

۱,۳۶ . تعرفه های فروش گاز طبیعی :

عبارت است از مبلغ گاز بهای ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح برای هر نوع مصرف در مقاطع

زمانی خاص.

۱۲

۱,۳۷ . مبلغ علی الحساب بهای گاز مصرفی:

مبلغی است که با درخواست مشترک برای مصرف گاز طبیعی ماههای آتی به شرکت پرداخت

می گردد.

۱۳

فصل دوم

 1. مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

۲,۱ . شرایط درخواست برقراری انشعاب و تغییرات آن

۲,۱,۱ . هر متقاضی و یا مشترک می تواند برای واحد مورد تقاضا با قبول مقررات و شرایط

استفاده از گاز طبیعی درخواست برقراری انشعاب و یا هر گونه تغییر در مشخصات اشتراک

را بنماید.

تبصره : مدارک مورد نیاز

أ – رویت اصل کارت ملی متقاضی و اخذ فتوکپی آن

ب- تاییدیه سازمان نظام مهندسی و یا سایر مراجع ذیصلاح

ج – تاییدیه سازمانهای ذیربط در خصوص تعیین نوع تعرفه

د- در موارد خاص که احراز شرایط مصوبات قانونی مستلزم رویت/ اخذ مدارکی ویژه

می باشد طبق ضوابط اقدام می گردد.

۲,۱,۲ . شرکت درصورت لزوم می تواند از محل موضوع درخواست ، بازدید نماید . تعیین

ظرفیت کنتور / ایستگاه ، نوع تعرفه ، هزینه های برقراری انشعاب از اختیارات شرکت بوده و

متقاضی با وقوف کامل ا ز مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی ، تعرفه های فروش گاز

طبیعی و قبول آنها پیمان فروش گاز طبیعی”بامشخصات مندرج در بند ( ۶,۲ ) این مجموعه” را

امضاء خواهد نمود. نظر شرکت درتعیین ظرفیت کنتور/ایستگاه، نوع مصرف، محل نصب

کنتور و رگولاتور/ایستگاه گاز قطعی خواهد بود .

تبصره : در تغییر کاربری، عندالزوم اخذ تأییدیه مجدد سیستم لوله کشی داخلی از مراجع

ذیصلاح الزامی میباشد.

۲,۱,۳ . برقراری انشعاب گاز طبیعی و یا تغییر ظرفیت در محدوده شهرها و روستاها منوط به

آن است که شرکت امکانات لازم جهت برقراری انشعاب را داشته باشد و به تشخیص شرکت

از لحاظ فنی ، ایمنی و اقتصادی “وفق بند( ۳,۲ ) و( ۳,۳ )” این مجموعه امکان پذیر باشد .

۱۴

تبصره : در صورت عدم وجود امکانات لازم و محدودیت اقتصادی و بنا به تشخیص شرکت

، متقاضی می تواند با تأیید هیات مدیره شرکت گاز استانی و قبولی کلیه مسئولیتها،

هزینه ها و اخذ مجوزهای لازم نسبت به اجرای خط انشعاب اختصاصی اقدام نماید،

مشروط به آنکه عملیات اجرایی توسط گروه/شرکت پیمانکاری مجاز طبق استانداردها و

ضوابط فنی، ایمنی و با نظارت شرکت های گاز استانی انجام و تحویل شرکت گردد. در

اینصورت پس از تزریق گاز و تحویل، خط انشعاب متعلق به شرکت بوده و بهره برداری

از آن مشابه سایر خطوط انشعاب تا حداکثر ظرفیت خط طبق مقررات شرکت خواهد بود.

ضمناً مابهالتفاوت برآورد هزینه خط انشعاب فوق الذکر ( در مواردی که بصورت

مشترک با سایر مشترکین شهری و روستایی و صنعتی اجرا گردیده ) و برآورد هزینه

خط انشعاب اختصاصی متقاضی بر اساس برآورد مورد تأیید هیأت مدیره شرکت گاز

استانی که قبل از اجرا به متقاضی اعلام شده، با گاز بهای همان واحد متقاضی تهاتر

خواهد شد.

۲,۱,۴ . برقراری انشعاب در محدوده شهرها و روستا ها منوط به عدم وجود موانع قانونی

می باشد .

۲,۱,۵ . هزینه های برقراری انشعاب از مالک یا متقاضی دریافت می شود، ولی انشعاب

منحصرا متعلق به ملک مورد تقاضا بوده و در هر حال دریافت هزینه های برقراری انشعاب و

صدور قبض دریافت وجه بنام متقاضی و همچنین برقراری انشعاب دلیل بر مالکیت یا

شناسایی حقی برای نامبرده نسبت به ملک نخواهد بود .

۲,۲ . ضوابط واگذاری انشعاب/اشتراک :

۲,۲,۱ . به هر واحد مسکونی یک اشتراک مستقل واگذار می شود. در صورت درخواست

متقاضی / متقاضیان واگذاری اشتراک مستقل به کلیه یا ترکیبی از چند واحد مسکونی بلامانع

می باشد .

۲,۲,۲ . واگذاری اشتراک مستقل به هر واحد اعیانی (آپارتمان ) در مجموعه های آپارتمانی که

درحال حاضر مشترک/مصرف کننده می باشندیا مشترک می گردند در صورت درخواست

مالک / مالکین یا نماینده قانونی در ملک مشروط براینکه کلیه کنتورها حسب استاندارد ها و

ضوابط فنی شرکت در محل مناسب تعبیه گردند بلامانع می باشد. رعایت مقررات و شرایط

اشتراک پذیری برای هر اشتراک ضروری خواهد بود و اجرای لوله انشعاب دهنده اصلی و

نصب شیر قفل شونده هر یک از واحدها به عهده متقاضی / متقاضیان می باشد.

۱۵

۲,۲,۳ . در مجتمع های مسکونی / تجاری چنانچه درب های ورودی بلوک / واحدها به طور

مستقل بلافاصله با معبر عمومی مرتبط بوده و درمجاورت شبکه های گازرسانی باشد با

رعایت اصول ایمنی و ضوابط اشتراک پذیری واگذاری انشعاب / اشتراک جداگانه برای هر یک

از بلوک / واحدها بلامانع است.

۲,۲,۴ . واگذاری اشتراک مستقل به واحدهای صنعتی ، مسکونی , تجاری و اداری (شهرکهای

صنعتی / شهرک ها / مجتمعهای مسکونی) واقع در مجتمع هایی که درب های ورودی آنها

مستقلا به معابرعمومی ارتباط ندارد در صورتی که شبکه داخلی شهرک توسط متقاضیان

تحت نظارت و براساس استانداردهای شرکت ملی گاز ایران اجرا و تحویل شرکت های گاز

استانی گردد بلامانع می باشد .

تبصره ۱ : شرایط تحویل شبکه های داخلی مجتمع ها مطابق فرم مربوطه”بامشخصات

مندرج در بند ( ۶,۴ ) این مجموعه” می باشد.

تبصره ۲ : در صورت درخواست متقاضیان ، طراحی و اجرای شبکه داخلی با اخذ هزینه های

مربوطه از متقاضی توسط شرکت بلامانع می باشد.

۲,۲,۵ . واگذاری اشتراک مستقل به هر واحد یا ترکیبی از واحدهای تجاری واقع در یک ملک

مشروط به آن که درب واحد مستقیماً در معبر عمومی واقع شده باشد در صورت درخواست

متقاضی / متقاضیان بلامانع است.

۲,۲,۶ . واگذاری اشتراک مستقل به هریک از واحدهای تجاری و خدماتی واقع در داخل

پاساژها ، گاراژها و . . . با رعایت ضوابط و اصول ایمنی بلامانع می باشد.

۲,۲,۷ . استفاده چند واحد مستقل از یک ایستگاه تقلیل فشار با نصب دستگاههای اندازه گیری

جداگانه در هر واحد با رعایت مقررات و شرایط اشتراک پذیری و اصول ایمنی مشروط بر آن

که میزان مصرف هر واحد مشخص و صورتحساب جداگانه صادر گردد بلامانع میباشد .

تبصره ۱ : نصب دستگاه اندازه گیری برای تفکیک اشتراک یک / چند واحد در محل ایستگاه

تقلیل فشار با رعایت ضوابط فنی و ایمنی بلامانع است. ظرفیت ایستگاه هر اشتراک مجزا

معادل ظرفیت کنتور مناسب مصرف واحد / واحدهای مربوطه خواهد بود.

تبصره ۲ : زمین مورد نیاز ایستگاه مربوطه طبق استانداردهای شرکت ملی گاز توسط

متقاضیان تهیه و به شرکت گاز صلح بلا عوض گردد.

۱۶

تبصره ۳ : هزینه تمام شده ایستگاه تقلیل فشار به تناسب میزان درخواست متقاضی نسبت به

ظرفیت ایستگاه پرداخت می گردد. سهم پرداخت شده توسط متقاضی می بایست به

شرکت گاز صلح بلا عوض گردد.

تبصره ۴: درصورتیکه برای تأمین نیاز آتی و بنا به درخواست شرکت، متقاضی/ متقاضیان

تمایل به نصب ایستگاه تقلیل فشار با ظرفیت بالاتر از نیاز خود را داشته باشند با صلح

بلا عوض آن به شرکت، سهم مازاد بر نیاز متقاضی/ متقاضیان پس از راه اندازی در

قالب گازبهای همان واحد/واحدها در قبوض گاز لحاظ و کسر خواهد شد.

۲,۲,۸ . تبدیل چند اشتراک به یک اشتراک واحد و یا بالعکس در صورت اخذ مابه التفاوت

هزینه برقراری انشعاب جدید نسبت به مجموع هزینه های برقراری انشعابات قبلی ” به نرخ

روز ” و بالعکس بلامانع است.

تبصره ۱ : در تبدیل چند اشتراک به یک اشتراک واحد و بالعکس اقاله قرارداد /قراردادهای

قبلی به درخواست مشترک و واگذاری یک/چند اشتراک بر اساس شرایط جدید و نرخ

روز بلامانع است.

تبصره ۲ : در مواردی که برخی واحدهای مصرف کننده، متقاضی اشتراک جداگانه حسب

بندهای ( ۲,۲,۲ ) و ( ۲,۲,۵ ) و ( ۲,۲,۷ ) می باشند واگذاری اشتراک مستقل با اخذ هزینه

برقراری انشعاب (بدون احتساب سهم مشترک ازهزینه خط اختصاصی ) مشروط بآنکه

“تعداد واحد” و “زیربنای” اشتراک قبلی اصلاح گردد و در صورت نیاز به اصلاح ظرفیت

کنتور/ایستگاه، مطابق جدول شماره یک موضوع بند ( ۳,۲,۴ ) اقدام می گردد.

تبصره ۳ : در مواردی که ادامه بهره برداری از انشعاب مستلزم تدوین الحاقیه و یا تغییراتی

در مفاد پیمان فروش گاز طبیعی گردد،تمدید قرارداد صرفاً با استفاده از فرم پیمان

فروش گاز طبیعی مندرج در فصل ششم(ضمائم) این مجموعه که به امضاء طرفین

رسیده باشد انجام می گردد.

تبصره ۴ : واگذاری اشتراک به متقاضیانی که ترکیبی از واحدهای مسکونی و سایر مصارف

میباشند، صرفاً با لحاظ نمودن تعداد واحد / واحدهای مسکونی بر اساس مستندات،

اشتراک پذیری با تعرفه خانگی بلامانع است.

۱۷

۲,۲,۹ . در مجتمع های مسکونی که اشتراک گاز آنها به صورت تجمیعی می باشد، چنانچه یک

یا چند واحد درخواست تفکیک اشتراک خود را داشته باشند، ضمن ارائه موافقت سایر مالکین

و پس از انصراف از سهم خود در اشتراک اولیه و پرداخت هزینه برقراری انشعاب به نرخ

روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفکیک اشتراک آنها بلامانع خواهد بود.

در اینصورت با توجه به کاهش مصرف اشتراک اولیه به دلیل تفکیک اشتراک برخی از واحدها،

برای واحدهای باقیمانده (واحد های تجمیعی) با ارائه تأییدیه از سازمانهای نظام مهندسی/

مراجع ذیصلاح، قرارداد اصلاح گردیده و شماره اشتراک جدید تخصیص خواهد یافت.

( تبصره : در حالتی که تقلیل ظرفیت کنتور یا ایستگاه، مورد نیاز باشد، طبق بند ( ۳,۱,۳

قرارداد تعدیل می شود، لیکن هیچگونه وجهی به مشترک مسترد نمی گردد.

۲,۳ . شرایط بهره برداری از اشتراک گاز و روش محاسبه خسارت و آسیب

۲,۳,۱ . اشتراک هر واحد مصرف کننده منحصرا اختصاص به همان واحدی دارد که برای آن

تقاضای اشتراک شده و مشخصات آن در پیمان فروش گازطبیعی قید گردیده باشد. اشتراک

گاز را نمی توان به خارج از محدوده اشتراک منتقل نمود و یا امتداد داد .

۲,۳,۲ . درصورتیکه مشترک از محدوده اشتراک خود اقدام به لوله کشی به خارج از محدوده

اشتراک خود نماید، گاز مشترک قطع و وصل مجدد آن به تشخیص شرکت مستلزم جمع

آوری لوله کشی غیر مجاز، ارائه تأییدیه سازمان نظام مهندسی / مراجع ذیصلاح و پرداخت

هزینه های متعلقه نظیر هزینه های قطع و وصل و مابه التفاوت بهای گاز مصرفی دوره مزبور

با تشخیص شرکت بر اساس نوع مصرف ودامنه مصرف محاسبه و ازمشترک/ مصرف کننده

دریافت می گردد.

تبصره : درصورتیکه شخص بدون پرداخت هزینه برقراری انشعاب مبادرت به استفاده

غیرمجاز از گاز نماید، به موجب قانون استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق ، تلفن ،

فاضلاب و گاز مصوبه ۱۳۹۶ و همچنین آئین نامه مربوطه، علاوه بر جبران خسارتهای

وارده شخص مذبور به منظور تعقیب کیفری به مراجع قانونی ذیصلاح معرفی خواهد

شد، دستورالعمل نحوه محاسبه گاز سرقتی در فصل ۶ آمده است.

۲,۳,۳ . تامین زمین و احداث ابنیه و حصار، آب، خط تلفن آزاد مستقل، برق، تجهیزات اطفاء

حریق و آماده سازی محل نصب ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار در مکان مناسبی که

۱۸

حتیالمقدور با معبر عمومی مرتبط بوده و مورد تایید شرکت باشد بر عهده متقاضی/ مشترک

میباشد.

تبصره : نصب سیستم کامل مونیتورینگ اعم از اجرای کانال ، کابل کشی و نصب تجهیزات

حداکثر سه ماه پس از راه اندازی ایستگاه توسط مشترک اجرا و تحویل شرکت می گردد.

۲,۳,۴ . مشترک به هیچ عنوان حق ندارد لوله رابط و کنتور/ ایستگاه اندازه گیری را جابجا

نماید. چنانچه تغییراتی در وضعیت ساختمان ایجاد گردد که محل وسایل و تجهیزات مذکور

مناسب نباشد، هرگونه جابجایی بایستی با اطلاع شرکت و تحت نظارت سازمان نظام مهندسی/

مشاورین ذیصلاح و با هزینه مشترک صورت پذیرد.

۲,۳,۵ . چنانچه به یکی از دستگاههای تقلیل فشار و یا اندازه گیری و یا سایر تجهیزات به

تشخیص شرکت از سوی مشترک/ مصرف کننده خسارات وارد گردد ترمیم آن ازسوی

شرکت با دریافت کلیه هزینه های خسارات وارده براساس قیمت تمام شده و با احتساب هزینه

بالاسری انجام خواهد شد و نظر شرکت در تشخیص اینگونه موارد قطعی می باشد. بدیهی

است درصورت قطع گاز، پرداخت هزینه قطع و وصل هنگام برقراری مجدد جریان گاز ازسوی

مشترک الزامی است .

۲,۳,۶ . مامورین شرکت مجازند برای قرائت، کنترل و کسب اطلاع از وضعیت کنتور/ ایستگاه

اندازه گیری واقع در ملک مشترک با ارائه کارت شناسایی نسبت به بازدید اقدام نمایند و

مشترک متعهد است که برای انجام این بازدید تسهیلات لازم را فراهم نماید. چنانچه مشترک

بهر عنوان مانع ورود مامورین مذکور جهت انجام بازرسی و اندازه گیری شود شرکت حق

خواهد داشت با اخطار قبلی وکتبی جریان گاز را قطع نماید.

۲,۳,۷ . مشترک مکلف است وقوع حوادثی از قبیل از کار افتادن دستگاههای اندازه گیری و

تنظیم فشار، حریق و یا نشت گاز را فورا” به اطلاع شرکت رسانیده و هرگونه اقدام پیشگیرانه

و احتیاطی را که بمنظور عدم بروز خسارات لازم باشد انجام دهد .

۲,۳,۸ . مشترک مکلف است قبل از تخریب ساختمان/ بنا هماهنگی لازم با شرکت در جهت قطع

گاز بعمل آورد و قبل از قطع گاز مجاز به تخریب نمی باشد در غیر اینصورت جبران خسارت

وارده و پاسخگویی به کلیه مراجع حقیقی و حقوقی به عهده مشترک و یا مالک فعلی ملک

میباشد .

۱۹

۲,۴ . مسئولیت اجرا ، بهره برداری ، لوله کشی و تاسیسات داخلی مشترک:

شرکت هیچگونه مسئولیتی برای بازرسی از تجهیزات اختصاصی و داخلی مشترک را ندارد .

مشترک موظف است در اجرای لوله کشی داخلی ، نصب تجهیزات مربوطه ، بهره برداری و

استفاده از گاز طبیعی استانداردها و ضوابط فنی و ایمنی مربوطه را رعایت نماید . چنانچه در

محدوده واحد مشترک / مصرف کننده حادثه ای منجر به خسارات مالی و جانی برای آن ملک

یا املاک مجاور گردد شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره ۱: مشترکینی که گاز تحویلی به آنها بنا به نیاز و نوع مصرف متقاضی فاقد مواد

افزودنی بودار کننده می باشد موظفند در بهره برداری و استفاده از گاز طبیعی

استانداردها و ضوابط ایمنی مربوطه را رعایت نمایند.

تبصره ۲: مشترک مکلف است “پس از نقطه تحویل” به گونه ای از گاز طبیعی بهره برداری

نماید که مانع انتفاع از وسایل اندازه گیری متعلق به شرکت نگردد. در غیر این صورت

جریان گاز مشترک قطع و مشمول قسمت ج بند ( ۵,۲ ) این مجموعه خواهد شد.

۲,۵ . تعیین میزان مصرف

۲,۵,۱ . ظرفیت کنتور متقاضیان اشتراک خانگی بر اساس تعداد واحد مسکونی و زیربنای مفید

و حداکثر مصرف ساعتی ساختمان تعیین می گردد.

۲,۵,۲ . میزان مصارف گرمایشی واحدهای غیر مسکونی نظیر ساختمانهای اداری ، تجاری

و … بر اساس زیر بنای مفید واحد مورد نظر تعیین می شود .

تبصره : میزان زیربنای مفید و تعداد واحد حسب مورد بر اساس مندرجات پروانه ساختمان

، پایان کار یا هرگونه مدرکی که توسط شرکت اعلام می گردد مشخص می شود .

۲,۵,۳ . جهت مصارف صنعتی ، تهیه و طبخ غذا ، نانوائیها و . . . که علاوه بر مصارف

گرمایشی از وسائل گاز سوز که نیازمند نصب کنتور با ظرفیت بیشتر می باشد استفاده می

نمایند حداکثر مصرف ساعتی دستگاههای گاز سوز ملاک تعیین ظرفیت کنتور/ایستگاه و اخذ

هزینه برقراری انشعاب خواهد بود.

۲۰

۲,۶ . ضوابط تعیین نوع تعرفه

۲,۶,۱ . عمومی

۲,۶,۱,۱ . آموزشی: واحدهای آموزشی با ارائه گواهی مرتبط از وزارت آموزش و پرورش

/ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری / دانشگاه آزاد اسلامی / جمعیت هلال احمر

/ وزارت ورزش وجوانان / وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی / شورای مدیریت

حوزه علمیه / سازمان بهزیستی کشور / وزارت ارشاد اسلامی / کمیته امداد امام (ره)

/ بنیاد مستضعفان و جانبازان / وزارت رفاه ، تعاون وکار و امور اجتماعی، سازمان

تبلیغات اسلامی.

۲,۶,۱,۲ . مساجد ، حسینیه ها و تکایا با ارائه تاییدیه از وزارت ارشاد اسلامی / سازمان

اوقاف و امور خیریه.

۲,۶,۱,۳ . نانوائیها شامل فانتزی، سنتی با ارائه تائیدیه از اتحادیه صنف نانوایان.

۲,۶,۱,۴ . گرمابه های سنتی با ارائه تائیدیه از صنف مربوطه/مراجع ذیصلاح.

۲,۶,۲ . صنعتی

۲,۶,۲,۱ . انواع واحدهای صنعتی ،نانوایی صنعتی با کد مصرف ۲، کشاورزی ، دامپروری ،

تاسیسات گردشگری با ارائه تاییدیه از وزارت صنعت ،معدن ،تجارت / وزارت جهاد

کشاورزی / سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری.

۲,۶,۲,۲ . پالایشگاهها ، تلمبه خانه ها و واحدهای پتروشیمی باارائه تاییدیه وزارت نفت.

۲,۶,۲,۳ . نیروگاهها باارائه تاییدیه وزارت نیرو.

۲,۶,۲,۴ . جایگاههای سوخت گیری گاز طبیعی فشرده جهت مصارف حمل و نقل با ارائه

تاییدیه شرکت پخش فراورده های نفتی .

تبصره ۱: واحدهای متقاضی تغییر در نوع مصرف ( تعرفه) می بایست تقاضای تغییر نوع

مصرف خود را به همراه مجوزهای مربوطه بر اساس بندهای ( ۲,۶,۱ ) و ( ۲,۶,۲ ) به

شرکت ارائه دهند .

۲۱

تبصره ۲: چنانچه به تشخیص شرکت از گاز برای مصارفی غیر از آنچه که در پیمان

فروش قید گردیده استفاده شود ، شرکت حق خواهد داشت با اخطار قبلی و عندالزوم

با رعایت بند ( ۲،۱۰ ) نسبت به تغییر نوع تعرفه و اخذ حقوق متعلقه، پس ارائه مستندات

مربوطه و عندالزوم تأییدیه نظام مهندسی/ مراجع ذیصلاح اقدام نماید .نظر شرکت در

تعیین میزان و تاریخ شروع تغییر نوع مصرف قطعی است .

۲,۷ . تعهدات ناشی از صدور صورتحساب

۲,۷,۱ . مشترک مکلف است بهای گاز مصرفی ، هزینه خدمات مستمر و سایر هزینه های

متعلقه اعلام شده خود را طبق تعرفه های فروش گاز طبیعی در موعد معین در صورتحساب

پرداخت نماید. در صورتیکه مشترک وجه صورتحساب را در مهلت تعیین شده پرداخت ننماید

شرکت مجاز است جریان گاز را قطع نماید .

تبصره ۱ : پرداخت هرگونه مالیات و عوارضی که به مصرف گاز تعلق گیرد بعهده مشترک

خواهد بود .

تبصره ۲ : پرداخت هرگونه وجوه تکلیفی ناشی از مصوبات قانونی به عهده مشترک

میباشد.

۲,۷,۲ . برای برقراری مجدد جریان گاز که در نتیجه عدم پرداخت وجه صورتحساب ، قطع

شده است مشترک باید علاوه بر پرداخت مبلغ صورتحساب ، هزینه قطع و وصل مجدد را که

میزان آن توسط شرکت تعیین می گردد پرداخت نماید.

۲,۷,۳ . اعلام عدم دریافت صورتحساب توسط مشترک از تعهد پرداخت صورتحساب

نمی کاهد ولی هرگاه مشترک با مراجعه به شرکت درخواست صدور صورتحساب المثنی

نماید شرکت نسبت به صدور آن بر اساس بند ( ۳,۵ ) اقدام می نماید .

۲,۷,۴ . چنانچه مشترک نسبت به مفاد صورت حساب معترض باشد باید قبل از اتمام مهلت

پرداخت به شرکت مراجعه تا درصورت صحت ادعای مشترک نسبت به تصحیح و تعدیل آن

اقدام گردد.

تبصره : تصحیح و تعدیل ضروری در تغذیه اطلاعات مربوط به صورتحساب مشترکین بر

اساس مجوزهای صادره توسط هیئت مدیره شرکتهای گاز استانی خواهد بود.

۲۲

۲,۷,۵ . پس از نصب و راه اندازی کنتور/ ایستگاه، مشترک مکلف به پرداخت هزینه خدمات

مستمر ماهیانه خواهد بود هرچند که جریان گاز بعلت تقاضای مشترک یا عدم اجرای هر یک

از مواد مندرج در پیمان فروش گازطبیعی قطع گردیده باشد.

۲,۷,۶ . چنانچه هنگام مراجعه مامورین ، قرائت کنتور میسر نگردد طی یادداشتی از مشترک

درخواست میگردد تا ظرف مدت معین رقم کنتور خود را از طریق شماره تلفنهای درج شده در

یادداشت مزبور ویا توسط پست به شرکت اعلام نماید . درصورت عدم امکان تعیین مصرف

در دو دوره متوالی شرکت مجاز است با اخطار قبلی و کتبی جریان گاز را قطع نماید .

برقراری مجدد آن مستلزم قرائت کنتور ، پرداخت هزینه قطع و وصل و تصفیه حساب خواهد

بود .

۲,۷,۷ . دریافت مبلغ علی الحساب از مشترکینی که متقاضی پرداخت بهای گاز مصرفی

ماههای آتی خود می باشند بلامانع است.

۲,۸ . تعیین صحت دستگاه اندازه گیری و میزان گاز مصرفی مشترک

۲,۸,۱ . مشترک در صورتیکه در صحت کار دستگاههای اندازه گیری گاز تردید داشته باشد

می تواند کتبا” از شرکت تقاضای آزمایش صحت کار دستگاه یا دستگاههای مزبور را بنماید.

چنانچه در نتیجه آزمایش معایبی درکار هریک از دستگاههای اندازه گیری مشاهده گردد

ضمن اعلام مراتب به مشترک بهای گاز مصرفی در مدت مذکور از تاریخ قرائت قبلی کنتور یا

تاریخ آزمایش قبلی (هرکدام کمتر باشد ) با تشخیص شرکت مجددا” محاسبه خواهد

گردید.”روش محاسبه مندرج در بند ( ۶,۵ ) این مجموعه ”

۲,۸,۲ . چنانچه آزمایش هریک از دستگاههای اندازه گیری که به تقاضای مشترک انجام

می گیرد صحت کار دستگاهها را تایید نماید مشترک مکلف است کلیه هزینه های مربوطه را

طبق اعلام شرکت پرداخت نماید.

۲,۸,۳ . هرگاه نماینده شرکت معایبی در دستگاههای اندازه گیری مشاهده نماید نسبت به

تنظیم وتصحیح دستگاه اقدام نموده و ضمن اعلام مراتب به مشترک، بهای گاز مصرفی در

مدت مذکور از تاریخ تشخیص خرابی کنتور تا زمان رفع نقص با نظر شرکت مجددا” محاسبه

خواهد شد.

۲,۸,۴ . درصورت تشخیص و تایید هرگونه دستکاری دستگاهها و تجهیزات و وسایل

اندازه گیری ازسوی مشترک/ مصرف کننده، نسبت به قطع جریان گاز توسط شرکت اقدام

۲۳

خواهد شد و به موجب قانون استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز و

آئین نامه مربوطه علاوه بر جبران خسارتهای وارده تحت تعقیب کیفری توسط مراجع ذیصلاح

قضایی قرار خواهد گرفت. بهای گاز مصرفی دوره مزبور با تشخیص شرکت بر اساس نوع

مصرف و دامنه مصرف محاسبه و ازمشترک/ مصرف کننده دریافت می گردد. بدیهی است

برقراری مجدد جریان گاز پس ازتصفیه حساب با مشترک/مصرف کننده و اخذ هزینه های

مربوطه انجام می پذیرد.

۲,۹ . تجاوز از حداکثر ظرفیت کنتور/ ایستگاه

در صورتیکه میزان مصرف گاز بوسیله مشترک بدون کسب موافقت قبلی شرکت از حد مجاز

( ( ظرفیت کنتور/ ایستگاه منطبق با پیمان فروش که در جداول شماره یک و سه ذیل بند ( ۳,۱

نیز می باشد ) تجاوز نماید بهای گاز مصرفی دوره مزبوربا تشخیص شرکت بر اساس نوع

مصرف ودامنه مصرف محاسبه و با ۱۰ % افزایش از مشترک/ مصرف کننده دریافت میگردد.

تبصره : چنانچه در اثر افزایش مصرف آسیبی به دستگاههای متعلق به شرکت وارد گردد

هزینه خسارت وارده بر اساس برآورد شرکت از مشترک دریافت خواهد شد .

۲,۱۰ . قطع موقت جریان گاز

شرکت در موارد ذیل جریان گاز مشترک را تا رفع علت قطع می نماید. در طول مدت قطع

پرداخت هزینه خدمات مستمر ماهیانه الزامی است. برقراری مجدد جریان گاز مستلزم پرداخت

هزینه قطع و وصل و تصفیه حساب خواهد بود .

أ – عدم پرداخت صورت حساب گاز مصرفی و سایر بدهی ها در مهلت تعیین شده

ب – قصور مشترک از رعایت مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی و تعهدات خود با

تشخیص شرکت و سایر مراجع ذیصلاح

ج- مصرف غیر مجاز یا هر گونه دستکاری دستگاهها و تجهیزات متعلق به شرکت

د- عدم امکان قرائت کنتور در دو دوره متوالی

ه- صدور حکم

و – از سوی مراجع قانونی

ز – ممانعت مشترک از بازدید و قرائت وسایل اندازه گیری ( کنتور/ ایستگاه )

ح- حسب درخواست مشترک بر اساس بند ( ۲,۳,۸ ) و موارد مشابه در صورت عدم وجود

معترض

۲۴

ط – درصورتیکه مشترک بدون رعایت ضوابط و مراحل قانونی رأساً مبادرت به تغییر

کاربری نماید، شرکت موظف است با اخطار قبلی جریان گاز مشترک را قطع کند و وصل

مجدد آن منوط به ارائه مدارک مثبته با نوع کاربری جدید و عندالزوم ارائه تائیدیه سیستم

لوله کشی خواهد بود.

تبصره : در حوادث غیر مترقبه و ضرورت های عملیاتی که باعث قطع و یا محدودیت گاز

( بیش از دو روز ) می گردد هزینه خدمات مستمر و هزینه قطع و وصل دریافت نخواهد

شد .

۲,۱۱ . برقراری مجدد جریان گاز

چنانچه در زمان قطع جریان گاز ، مشترک/ مصرف کننده راسا اقدام به برقراری جریان گاز

نماید شرکت نسبت به قطع مجدد جریان گاز اقدام و برقراری آن مستلزم اخذ تعهد کتبی و

جبران خسارات و هزینه های متعلقه می باشد. نظر شرکت در تعیین میزان و تاریخ شروع

مصرف غیر مجاز قطعی است . مسئولیت هر گونه حادثه ناشی از برقراری غیر مجاز جریان

گازکه منجر به ورود خسارات جانی ومالی گردد برعهده مشترک/ مصرف کننده می باشد.

تبصره : درصورتیکه مدت زمان قطع گاز بیش از شش ماه بطول بیانجامد ارائه تأییدیه مجدد

سیستم لوله کشی داخلی از مراجع ذیصلاح الزامی است.

۲,۱۲ . تغییر نام مشترک

مالکین می توانند با ارائه احکام قانونی، اسناد رسمی یا مثبته که مورد تایید شرکت باشد

تقاضای تغییر نام بنمایند. پس از احراز هویت، شرکت نسبت به تغییر نام با تنظیم لاحقه پیمان

فروش اقدام خواهد نمود .

تبصره : تغییر نام مشترک و همچنین پاسخ استعلام های دفاتر ثبت اسناد رسمی منوط به

تصفیه حساب کامل می باشد.

۲۵

فصل سوم

 1. هزینه ها

۳,۱ . هزینه های برقراری انشعاب

۳,۱,۱ . هزینه برقراری انشعاب گاز طبیعی مبلغی است که به تناسب ظرفیت کنتور / ایستگاه

اندازه گیری بابت اعطا امتیاز اشتراک گاز طبیعی و تامین قسمتی از هزینه تمام شده تهیه و

نصب کنتور، رگولاتور / ایستگاه تقلیل فشار / ایستگاه اندازه گیری و سهم مشترک متقاضی از

هزینه خط اختصاصی محاسبه و از متقاضیان اخذ می گردد.

۳,۱,۲ . چنانچه متقاضی ظرف مهلت تعیین شده در ابلاغ کتبی شرکت از پرداخت هزینه های

برقراری انشعاب خودداری نماید. برقراری انشعاب گاز مورد تقاضا منوط به پرداخت وجوه

متعلقه براساس شرایط و تعرفه های جدید توسط متقاضی خواهد بود.

۳,۱,۳ . هر گونه افزایش ظرفیت کنتور/ ایستگاه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه برقراری

انشعاب براساس شرایط جدید و به نرخ روز می باشد. در صورت درخواست تقلیل ظرفیت

کنتور/ ایستگاه اندازه گیری , قرارداد تعدیل می گردد، لیکن هیچگونه وجهی به مشترک مسترد

نمی گردد.

تبصره ۱ : در صورت انصراف مشترک از افزایش ظرفیت کنتور/ایستگاه مورد درخواست

چنانچه اقدامی نسبت به تغییر وضعیت کنتور و رگولاتور/ایستگاه و خط اختصاصی

مشترک انجام نگردیده باشد پس از کسر هزینه های اقدامات انجام شده مورد تایید

شرکت مابقی هزینه های دریافت شده مربوطه مسترد می گردد .

تبصره ۲ : درصورت درخواست تقلیل ظرفیت کنتور/ ایستگاه اندازه گیری و تعدیل قرارداد،

چنانچه کنتور / ایستگاه اندازه گیری نصب نگردیده باشد، هزینه های برقراری انشعاب بر

اساس نرخهای زمان انعقاد قرارداد محاسبه و پس از کسر هزینه های اقدامات انجام

شده مابه التفاوت آن مسترد می گردد.

۳,۱,۴ . چنانچه متقاضی پیش بینی نماید که مصرف او در آینده افزایش خواهد یافت و

درخواست تامین گاز مورد نیاز خود را بنماید شرکت با توجه به مقدورات خود وسایل و

۲۶

تجهیزات لازم را طبق احتیاج نهایی مشترک متقاضی نصب و مبلغ مربوط به هزینه برقراری

انشعاب وهزینه خدمات مستمر ماهیانه را بر این اساس محاسبه و دریافت می نماید .

۳,۲ . هزینه برقراری انشعاب متقاضیان جزء

۳,۲,۱ . هزینه برقراری انشعاب متقاضیان جزء بر اساس فرمول ذیل محاسبه

می گردد :

توسط مجمع عمومی مشترک شرکتهای گاز استانی ابلاغ می گردد a 3,2,2 . عدد ثابت

۳,۲,۳ . حد مجاز عدم دریافت هزینه خط اختصاصی متقاضیان خانگی جزء، ۱۰ اینچ متر به

ازاء هر متر مکعب ظرفیت کنتور می باشد.

۳,۲,۴ . ظرفیت کنتور بر مبنای جدول شماره یک محاسبه و مشخص می گردد .

جدول شماره یک: تعیین ظرفیت کنتور

ردیف

حداکثر زیر بنا

(متر مربع)

حداکثر

مصرف ساعتی

(متر مکعب بر ساعت)

حداکثر

تعداد واحد

ظرفیت کنتور

(متر مکعب بر ساعت)

۴ ۱ ۴ ۴۰ ۱

۶ ۱ ۶ ۱۲۰ * ۲

۱۰ ۲ ۱۰ ۲۵۰ ۳

۱۶ ۴ ۱۶ ۵۰۰ ۴

۲۵ ۶ ۲۵ ۸۰۰ ۵

۴۰ ۱۰ ۴۰ ۱۳۰۰ ۶

۶۵ ۱۵ ۶۵ ۲۰۰۰ ۷

۱۰۰ ۲۰ ۱۰۰ ۳۰۰۰ ۸

۴ تا ۱۰۰ PSI 9 ** انشعاب مأخوذه از خط ۲۵۰

* برای مراکز استانها حداکثر زیر بنا تا ۱۲۰ متر مربع و در مورد کلیه شهرها و روستاها حداکثر زیر بنا

تا ۱۵۰ متر مربع ملاک است .

** هزینه برقراری انشعاب مطابق ردیف ۱۰ جدول شماره سه و هزینه خدمات مستمر ثابت ماهیانه بر مبنای ظرفیت

کنتور منصوبه محاسبه و اخذ می گردد.

a X ظرفیت کنتور

۲۷

تبصره ۱ : مبنای تعیین ظرفیت کنتور جهت مصارف خانگی هر سه مورد “حداکثر تعداد

واحد”، “حداکثر زیر بنای مفید” و “حداکثر مصرف ساعتی” در جدول می باشد.

تبصره ۲ : در مجموعه های آپارتمانی که به صورت مجزا و یا مجتمع مشترک

شده اند/می شوند در صورتی که برای موتورخانه درخواست اشتراک جداگانه ای داشته

باشند ظرفیت کنتور مورد نیاز موتورخانه بر مبنای “حداکثر تعداد واحد” و “حداکثر

زیر بنای مفید” کل واحدهای مسکونی محاسبه می گردد .

تبصره ۳ : مبنای تعیین ظرفیت کنتور جهت مصارف گرمایشی غیر خانگی صرفا حداکثر

زیربنای مفید در جدول می باشد .

( تبصره ۴ : سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی مازاد برحد تعیین شده در بند( ۳,۲,۳

مطابق فرمول ذیل محاسبه می گردد:

تعریف شده ” C برای مشترکین جزء معادل و تابع ضریب ثابت ۱ C توضیح : ضریب ثابت

۳ ) این مجموعه می باشد . – در ذیل توضیح ( ۲) بند ( ۳

۳,۳ . هزینه های گازرسانی متقاضیان عمده

هزینه های گازرسانی متقاضیان عمده بر اساس فرمولهای ذیل محاسبه می گردد :

۲۵۰ به ۲۵۰ و ۱۰۰۰ به ۱۰۰۰ پوند بر اینچ مربع ، ۶۰ به ۶۰ ، ۱٫ ایستگاههای ۶۰ به ۲

 1. ایستگاههای ۲۵۰ به ۶۰ پوند بر اینچ مربع
 2. ایستگاههای ۱۰۰۰ به ۶۰ و ۱۰۰۰ به ۲۵۰ پوند بر اینچ مربع

C × ( قطر خط لوله اختصاصی به اینچ ) × ( ( طول خط لوله اختصاصی به متر

(a × ظرفیت ایستگاه ) + b سهم متقاضی از هزینه خط اختصاصی + ۱

(a × ظرفیت ایستگاه ) + b سهم متقاضی از هزینه خط اختصاصی + ۲

(a × ظرفیت ایستگاه ) + b سهم متقاضی از هزینه خط اختصاصی + ۳

۲۸

 1. ایستگاه تقلیل فشار متقاضیان صنعتی که مستقلا” ازخطوط انتقال انشعاب می گیرند به

عهده متقاضی بوده و هزینه ایستگاه اندازه گیری آن بر اساس فرمول ذیل محاسبه و دریافت

می گردد:

تامین زمین مورد نیاز ایستگاه اندازه گیری مستقل از زمین ایستگاه تقلیل فشار با درب

خروجی مشرف به معبر عمومی و آماده سازی محل نصب ایستگاه اندازه گیری بر عهده

متقاضی خواهد بود.

 1. در مواردی که با درخواست متقاضی تهیه و نصب ایستگاه اندازه گیری مطابق

استانداردها و ضوابط مربوطه با تأیید شرکت راساً بعهده متقاضی / مشترک قرار گرفته و

تحویل شرکت گردد، هزینه برقراری انشعاب گاز طبیعی با ۲۵ % تخفیف محاسبه می گردد.

 1. هزینه برقراری انشعاب آن دسته از مشترکینی که تحت عنوان انشعاب آزاد در گذشته

مشترک گردیده اند متناسب با ظرفیت کنتور/ ایستگاه مبلغی ثابت “با توجه به تعرفه هزینه

برقراری انشعاب مربوطه در تاریخ انعقاد پیمان” به هزینه خدمات مستمر ثابت ماهیانه اضافه

شده و طی صورتحسابهای هر دوره قرائت کنتور از مشترک اخذ می گردد.

تبصره : جهت تبدیل این گروه از مشترکین موجود به مشترک عادی در صورت درخواست

مشترک با پرداخت هزینه برقراری انشعاب بر اساس تعرفه های مربوط به تاریخ صدور

اولین صورتحساب هزینه خدمات مستمر و ارائه مفاصا حساب مربوط به صورتحسابهای

صادره بابت انشعاب آزاد بلامانع می باشد .

توضیح ۱: سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی برابر است با :

برای ظرفیت کنتور/ ایستگاه گاز مشترک مطابق جدول ذیل به ترتیب C توضیح ۲ : عدد ثابت

می باشد. C و ۴ C3 ،C2 ،C برابر ۱

a × ( (ظرفیت ایستگاه

C عدد ثابت × ( قطر خط لوله اختصاصی به اینچ ) × ( ( طول خط لوله اختصاصی به متر

۲۹

C جدول شماره دو: ضرایب

ظرفیت کنتور/ ایستگاه مشترک C ضرایب

۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت و کمتر C1

بیش از ۵۰۰۰ لغایت ۱۰۰۰۰ متر مکعب در ساعت C2

بیش از ۱۰۰۰۰ لغایت ۳۰۰۰۰ متر مکعب در ساعت C3

بیش از ۳۰۰۰۰ متر مکعب در ساعت C4

توضیح ۳ : بهره برداری از خطوط اختصاصی موجود تا حد ظرفیت خط برای متقاضیان

جدید بلامانع بوده مشروط به آنکه قدرالسهم هزینه خط اختصاصی منشعب از خط

اختصاصی موجود محاسبه و دریافت گردد.

توسط هیئت مدیره شرکت ملی گاز c و ۴ c3 ، c2 ،c1 ،b3 ،b2 ،b1 ،a توضیح ۴ : اعداد ثابت

ایران ابلاغ می گردد.

جدول شماره سه : مشخصات ایستگاهها

ظرفیت ایستگاه محاسباتی

ھزینھ خدمات مستمر

(مترمکعب برساعت)

دامنھ

حداکثر مصرف ساعتی

ظرفیت ایستگاه

(مترمکعب برساعت)

نوع ایستگاه

ردیف (PSI ) فشار بر حسب

۱ ۶۰-۲ ۱۶۰ ۰ – ۱۶۰ ۱۶۰

۲ ۶۰-۶۰ ۴۰۰ ۰ – ۴۰۰ ۲۸۰

۳ ۶۰-۶۰ ۱,۰۰۰ ۴۰۱ – ۱۰۰۰ ۷۰۰

۴ ۶۰-۶۰ ۲,۵۰۰ ۱۰۰۱ – ۲۵۰۰ ۱,۷۰۰

۵ ۶۰-۶۰ ۴,۰۰۰ ۲۵۰۱ – ۴۰۰۰ ۳,۲۰۰

۶ ۶۰-۶۰ ۸,۰۰۰ ۴۰۰۱ – ۸۰۰۰ ۶,۰۰۰

۷ ۶۰-۶۰ ۱۳,۰۰۰ ۸۰۰۱ – ۱۳۰۰۰ ۱۰,۵۰۰

۸ ۶۰-۶۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۳۰۰۱ – ۲۰۰۰۰ ۱۵,۰۰۰

۹ ۶۰-۶۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۰۰۰۱ – ۳۰۰۰۰ ۲۵,۰۰۰

۱۰ ۲۵۰- ۶۰,( ۲ ) ۱۶۰ ۰ – ۱۶۰ ۱۶۰

۱۱ ۲۵۰- ۶۰ ۴۰۰ ۱۶۱ – ۴۰۰ ۳۲۵

۱۲ ۲۵۰- ۶۰ ۱,۰۰۰ ۴۰۱ – ۱۰۰۰ ۷۰۰

۱۳ ۲۵۰- ۶۰ ۲,۵۰۰ ۱۰۰۱ – ۲۵۰۰ ۱,۷۰۰

۱۴ ۲۵۰- ۶۰ ۵,۰۰۰ ۲۵۰۱ – ۵۰۰۰ ۳,۷۰۰

۳۰

۱۵ ۲۵۰- ۶۰ ۱۰,۰۰۰ ۵۰۰۱ – ۱۰۰۰۰ ۷,۵۰۰

۱۶ ۲۵۰- ۶۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۰۰۰۱ – ۲۰۰۰۰ ۱۵,۰۰۰

۱۷ ۲۵۰- ۶۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۰۰۰۱ – ۳۰۰۰۰ ۲۵,۰۰۰

۱۸ ۲۵۰-۲۵۰ ۱,۰۰۰ ۰ – ۱۰۰۰ ۷۰۰

۱۹ ۲۵۰-۲۵۰ ۲,۵۰۰ ۱۰۰۱ – ۲۵۰۰ ۱,۷۰۰

۲۰ ۲۵۰-۲۵۰ ۵,۰۰۰ ۲۵۰۱ – ۵۰۰۰ ۳,۷۰۰

۲۱ ۲۵۰-۲۵۰ ۱۰,۰۰۰ ۵۰۰۱ – ۱۰۰۰۰ ۷,۵۰۰

۲۲ ۲۵۰-۲۵۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۰۰۰۱ – ۲۰۰۰۰ ۱۵,۰۰۰

۲۳ ۲۵۰-۲۵۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۰۰۰۱ – ۳۰۰۰۰ ۲۵,۰۰۰

۲۴ ۶۰-۱۰۰۰ ۲,۵۰۰ ۰ – ۲۵۰۰ ۱,۷۰۰

۲۵ ۶۰-۱۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۲۵۰۱ – ۴۰۰۰ ۳,۲۰۰

۲۶ ۶۰-۱۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۴۰۰۱ – ۱۰۰۰۰ ۷,۰۰۰

۲۷ ۶۰-۱۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۰۰۰۱ – ۲۰۰۰۰ ۱۵,۰۰۰

۲۸ ۶۰-۱۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۰۰۰۱ – ۳۰۰۰۰ ۲۵,۰۰۰

۲۹ ۱۰۰۰ – ۲۵۰ ۵,۰۰۰ ۰ – ۵۰۰۰ ۳,۷۰۰

۳۰ ۱۰۰۰ – ۲۵۰ ۱۰,۰۰۰ ۵۰۰۱ – ۱۰۰۰۰ ۷,۵۰۰

۳۱ ۱۰۰۰ – ۲۵۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۰۰۰۱ – ۲۰۰۰۰ ۱۵,۰۰۰

۳۲ ۱۰۰۰ – ۲۵۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۰۰۰۱ – ۳۰۰۰۰ ۲۵,۰۰۰

۳۳ ۱۰۰۰ – ۲۵۰ ۵۰,۰۰۰ ۳۰۰۰۱ – ۵۰۰۰۰ ۴۰,۰۰۰

۳۴ ۱۰۰۰ – ۲۵۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۰۰۰۱ – ۱۰۰۰۰۰ ۷۵,۰۰۰

۳۵ ۱۰۰۰ – ۲۵۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰۰۰۱ – ۲۰۰۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰

۳۶ ۱۰۰۰ – ۲۵۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۰۰۰۰۱ – ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰

۳۷ ۱۰۰۰ – ۱۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰ – ۵۰۰۰ ۳,۷۰۰

۳۸ ۱۰۰۰ – ۱۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۵۰۰۱ – ۱۰۰۰۰ ۷,۵۰۰

۳۹ ۱۰۰۰ – ۱۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۰۰۰۱ – ۲۰۰۰۰ ۱۵,۰۰۰

۴۰ ۱۰۰۰ – ۱۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۰۰۰۱ – ۳۰۰۰۰ ۲۵,۰۰۰

۴۱ ۱۰۰۰ – ۱۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۳۰۰۰۱ – ۵۰۰۰۰ ۴۰,۰۰۰

۴۲ ۱۰۰۰ – ۱۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۰۰۰۱ – ۱۰۰۰۰۰ ۷۵,۰۰۰

۴۳ ۱۰۰۰ – ۱۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰۰۰۱ – ۲۰۰۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰

۴۴ ۱۰۰۰ – ۱۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۰۰۰۰۱ – ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰

۴۵ ۱۰۰۰ – ۱۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۳۰۰۰۰۱ – ۴۰۰۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰

۴۶ ۱۰۰۰ – ۱۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰۰۰۱ – ۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰

۴۷ ۱۰۰۰ – ۱۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۵۰۰۰۰۱ – ۶۰۰۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰

۴۸ ۱۰۰۰ – ۱۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۶۰۰۰۰۱ – ۸۰۰۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰

۴۹ ۱۰۰۰ – ۱۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۰۰۰۱ – ۱۰۰۰۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰

۳۱

۳,۴ . هزینه خدمات مستمر مشترکین جزء وعمده :

مبالغی است که ماهیانه به تناسب ظرفیت کنتور/ ایستگاه اندازه گیری برای جبران هزینه های

نگهداری تاسیسات گاز وتامین هزینه های جاری شرکت ازمشترکین جزء وعمده به شرح

فرمول ذیل محاسبه و اخذ می گردد .

تبصره ۱: اعداد ثابت جهت محاسبه هزینه خدمات مستمر توسط هیئت مدیره شرکت ملی گاز

ایران ابلاغ می گردد.

تبصره ۲: در خصوص مشترکین خانگی که اطلاعات “حداکثر زیربنای مفید” آنها به هر دلیل

در سیستم مکانیزه موجود نمی باشد در مرحله اول لازم است” ظرفیت کنتور/ ایستگاه

محاسباتی هزینه خدمات مستمر” آنها متناسب و تابع “حداکثر تعداد واحد” گردد

مشروط بر اینکه ظرفیت کنتور/ ایستگاه محاسباتی هزینه خدمات مستمر جدید از ظرفیت

کنتور/ ایستگاه محاسباتی هزینه خدمات مستمر فعلی مشترک کمتر نباشد. در اینصورت

و در مواردی که بدون قصور متقاضی/مشترک اطلاعات “حداکثر زیربنای مفید” و

“تعداد واحد” با کنتور مشترک مطابقت نداشته باشد تعویض کنتور/ایستگاه بدون اخذ

وجه از مشترک با تائید هیئت مدیره شرکت گاز استانی بلامانع می باشد.

۳,۵ . هزینه های ارائه خدمات اضافی :

هزینه های ارائه خدمات اضافی عبارتند از هزینه های خدماتی که شرکت برای مشترک انجام

می دهد. مصادیق و نرخ های مربوطه پس از بررسی در مدیریت گازرسانی به شرکتهای گاز

استانی ابلاغ و جهت اجرا در هیئت مدیره گاز استانی تصویب خواهد شد.

عدد ثابت = ھزینھ خدمات مستمر ثابت (ریال) × متوسط گازبھاء در ھر بخش × ظرفیت کنتور/ ایستگاه محاسباتی ھزینھ خدمات مستمر

۳۲

فصل چهارم

 1. انشعاب موقت

۴,۱ . انشعاب موقت

به نوعی واگذاری اشتراک اطلاق می گردد که قرارداد آن به درخواست متقاضی و تایید

شرکت برای مصارف موقت نظیر کارگاههای ساختمانی ، تولید آسفالت، محل سکونت

کارگران ساختمانهای در دست احداث برای مدت یکسال و درصورت نیاز تا دوبار قابل تمدید

می باشد منعقد می گردد. مسئولیت کلیه دعاوی به لحاظ مسائل حقوقی، فنی، ایمنی انشعاب

مورد درخواست بعهده متقاضی می باشد.

تبصره : پس از اتمام مدت زمان قرارداد انشعاب موقت، شرکت نسبت به قطع گاز و جمع

آوری تجهیزات اقدام می نماید. هزینه های جمع آوری انشعاب طبق تعرفه های مصوب

دریافت می گردد.

۴,۲ . نحوه واگذاری

واگذاری ویا تمدید انشعاب موقت با تأیید مدیرعامل شرکت گازاستان بلامانع می باشد.

۴,۳ . نحوه محاسبه ظرفیت

ظرفیت کنتور/ ایستگاه بر اساس حداکثر مصرف ساعتی مورد تایید شرکت می باشد.

۴,۴ . شرایط برقراری انشعاب

برقراری انشعاب موقت منوط به پرداخت هزینه های متعلقه (کالا و اجرا) و ارائه مدارک ردیف

های الف و ب تبصره ذیل بند ( ۲,۱,۱ ) توسط متقاضی می باشد.

تبصره : فرمول های محاسبه هزینه ها در بندهای ( ۳,۲ ) و( ۳,۳ ) شامل مشترکین انشعاب موقت

نمی گردد.

۳۳

۴,۵ . تعرفه انشعاب موقت

بهای گاز مصرفی انشعاب موقت بر اساس تعرفه خدمات گروه ۱ بند ( ۱,۱۱,۲ ) محاسبه و

۱ نیز قابل دریافت می باشد. – دریافت می گردد. همچنین بهای گاز مصرفی طبق بند ۳۷

۴,۶ . هزینه های متعلقه به انشعاب موقت

گاز بهاء، هزینه خدمات مستمر و هر گونه عوارض متعلقه بر اساس دستورالعملهای مالی

مربوطه که با هماهنگی واحدهای ذیربط تهیه می گردد دریافت خواهد شد.

۴,۷ . اقاله انشعاب موقت

در صورت درخواست مشترک برای اقاله انشعاب موقت، چنانچه کنتور و رگولاتور/ ایستگاه و

خط اختصاصی نصب/اجرا نگردیده باشد پس از کسر هزینه های اقدامات انجام شده مورد

تایید شرکت مابقی مبلغ دریافت شده برای هزینه های متعلقه (اجرا و کالا) مسترد میگردد و در

صورتیکه تجهیزات مزبور نصب شده باشد هیچگونه وجهی مسترد نمی گردد.

۳۴

فصل پنجم

 1. موارد خاتمه قرارداد

۵,۱ . اقاله :

در صورت درخواست مشترک برای اقاله چنانچه کنتور و رگولاتور/ ایستگاه و خط

اختصاصی مشترکین نصب/اجرا نگردیده باشد پس ازکسرهزینه های اقدامات انجام شده

مورد تایید شرکت مابقی هزینه برقراری انشعاب مسترد می گردد ودر صورتی که تجهیزات

مزبورنصب شده باشد صرفاً ۵۰ % هزینه برقراری انشعاب براساس نرخ روز محاسبه و پس از

تصفیه حساب و تحویل تجهیزات منصوبه به شرکت مسترد خواهد شد.

تبصره ۱: در صورت اجرای خط اختصاصی سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی مسترد

نمی گردد.

تبصره ۲: چنانچه ملک مشترک در مسیر طرحهای عمرانی واقع و منجر به فسخ قرارداد گردد

هزینه برقراری انشعاب بر اساس بند فوق مسترد خواهد شد.

تبصره ۳ : چنانچه بعللی که رفع آن از حیطه اختیار شرکت خارج باشد اجرای موضوع پیمان گاز

طبیعی عملی نشود شرکت وجوهی را که از متقاضی بابت هزینه برقراری انشعاب دریافت

نموده است عینا“ مسترد خواهد نمود .

تبصره ۴ : چنانچه به دلیل تخریب و نوسازی و یا تفکیک و تجمیع ضرورتی برای تغییر شماره

اشتراک وجود داشته باشد، با واگذاری شماره اشتراک جدید تا حد ظرفیت اشتراک قبلی

هزینه برقراری اشتراک دریافت نمی گردد.

۵,۲ . فسخ قرارداد:

أ – چنانچه جریان گاز مشترک بر اساس مفاد بند ( ۲,۱۰ ) بمدت ۱۸ ماه مداوم قطع گردیده و

اقدامی از طرف مشترک برای تصفیه حساب صورت نگیرد کنتور و رگولاتور/ایستگاه متعلق

به شرکت جمع آوری و قرارداد منعقده فسخ می گردد. در این صورت % ۵۰ هزینه برقراری

انشعاب براساس نرخ روز محاسبه و پس از تصفیه حساب و تحویل تجهیزات منصوبه به

شرکت، مسترد خواهد شد .

تبصره : در صورت اجرای خط اختصاصی، سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی مسترد

نمی گردد.

۳۵

ب – در صورت عدم امکان وصول مطالبات از مشترکی که میزان بدهی کمتر و یا برابر با مبلغ

قابل استرداد مندرج در بند ( ۵,۲ ) داشته باشد، حداکثر ۶ ماه پس از تاریخ جمع آوری تجهیزات

مذکور با تایید هیئت مدیره شرکت مربوطه آن اشتراک تصفیه شده تلقی و حذف آن از سیستم

مکانیزه بلامانع می باشد .

تبصره : در صورتی که مطالبات شرکت از مشترک بیشتر از میزان مبلغ قابل استرداد طبق بند

۵,۲ ) باشد شرکت جهت وصول مابه التفاوت مطالبات از طریق مراجع ذیصلاح قانونی )

پیگیری می نماید .

ج- در صورتی که مشترک از تعهدات مندرج در پیمان فروش گاز طبیعی بعضاً و یا کلاً بر

نیاید و یا از مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی “جزء لاینفک پیمان” تخلف ورزد

شرکت مراتب را کتباً به وی اخطار خواهد نمود. چنانچه مشترک ظرف مدّت ۱۰ روز پس از

تاریخ اخطار به تعهدات مذکور عمل ننماید شرکت بدون انجام تشریفات دیگری درصورتیکه

جریان گاز برقرار باشد پس از قطع آن، عندالزوم پیمان را فسخ خواهد نمود. تشخیص عدم

رعایت مقررات شرکت از طرف مشترک یا تخلف او از اجرای شرایط پیمان با شرکت است.

تبصره : در مواردی که به موجب اجرای این بند جریان گاز مشترک قطع / پیمان فروش گاز

طبیعی فسخ گردد، “وصل جریان گاز /عقد پیمان مجدد با متقاضی منوط به تصفیه حساب

و ارائه ضمانت بانکی معادل بهای گاز مصرفی یکماه آخرین روزهای مصرف قبل از قطع

جریان گاز” توسط مشترک می باشد.

۳۶

فصل ششم

 1. ضمائم

“( ۶,۱ . نمونه ترکیبات گاز طبیعی “موضوع بند ( ۱,۲

۳۷

“( ۶,۲ . پیمان فروش گاز طبیعی “موضوع بند ( ۱,۹

۶,۲,۱ . فرم پیمان فروش گاز طبیعی مشترکین جزء

بسمه تعالی

شرکت گاز استان ……………….

پیمان فروش گازطبیعی مشترکین جزء

(نوع اشتراک:………………….. )

این پیمان فی مابین شرکت گاز استان ……………… …………………………به نشانی

…………………………………………………………………………………………………….. که ذیلاً شرکت نامیده می

شود از یک طرف و خانم /آقای …………………………..

فرزند …………………. به شماره شناسنامه……………… صادره از …………………… کدملّی

……………………………….. به عنوان متقاضی اشتراک گاز جهت ملک با پلاک ثبتی به شماره

………………… بخش………………….. به نشانی …………………………………………………………. کدپستی

………………………………………

دارای …………………. متر مربع زیربنای مفید و تعداد ………. واحد که در این پیمان مشترک

نامیده و با شماره اشتراک …………………………. شناخته می شود از طرف دیگر طبق ” مقررات و

شرایط استفاده از گاز طبیعی” که جزء لاینفک این پیمان

می باشد و مفاد این پیمان بشرح ذیل منعقد می گردد:

: ماده ۱

گازطبیعی موضوع این پیمان تا میزان حداکثر…………………… مترمکعب درساعت

(ظرفیت کنتور) تامین خواهد شد و مشترک مکلف است درمصرف گاز مورد احتیاج خود

میزان حداکثر مزبور را رعایت کند واقدامی ننماید که قبل ازجلب موافقت شرکت میزان مصرف

از حداکثر مذکور تجاوز کند.

تبصره : چنانچه مشترک به علت توسعه یا علل دیگر به گازطبیعی با مقادیر و یا فشاری بیش از

میزان مقرر در این ماده نیاز داشته باشدمکلف است قبلا” درخواست خود را به شرکت

۳۸

منعکس نماید وشرکت پس از مطالعه نسبت به امکان افزایش مقدار ( ویا فشار ) مورد نیاز ،

تصمیم خود را به اطلاع مشترک خواهد رسانید .

هرگونه تجدید نظری که از طرف شرکت به تناسب افزایش حجم ویا فشار گاز درمیزان

هزینه برقراری انشعاب، هزینه خدمات مستمر ثابت ماهیانه ، وسایر هزینه ها به عمل آید برای

مشترک لازم الاجرا خواهد بود.

: ماده ۲

الف) هزینه برقراری انشعاب، و سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی جمعاً

به مبلغ …………………………………………………..ریال و به تفکیک ذیل می باشد:

-۱ هزینه برقراری انشعاب معادل……………………………………………………… ریال

-۲ سهم مشترک از هزینه خط انشعاب معادل……………………………………. ریال

تبصره : در مواردی که اجرای خط اختصاصی به درخواست متقاضی طبق ضوابط انجام و تحویل

شرکت گاز استان گردد کل تأسیسات تحویل شده متعلق به شرکت بوده و متقاضی /مشترک

ضمن سلب مالکیت تأسیسات احداث شده از خود هیچگونه ادعایی نسبت به آن نخواهد داشت.

ب) نحوه پرداخت مبالغ فوق بصورت زیر می باشد:

-۱ مبلغ……………………………………………………( ) ریال به حساب شماره

………………………………………….. نزد بانک…………………… به تاریخ …………….به نام شرکت گاز

استان………………………… واریز گردیده است.

-۲ مانده مبلغ مورد تعهد مشترک به شرح ذیل پرداخت خواهد شد:

—  –

: ماده ۳

نصب انشعاب و واگذاری اشتراک به منظور تامین گاز طبیعی مورد درخواست متقاضی بوده،

هیچگونه حقی برای مشترک ایجاد ننموده و دلیلی بر مالکیت مشترک نمی باشد . شرکت از

هرگونه مسئولیت کیفری ، حقوقی و اداری در قبال دعاوی و ادعاهای احتمالی که از سوی

اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی و انتظامی و اداری کشور اقامه گردد مبری بوده

و مسئولیت پاسخگویی به عهده مشترک یا قائم مقام قانونی ایشان خواهد بود و شرکت دراین

زمینه مسئولیتی نخواهد داشت.

: ماده ۴

مشترک تعهد می نماید که کلیه تاسیسات وتجهیزات مربوط به خود را (بعدازنقطه تحویل) بر

طبق مقررات واستانداردها با رعایت کامل اصول ایمنی و از جمله مقررات ملی ساختمان

ایجاد و نگهداری نماید و چنانچه به دلیل قصور و کوتاهی وی، در این موارد به ملک

۳۹

وتاسیسات مربوطه و اشخاص و… خسارتی وارد گردد جبران آن به عهده مشترک بوده

وشرکت هیچگونه تعهدی ندارد .

: ماده ۵

مشترک متعهد است محل مناسب و قابل دسترسی را با نظر شرکت برای نصب (کنتور)

اختصاص داده در هنگام تغییر ملک و ساخت و ساز در شرایط دسترسی بدون موافقت کتبی

شرکت تغییراتی ایجاد ننماید. مشترک تعهد می نماید که تسهیلات لازم را به منظور بازدید،

قرائت ، تعمیر و تعویض کنتور از سوی مأمورین مجاز شرکت فراهم نماید. چنانچه مشترک به

هرعنوان مانع ورود مأمورین گردد شرکت مجاز است با اخطار قبلی و کتبی نسبت به قطع

جریان گاز اقدام نماید.

: ماده ۶

مشترک مکلف است بهای گاز مصرفی، هزینه خدمات مستمر و سایر هزینه های متعلقه اعلام

شده خود را طبق “تعرفه های فروش گاز طبیعی” در مهلت تعیین شده در صورتحساب

پرداخت نماید. در صورتیکه مشترک وجه صورتحساب را درمهلت تعیین شده پرداخت ننماید

شرکت مجاز است جریان گاز را قطع نماید.

تبصره : پرداخت هر گونه مالیات و عوارضی که به مصرف گاز تعلق گیرد به عهده مشترک خواهد بود.

: ماده ۷

گازطبیعی موضوع این پیمان ……………….. ماه پس از عقد پیمان فروش گاز طبیعی از طرف

شرکت به مشترک تحویل خواهد شد.

تبصره : درصورتیکه درشروع تحویل گاز بعللی که خارج از حیطه اختیار شرکت باشد تأخیری

حاصل شود شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

: ماده ۸

در طول مدتی که جریان گاز با درخواست مشترک و یا به علت قصور وی قطع

می باشد پرداخت هزینه خدمات مستمر ثابت ماهیانه الزامی است. برقراری مجدد جریان گاز

مستلزم پرداخت هزینه قطع و وصل و تصفیه حساب خواهد بود.

: ماده ۹

هرگونه تغییردر”مقررات وتعرفه های فروش گازطبیعی” برای مشترک لازم الاجرا خواهد

بود.

این پیمان در نه ماده و سه تبصره و در دو نسخه تنظیم و به امضاء مشترک و شرکت رسیده

است. هر یک از نسخ امضاء شده حکم نسخه اصلی را داشته و واجد اعتبار واحد می باشد.

از طرف شرکت از طرف مشترک

۴۰

۶,۲,۲ . فرم پیمان فروش گاز طبیعی مشترکین عمده

شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان …………….

پیمان فروش گاز طبیعی مشترکین عمده

نام واحد :

محل واحد :

نوع مصرف :

شماره اشتراک :

تاریخ عقد پیمان :

۴۱

بسمه تعالی

پیمان فروش گازطبیعی مشترکین عمده

نام واحد………………………………

شماره اشتراک:…………………..

این پیمان بنابه درخواست شماره………………………………. مورخ ……………………….. و

ابلاغیه شماره …………………………………… مورخ …………………… فی مابین شرکت گاز استان

…………………………… به نشانی:…………………………………………………….که در این پیمان شرکت

نامیده می شود از یک طرف و…………………………………… واقع در ……………………………………… که

در این پیمان مشترک نامیده می شود از طرف دیگر طبق “مقررات و شرایط استفاده از گاز

طبیعی” که جزء لاینفک این پیمان می باشد ومفاد این پیمان به شرح ذیل منعقد می گردد :

ماده ۱ : موضوع پیمان

تامین گازطبیعی مورد درخواست مشترک جهت …………………………….واقع در

استان…………………………… تا میزان حداکثر…………………… مترمکعب استاندارد درساعت (ظرفیت

ایستگاه اندازه گیری) و…………………………………………. متر مکعب در روز با فشار…….

پوندبراینچ مربع برای…….. ماه در سال (ماههای …………………………………………………..)

می باشد و مشترک مکلف است درمصرف گاز مورد احتیاج خود میزان حداکثر مزبور را

رعایت کند واقدامی ننماید که قبل ازجلب موافقت شرکت میزان مصرف از حداکثر مذکور

تجاوز کند.

تبصره :

گازطبیعی موضوع این پیمان عبارت خواهد بود از مخلوطی از گاز متان ومقدار جزئی ترکیبات

دیگر برابر استانداردهای شرکت ملی گاز ایران ( مطابق جدول پیوست).

ماده ۲: مدت قرارداد

مدت اعتبار این پیمان از تاریخ…………………… به مدت …… سال شمسی است. تمدید این پیمان

منوط به توافق طرفین می باشد.

: تبصره ۱

گازطبیعی موضوع این پیمان ……………….. ماه پس از عقد پیمان فروش گاز طبیعی از طرف

شرکت به مشترک تحویل خواهد شد.

۴۲

: تبصره ۲

درصورتیکه درشروع تحویل گاز بعللی که خارج از حیطه اختیار شرکت باشد تأخیری حاصل

شود شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده ۳ : هزینه ها

الف) هزینه های گازرسانی جمعاً به مبلغ ……………………………………………………..ریال و به تفکیک ذیل

می باشد:

-۱ هزینه برقراری انشعاب معادل……………………………………………………………….. ریال

-۲ سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی معادل ……………………………………… ریال

-۳ مالیات بر ارزش افزوده خط اختصاصی معادل ……………………………………. ریال

تبصره :

در مواردی که اجرای خط اختصاصی به درخواست متقاضی طبق ضوابط انجام و تحویل

شرکت گاز استان گردد کل تأسیسات تحویل شده متعلق به شرکت بوده و متقاضی/مشترک

ضمن سلب مالکیت تأسیسات احداث شده از خود هیچگونه ادعایی نسبت به آن نخواهد داشت.

ب) نحوه پرداخت مبالغ فوق بصورت زیر می باشد:

-۱ مبلغ ……………………………………………….. ( ) ریال به حساب شماره

………………………………………… نزد بانک…………………… به تاریخ ………….. به نام شرکت گاز

استان………………………. واریز گردیده است.

-۲ مانده مبلغ مورد تعهد مشترک به شرح ذیل پرداخت خواهد شد:

ج) تامین زمین وآماده سازی محل نصب رگولاتور وکنتور / ایستگاه اندازه گیری وتقلیل فشار

درمکان مناسب مورد تایید شرکت برعهده متقاضی /مشترک میباشد.

د) چنانچه ایستگاه تقلیل فشار گاز براساس قسمت ( ۴) ذیل بند ( ۳,۳ ) مجموعه مقررات توسط

مشترک راساً تهیه و نصب گردد :

۴۳

-۱ مشترک مکلف است زمین مورد نیاز ایستگاه اندازه گیری گاز را مستقل از زمین ایستگاه

تقلیل فشار گاز و با درب خروجی به معبر عمومی و ضمن آماده سازی محل نصب در اختیار

شرکت قرار دهد.

-۲ ایستگاه اندازه گیری گاز منحصرا توسط شرکت تهیه و نصب می گردد و گاز مورد نیاز در

خروجی این ایستگاه تحویل مشترک خواهد شد.

ماده ۴ : تعهدات مشترک

الف) چنانچه مشترک به علت توسعه یا علل دیگر به گازطبیعی با مقادیر ویا فشاری بیش از

میزان مقرر نیاز داشته باشدمکلف است قبل از هرگونه اقدامی درخواست خود را به شرکت

منعکس نماید وشرکت پس از مطالعه نسبت به امکان افزایش مقدار یا فشار مورد نیاز ، تصمیم

خود را به مشترک اعلام خواهد نمود.

هرگونه تجدید نظری که از طرف شرکت به تناسب افزایش حجم ویا فشار گاز درمیزان

هزینه برقراری انشعاب، هزینه خدمات مستمر ثابت ماهیانه ، وسایر هزینه ها به عمل آید برای

مشترک لازم الاجرا خواهد بود.

ب) درصورتیکه میزان مصرف گاز به وسیله مشترک بدون جلب موافقت قبلی شرکت از حد

مجازمقرر درماده یک تجاوز نماید، مشترک موظف خواهد بود بهای گاز مصرفی مربوطه را

بر اساس” کتابچه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی” پرداخت نماید و چنانچه پس از

اخطار کتبی شرکت مبنی بر خودداری از مصرف بیشتر از حد مجاز مجدداً مبادرت به مصرف

اضافه بر میزان مقرر نماید ، شرکت حق خواهد داشت بدون اخطار کتبی جریان گاز مشترک

را قطع نماید. شرکت هیچگونه مسئولیتی از نظر عواقب و آثار قطع گاز نداشته و مشترک

نیز حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.بدیهی است تشخیص عدم رعایت ماده یک

منحصرا به عهده شرکت است.

ج) مشترک تعهد می نماید که کلیه تاسیسات وتجهیزات مربوط به خود را ( بعدازنقطه تحویل )

بر طبق مقررات واستانداردها با رعایت کامل اصول ایمنی و از جمله مقررات ملی ساختمان

ایجاد و نگهداری نماید و چنانچه به دلیل قصور و کوتاهی وی ، در این موارد به ملک

وتاسیسات مربوطه و افراد ساکن و…. خسارتی وارد گردد جبران آن به عهده مشترک بوده

وشرکت هیچگونه تعهدی ندارد .

۴۴

تبصره : بودار نمودن/استفاده از تجهیزات ایمنی لازم برای مصارف گرمایشی واحدهای اداری،

مسکونی و … واقع در ملک مشترکینی که گاز تحویلی به ایشان به علت نوع نیاز بودار نمی

باشد بعهده مشترک می باشد .

د ) مشترک مکلف است بهای گاز مصرفی، هزینه خدمات مستمر و سایر هزینه های متعلقه اعلام شده

را طبق “تعرفه های فروش گاز طبیعی” در مهلت تعیین شده در صورتحساب پرداخت نماید. در

صورتیکه مشترک وجه صورتحساب را درمهلت تعیین شده پرداخت ننماید شرکت مجاز است جریان

گاز را قطع نماید.

تبصره ۱ : پرداخت هر گونه مالیات و عوارضی که به مصرف گاز تعلق گیرد به عهده مشترک خواهد بود.

تبصره ۲ : پرداخت هرگونه وجوه تکلیفی ناشی از مصوبات قانونی به عهده مشترک می باشد.

ه) درصورت فروش ویا انتقال ملک به اشخاص دیگر اعم ازحقیقی یا حقوقی مشترک ملزم

است اشتراک و انشعاب گاز را به خریدار منتقل نماید.

و) هرگونه تغییر که پس از انعقاد این پیمان در”مقررات وتعرفه های فروش گازطبیعی”توسط

شرکت ایجاد گردد برای مشترک لازم الاجرا خواهد بود.

ز) مشترک متعهد است که درصورت فسخ پیمان یا انقضاء مدت آن کلیه صورتحسابهای

مربوطه را تا تاریخ فسخ ویا انقضاء مدت پیمان با شرکت تصفیه نماید . درصورتیکه مشترک

از تصفیه حساب خودداری نماید شرکت از طریق مراجع ذیصلاح جهت استیفای اصل طلب

خود به اضافه خسارات مربوطه منجمله هزینه قطع و وصل وفق “مقررات وشرایط استفاده از

گازطبیعی” اقدام خواهد نمود.

ماده ۵: واگذاری اشتراک

نصب انشعاب و واگذاری اشتراک به منظور تامین گاز طبیعی مورد درخواست متقاضی بوده،

هیچگونه حقی برای مشترک ایجاد ننموده و دلیلی بر مالکیت مشترک نمی باشد . شرکت از

هرگونه مسئولیت کیفری، حقوقی و اداری در قبال دعاوی و ادعاهای احتمالی که از سوی

اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی و انتظامی و اداری کشور اقامه گردد مبری بوده

و مسئولیت پاسخگویی به عهده مشترک یا قائم مقام قانونی ایشان خواهد بود و شرکت دراین

زمینه مسئولیتی نخواهد داشت.

۴۵

ماده ۶: شرایط قهری ( فورس ماژور )

درصورت بروز حوادث غیرمترقبه به عللی خارج از حیطه اختیار شرکت از قبیل زلزله ،

آتش سوزی ، سیل ، طوفان ، جنگ ویا کلیه حوادثی که قابل پیش بینی نباشد و موجب انهدام

کامل ویا قسمتی از تاسیسات و تجهیزات شرکت گرددو یا تاسیسات و تجهیزات مزبور احتیاج

به تعمیرات فوری وناگهانی داشته باشد ویا بعلل خارج از حیطه اختیار شرکت جریان گاز

متوقف ویا فشار آن کاهش یابد شرکت مسئول خسارات ناشی از متوقف شدن ویا کم شدن

جریان گاز نخواهد بود. درمواقع اضطراری شرکت به تشخیص خود می تواند جریان گاز

مشترک را با اطلاع قبلی قطع نماید. در این گونه موارد شرکت از هرگونه مسئولیتی مبری

میباشد .

ماده ۷ : سوخت جایگزین

با توجه به احتمال قطع جریان گاز به علل مشروح درماده قبل ویا به هر علت دیگر تامین

سوخت دوم مورد نیاز مشترک ، ایجاد مخازن لازم و نگهداری آن به عهده مشترک می باشد.

ماده ۸ : ضمانت انجام تعهدات

درصورتی که مشترک از عهده تعهدات مندرج در این پیمان بعضاً و یا کلاً برنیاید و یا از

مقررات آن تخلف ورزد شرکت مراتب را کتباً به وی اخطارخواهد نمود و چنانچه مشترک

ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ اخطار به تعهدات مذکور عمل ننماید شرکت بدون انجام

تشریفات دیگری در صورتیکه جریان گاز برقرار باشد پس از قطع آن، عندالزوم این پیمان را

فسخ خواهد نمود. تشخیص عدم رعایت مقررات شرکت از طرف مشترک یا تخلف او ازاجرای

شرایط این پیمان با شرکت است.

تبصره :

در صورتی که اجرای این ماده منجر به قطع جریان گاز/ فسخ پیمان گردد وصل جریان گاز

/عقد مجدد پیمان منوط به تصفیه حساب و ارائه ضمانتنامه بانکی معادل بهای گاز مصرفی

یکماه “آخرین روزهای مصرف قبل از قطع جریان گاز” توسط مشترک می باشد.

ماده ۹: حل اختلاف

هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر مفاد این پیمان چنانچه از طریق مذاکره و طرح موضوع در

هیئت مدیره استان رفع نشود به حکمیت ” هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران ” رجوع و حل و

فصل خواهد شد.

۴۶

ماده ۱۰ : مشخصات نشانی طرفین

نشانی طرفین برای مراجعات مربوط به اجرای این پیمان به شرح مندرج در صدر پیمان است.

هرگونه نامه و اخطار یکی از طرفین به طرف دیگرکه در قبال اخذ رسید تسلیم می گردد از

تاریخ رسید و یا آنهایی را که توسط پست سفارشی ارسال می شود یک ماه پس ازتسلیم به

دفتر پست ، ابلاغ شده محسوب می گردد. مشترک مکلف است درصورت تغییرنشانی حداکثر

ظرف مدت یک ماه مراتب را به شرکت کتباً اعلام نماید .

این پیمان در ده ماده و هفت تبصره و در چهار نسخه تنظیم و در تاریخ ……………….. کلیه نسخ

آن به امضاء مشترک و شرکت رسیده است. هر یک از نسخ امضاء شده حکم نسخه اصلی را

داشته و واجد اعتبار می باشد .

از طرف شرکت

از طرف مشترک

۴۷

۶,۳ . فرم ابلاغ هزینه های برقراری انشعاب مشترکین عمده

تاریخ:

شماره:

شرکت گاز استان ………………………

متقاضی محترم اشتراک گاز …………………..

آدرس :

موضوع : ابلاغ هزینه های گازرسانی ………………………………………………..

باسلام

احتراماً عطف به نامه شماره ………………………. مورخ ………………. درخصوص موضوع فوق

باستحضار می رساند حسب بررسی کارشناسی و برآورد انجام شده و با توجه به ضرورت نصب

ایستگاه اندازه گیری/ تقلیل فشار با ظرفیت معادل ……………………….. متر مکعب در ساعت، فشار

ورودی ………………………. پوند بر اینچ مربع و فشار خروجی …………………… پوند بر اینچ مربع و به

استناد فصل سوم مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی جاری ” جزء لاینفک پیمان

فروش گاز طبیعی” هزینه های گازرسانی مربوطه به شرح ذیل می باشد.

أ – هزینه برقراری انشعاب معادل………………………………………. ریال

ب- سهم متقاضی از هزینه خط اختصاصی معادل……………………. ریال

ت- مالیات بر ارزش افزوده هزینه خط اختصاصی (…….%) معادل ………………………….ریال

ث- مبلغ ……………………………. ریال نیز به استناد…………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

شرکت می باشد.  توضیح: تهیه ونصب ایستگاه تقلیل فشار به عهده متقاضی

۴۸

خواهشمند است مبالغ هزینه های فوق حداکثر تا تاریخ ………………. به حسابهای مربوطه

مطابق شرایط ذیل واریز و رسید آن تحویل این شرکت گردد :

۱ – واریز مبلغ ……………………………………………… ریال از بابت نصب ایستگاه مذکور در بند الف

فوق بحساب شماره ………………………………..نزد بانک …………………. شعبه …………

۲ – واریز مبلغ ………………………………. ریال بابت سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی بحساب

شماره ………………………………… نزد بانک …………………..شعبه………………

۳ – واریز مبلغ ………………………………… ریال بابت مالیات مذکور در بند (ج) فوق بحساب شماره

……………………………..نزد بانک ………………………شعبه ………………

۴ – واریز مبلغ …………………………………… ریال بابت هزینه مذکور در بند (د) فوق بحساب شماره

………………………………..نزد بانک ……………………شعبه ……………..

بدیهی است متقاضی ملزم به پرداخت هرگونه تغییر در هزینه های مذکور بر اساس ابلاغ

مراجع ذیصلاح و قانونی خواهد بود.

مدیر عامل …………………..

۴۹

( ۶,۴ . فرم تحویل شبکه داخلی موضوع تبصره ۱ ذیل بند ( ۲,۲,۴

۶,۴,۱ . فرم تحویل شبکه های داخلی شهرکهای صنعتی

” تحویل شبکه های داخلی شهرکهای صنعتی”

۱ – پیرو درخواست شماره ………… مورخ …………… شرکت شهرک صنعتی ………………. مبنی بر

واگذاری اشتراک جداگانه جهت هریک از متقاضیان صنعتی داخل شهرک

صنعتی ……………. و موافقت این شرکت …………………. در تاریخ …………………..

شبکه داخلی شهرک صنعتی……………………………………………… با مشخصات فنی مندرج در

مدارک و نقشه های مربوطه که بر اساس استانداردهای شرکت ملی گاز ایران اجرا و قبلاً به

تأیید این شرکت رسیده است تحویل نماینده شرکت گاز استان /

شهر……………………………گردید. مالکیت شبکه و تأسیسات مربوط به آن تماماً متعلق به شرکت

ملی گاز بوده و شهرک صنعتی هر گونه ادعایی در این خصوص را از خود ساقط می نماید.

-۲ شرکت گاز استان …………………………….. نسبت به بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات شبکه

بدون دریافت هرگونه وجهی از تاریخ تحویل شبکه اقدام می نماید.

-۳ شرکت شهرک صنعتی …………………….. متعهد می گردد هیچگونه اقدامی بدون اخذ مجوز از

شرکت گاز استان………………………. بر روی شبکه های داخلی ننماید و از ایجاد هرگونه

مستحدثات بر روی شبکه های مذکور اکیداً خودداری نماید.

-۴ شرکت شهرک صنعتی ……………….. از تاریخ تحویل شبکه داخلی (هر زمان از اوقات شبانه

روز ) شرائط دسترسی مامورین شرکت گاز به تمامی نقاط شبکه تحویلی را فراهم خواهد

نمود و مسئولیت هر گونه خسارت جانی و مالی ناشی از عدم اجرای این بند به عهده شرکت

شهرک صنعتی…………………………… خواهد بود.

۵۰

-۵ درصورت عدم رعایت مشترک نسبت به مفاد تعهدات وی ” مندرج در این فرم ” و یا ایجاد

هرگونه مانع در رابطه با وظائف گازرسانی / بهره برداری / تعمیرات و………….. شرکت گاز

استان / شهر……………….. مجاز خواهد بود جریان گاز را از محل شیر ورودی گاز به شهر

صنعتی مذکور قطع نماید و هرگونه مسئولیت در این خصوص نیز به عهده شرکت شهرک

صنعتی ………… خواهد بود

از طرف شرکت شهرک صنعتی ازطرف شرکت گازاستان/شهر

…………………………………….. ………………………………………

۵۱

۶,۴,۲ . فرم تحویل شبکه های داخلی شهرک ها و مجتمع های مسکونی

” تحویل شبکه های داخلی مجتمع های مسکونی / تجاری / اداری ……….”

۱ – پیرو درخواست شماره…………مورخ ……………هیئت مدیره مجتمع مسکونی / تجاری /

اداری ……………. مبنی بر واگذاری اشتراک جداگانه به بلوک / واحدهای واقع در مجتمع و

موافقت شرکت گاز استان ……………. در تاریخ …………………. شبکه گاز داخلی مجتمع مذکور با

مشخصات فنی مندرج در مدارک و نقشه های مربوطه که بر اساس استانداردهای شرکت گاز

ایران اجرا و قبلاً به تأیید شرکت گاز رسیده است تحویل نماینده شرکت ملی گاز استان /

شهر……………………………گردید. مالکیت شبکه و تأسیسات مربوط به آن تماماً متعلق به شرکت

ملی گاز بوده و مجتمع هر گونه ادعایی در این خصوص را از خود ساقط می نماید.

-۲ شرکت گاز استان/ شهر ………………… نسبت به بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات شبکه

بدون دریافت هرگونه وجهی از تاریخ تحویل شبکه اقدام می نماید.

-۳ هیئت مدیره مجتمع …………………….. متعهد می گردد هیچگونه اقدامی بدون اخذ مجوز از

شرکت گاز استان/ شهر بر روی شبکه های گاز تحویلی ننماید و از ایجاد هرگونه مستحدثات

بر روی شبکه های مذکور اکیداً خودداری نماید.

-۴ هیئت مدیره مجتمع ……………….. از تاریخ تحویل شبکه داخلی (هر زمان از اوقات شبانه

روز ) شرائط دسترسی مأمورین شرکت گاز ذیربط به تمامی نقاط شبکه تحویلی را فراهم

خواهد نمود و مسئولیت هر گونه خسارت جانی و مالی ناشی از عدم اجرای این بند به عهده

هیئت مدیره مجتمع مذکور خواهد بود.

-۵ درصورت عدم رعایت مفاد تعهدات مندرج در این فرم توسط مشترک و یا ایجاد هرگونه

مانع در رابطه با وظائف گازرسانی / بهره برداری / تعمیرات……….. ، شرکت گازاستان /

۵۲

شهر……………… مجاز خواهد بود جریان گاز را از محل شیر ورودی به مجتمع مذکور قطع

نماید و هرگونه مسئولیت در این خصوص نیز به عهده هیئت مدیره مجتمع فوق الذکر خواهد

بود.

هیئت مدیره مجتمع …………… ازطرف شرکت گازاستان/شهر ……………..

۵۳

۶,۵ . دستور العمل محاسبه گاز مصرفی زمان خرابی/ دستکاری کنتور

۶,۵,۱ . محاسبه خرابی براساس اطلاعات مصرف ماههای مشابه

در این صورت مصرف مدت خرابی کنتور از رابطه زیر محاسبه می گردد .

× تعداد روزهای مصرف در دوره خرابی

جمع دوره های قبل از تشخیص خرابی کنتور

تعداد روزهای مصرف دوره های قبل از خرابی کنتور

در صورت وجود مدارک مثبته دال بر عدم مصرف ، کاهش و یا افزایش مصرف در زمان

خرابی کنتور، میزان تاثیر آن در محاسبات لحاظ گردد.

۶,۵,۲ . محاسبه خرابی براساس درصد مصارف در ماههای مختلف

چنانچه اطلاعات مصرف ماههای مشابه قبلی موجود نباشد در اینصورت اطلاعات اولین

دوره قرائت کنتور پس از رفع خرابی ملاک محاسبه قرار گیرد که در مورد مشترکین خانگی

با استفاده از نسبتهای زیر مصارف ماههای مختلف قرائت شده قابل تبدیل به مصارف

ماههای دوره قرائت کنتور در زمان خرابی کنتور میباشد.

جدول شماره چهار : درصد مصارف در ماههای مختلف به کل مصرف سال

درصد تقریبی مصارف ماههای سال به کل مصرف سال در بخش خانگی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

۱۱% ۱۶% ۱۷% ۱۶% ۱۰% ۵% ۳% ۲% ۲% ۳% ۵% ۱۰%

تبصره ۱: در مواردی که شرایط تطابق اولین دوره قرائت کنتور با مصرف متعارف

مشترکین خانگی برای شرکت احراز نگردد، میزان متوسط مصرف ماهیانه بخش خانگی

از حاصل ضرب ضرایب ماهیانه جدول چهار (درصد مصارف در ماههای مختلف) در

جدول پنج (متوسط مصرف سالیانه هر واحد) قابل محاسبه می باشد.

۵۴

جدول شماره پنج : متوسط مصرف سالیانه هر واحد بخش خانگی

اقلیم متوسط مصرف سالیانه هر واحد (متر مکعب)

۲۴۰۰ ۱

۲۲۰۰ ۲

۲۰۰۰ ۳

۷۰۰ ۴

۵۰۰ ۵

تبصره ۲ : در مواردی که خرابی کنتور/ وسایل اندازه گیری ناشی از دستکاری توسط

مشترک/مصرف کننده می باشد، حداقل میزان مصرف معادل یک دوره قرائت کنتور

(در شرایط جاری) با روش فوق محاسبه می گردد و بهای گاز مربوطه مطابق با

بند( ۲,۸,۴ ) این مجموعه محاسبه و از مشترک دریافت می گردد. لحاظ نمودن تعداد

روزهای مصرف بیش و یا کمتر از تعداد روزهای یک دوره قرائت کنتور منوط به ارائه

ادلّه حقوقی مثبته می باشد.

۶,۶ . محاسبه سرقت گاز :

در محاسبات سرقت گاز، حجم گاز سرقت شده با توجه به انواع سرقت، از یکی از روشهای

ذیل محاسبه می شود.

۶,۶,۱ . گرمایشی های خانگی :

میزان متوسط مصرف ماهیانه بخش خانگی از حاصل ضرب ضرایب ماهیانه جدول چهار

(درصد مصارف در ماههای مختلف) در جدول شش (متوسط مصرف سالیانه هر واحد)

قابل محاسبه می باشد.

۵۵

جدول شماره شش : حجم مصرف سالیانه در محاسبه سرقت بخش خانگی

۶,۶,۲ . گرمایشی سایر مصارف :

حجم سرقت گاز طبق فرمول زیر محاسبه می شود :

تبصره : مبنای نقاط مصرف دوره گرم، نقاط مصرف متداول دوره گرم است.

۶,۶,۳ . غیرگرمایشی سایر مصارف :

حجم سرقت گاز طبق فرمول زیر محاسبه می شود :

تبصره : درصورت تشخیص شرکت مبنی بر بیش از یک شیفت کاری بودن فعالیت کاری

مذکور، ملاک ساعت کارکرد، تشخیص شرکت خواهد بود (حداقل شیفت کاری ۸ ساعت

محاسبه می گردد).

اقلیم متوسط مصرف سالیانه هر واحد (متر مکعب)

۲۸۰۰ ۱

۲۶۰۰ ۲

۲۴۰۰ ۳

۸۵۰ ۴

۶۰۰ ۵

۱۲ = مصرف روزانه × حجم مصرف ساعتی نقاط مصرف

ظرفیت متناسب با حجم نقاط مصرف= مصرف روزانه × (برای یک شیفت کاری) ۸

۵۶

۶,۶,۴ . مشترکین عمده :

امور مشترکین مستندات لازم را از متخلف اخذ نموده و به واحد اندازه گیری و توزیع گاز

ارسال می نماید. واحد اندازه گیری و توزیع گاز بر مبنای مستندات دریافتی و عندالزوم از

محل بازدید و مصرف دوره تخلف را محاسبه می نماید. در محاسبات فوق نظر شرکت

قطعی می باشد.

عنوان کدسازمان عنوان کدسازمان

نهاد ریاست جمهوری ۰۱ وزارت ورزش و جوانان ۳۰

شورای نگهبان ۰۲ سازمان انرژی اتمی ۳۱

شورایعالی قضائی ۰۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۳۲

مجلس شورای اسلامی ۰۴ کمیته امداد امام خمینی (ره) ۳۳

وزارت آموزش وپرورش ۰۵ بنیاد مستضعفان ۳۴

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۰۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران ۳۶

وزارت اطلاعات ۰۷ جمعیت هلال احمر ۳۷

وزارت اموراقتصادی و دارائی ۰۸ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ۳۸

وزارت امورخارجه ۰۹ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ۳۹

وزارت صنعت معدن تجارت ۱۰ ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران ۴۰

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۱۱ نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران ۴۱

وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی ۱۲ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ۴۲

وزارت فن آوری و اطلاعات ۱۳ نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی ایران ۴۳

وزارت جهاد کشاورزی ۱۴ مقاومت بسیج سپاه پاسداران ۴۴

وزارت دادگستری ۱۵ نیروی پدافند هوایی جمهوری اسلامی ۴۵

وزارت دفاع ۱۶ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۴۶

وزارت راه و شهرسازی ۱۷ سازمان بهزیستی ۴۷

وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری ۱۹ اوقاف و امور خیریه ۴۸

وزارت کشور ۲۲ آستان قدس رضوی ۴۹

وزارت نفت ۲۵ شهرداری ۵۰

وزارت نیرو ۲۶ سازمان تبلیغات اسلامی ۵۱

سازمان برنامه وبودجه ۲۷ نهاد مقام معظم رهبری و زیرمجموعه ها ۵۲

سازمان حفاظت محیط زیست ۲۸ نا مشخص ۹۸

سازمان صدا و سیما ۲۹

کد سازمان

کد فعالیت نوع فعالیت کد مصرف مجاز ارائه تائیدیه از:

۰۱ انرژی ۱۰ سازمان تابعه

۰۲ پالایشگاه نفت ۱۱ وزارت نفت

۰۳ پتروشیمی(ترکیب خوراک وسوخت) ۱۲ وزارت نفت

۰۴ ایستگاه تقویت فشار گاز ۱۱ وزارت نفت

۰۵ سیمان ۹ صنعت معدن و تجارت

۰۶ آجر ۴ صنعت معدن و تجارت

۰۷ کاشی و سرامیک و صنایع نسوز ۷ صنعت معدن و تجارت

۰۸ لاستیک ۱۰ صنعت معدن و تجارت

۰۹ ذوب آهن – تولید تیرآهن و میلگرد و ۱۵ صنعت معدن و تجارت

۱۰ صنایع مس ۸ صنعت معدن و تجارت

۱۱ صنایع آلومینیوم ۸ صنعت معدن و تجارت

۱۲ صنایع فلزی ۱۰ صنعت معدن و تجارت

۱۳ صنایع شیشه ۶ صنعت معدن و تجارت

۱۰ ۱۳ ۱۴ صنعت معدن و تجارت

۱۵ صنایع چوب و کاغذ ۱۰ صنعت معدن و تجارت

۱۶ قند وشکر ۵ صنعت معدن و تجارت

۱۷ دامداری ۱۴ وزارت جهاد کشاورزی

۱۸ کشت و صنعت ۱۴ وزارت جهاد کشاورزی

۱۹ نساجی و بافندگی ۱۰ صنعت معدن و تجارت

۱۰ صنعت معدن و تجارت * ۲۰ لوازم خانگی ۲۰

۲۱ چینی ۶ صنعت معدن و تجارت

۲۲ مواد شوینده ۱۰ صنعت معدن و تجارت

۲۳ صنایع خودروسازی ۱۰ صنعت معدن و تجارت

۲۴ صنایع غذایی ۱۰ صنعت معدن و تجارت

۲۵ صنایع دارویی ۱۰ صنعت معدن و تجارت-وزارت بهداشت و درمان و آموزش

۲۶ صنایع نوشابه سازی و آب معدنی ۱۰ صنعت معدن و تجارت

۲۷ صنایع روغن خوراکی ۱۰ صنعت معدن و تجارت

۴۰ راه و شهرسازی / بنیاد مسکن *۴۱*۴۲* ۲۸ مسکن مهر ۴۳

۲۹ صنایع چرم و کیف و کفش ۱۰ صنعت معدن و تجارت

۳۰ صنایع الکتریکی ۱۰ صنعت معدن و تجارت

۳۱ صنایع الکترونیکی ۱۰ صنعت معدن و تجارت

۳۲ صنایع رنگ ۱۰ صنعت معدن و تجارت

۳۳ قالیشویی ۱۰ صنعت معدن و تجارت

۳۴ صنایع پلاستیک ۱۰ صنعت معدن و تجارت

۳۵ صنایع سنگ بری ۱۰ صنعت معدن و تجارت

کد فعالیت

کد فعالیت نوع فعالیت کد مصرف مجاز ارائه تائیدیه از:

کد فعالیت

۳۶ سردخانه ۱۰ صنعت معدن و تجارت/جهتد کشاورزی

۳۷ قوطی سازی و بسته بندی ۱۰ صنعت معدن و تجارت

۳۸ صنایع شیمیایی ۱۰ صنعت معدن و تجارت

۳۹ قطعه سازی ۱۰ صنعت معدن و تجارت

۴۰ استیل ۱۰ صنعت معدن و تجارت

۴۱ سایر موارد صنعتی ۱۰ صنعت معدن و تجارت

۴۲ آهک و گچ ۱۰ صنعت معدن و تجارت

۱۰ صنعت معدن و تجارت * ۴۳ نورد – تولید ورق ۱۵

۱۰ صنعت معدن و تجارت *۲۰* ۴۴ رستوران / فست فود و غیره ۲۶

۲ صنعت معدن و تجارت *۲۰*۲۵* ۴۵ نانوایی ۳۰

۴۶ گرمابه های سنتی ۳۱ صنعت معدن و تجارت

۴۷ بلک زنی و تیرچه بلوک ۱۰ صنعت معدن و تجارت

۴۸ سایر موارد تجاری ۲۰ صنعت معدن و تجارت

۴۹ پالایشگاه گاز ۱۱ وزارت نفت

۵۰ ایستگاه تقلیل فشار ۱۱ وزارت نفت

۵۱ تلمبه خانه های نفت ۱۱ وزارت نفت

۵۲ خوراک پتروشیمی ۱۲ وزارت نفت

۵۳ سوخت پتروشیمی ۱۲ وزارت نفت

۲۴ شرکت پخش فرآورده های نفتی * ۵۰ تا ۵۶ CNG 54 جایگاه

۲۳ آموزش و پرورش * ۵۵ مدارس دولتی ۲۷

۲۳ آموزش و پرورش * ۵۶ مدارس غیردولتی ۲۸

۶۰ اوقاف/وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/حوزه های علمیه/سازمان تبلیغات * ۵۷ مذهبی ۶۲ تا ۷۰

۵۸ خیریه ۶۱ اوقاف/وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/بهزیستی

۵۹ چاپ و نشر ۱۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۶۰ هتل و مسافرخانه- گردشگری ۳ میراث فرهنگی و گردشگری

۹۰ وزارت نیرو * ۶۱ نیروگاه ۹۱

۹۲ وزارت نیرو * ۶۲ مولد مقیاس کوچک ۱۰

۲۳ وزارت علوم *۲۷* ۶۳ دانشگاه دولتی ۲۸

۲۳*۲۷* ۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی ۲۸

۶۵ دانشگاه پیام نور

۶۶ دانشگاه علمی کاربردی

۶۷ آموزشگاه خصوصی

۶۸ کتابخانه

۶۹ بیمارستان خصوصی

۷۰ بیمارستان های دولتی (آموزشی)

آموزش و پرورش / هلال احمر / وزارت بهداشت و درمان و

آموزش پزشکی / سازمان بهزیستی / کتابخانه های عمومی/ وزارت

علوم / سازمان فنی حرفه ای

۲۳*۲۷*۲۸

کد فعالیت نوع فعالیت کد مصرف مجاز ارائه تائیدیه از:

کد فعالیت

۷۱ آموزشگاه فنی حرفه ای

۷۲ دانشگاه غیرانتفاعی

۷۳ ادارات و سازمان های دولتی ۲۱ ادارات و سازمان های دولتی

۷۴ ساختمان نهادها ۲۱ از سازمان مربوطه

۷۵ سایر ورزشی ۲۲

۷۶ استادیوم ها ۲۲

۷۷ سالن های چند منظوره ورزشی ۲۲

۷۸ استخر ۲۲

وزارت ورزش و جوانان

کد فعالیت نوع فعالیت کد مصرف مجاز ارائه تائیدیه از:

کد فعالیت

۷۹ مرغداری و پرورش طیور ۱۴ وزارت جهاد کشاورزی

۸۰ گلخانه ۱۴ وزارت جهاد کشاورزی

۸۱ پرورش آبزیان ۱۴ وزارت جهاد کشاورزی

۱۴ وزارت جهاد کشاورزی/صنعت، معدن تجارت * ۸۲ تولید فرآورده ها ی لبنی ۱۰

۸۳ صنایع دفاعی و نظامی ۱۰ صنایع دفاع

۸۸ خانگی ۴۰ تا ۴۳ شهرداری/ بنیاد مسکن

۹۸ نامشخص

ردیف نوع مصرف کد مصرف

۱ نانوایی های صنعتی ۰۲

۲ هتل، مسافرخانه،گردشگری،اقامتی و تفریحی ۰۳

۳ انواع آجر ۰۴

۴ قند و شکر و کشت و صنعت(نیشکر) ۰۵

۵ صنایع شیشه و بلور و صنایع چینی ۰۶

۶ کاشی، سرامیک و صنایع نسوز ۰۷

۷ صنایع آلومینیوم و مس ۰۸

۸ سیمان ۰۹

۹ صنعتی ۱۰

۱۰ پالایشگاه ۱۱

۱۱ کوداوره ۱۲

۱۲ پتروشیمی ۱۳

۱۳ کشاورزی ۱۴

۱۴ فولاد ۱۵

۱۵ تجاری عادی ۲۰

۱۶ تجاری عمومی ۲۱

۱۷ ورزشی ۲۲

۱۸ آموزشی ۲۳

۱۹ حمل و نقل سابق ۲۴

۲۰ نانوایی های غیر یارانه ۲۵

۲۱ شیرینی پزی ۲۶

۲۲ آموزش دولتی ۲۷

۲۳ آموزش انتفاعی ۲۸

۲۴ تجاری ویژه ۳۰

۲۵ گرمابه های سنتی ۳۱

۲۶ خانگی ۴۰

۲۷ موتورخانه ها ۴۱

۲۸ خانگی چیلر دار ۴۲

۲۹ موتورخانه چیلر دار ۴۳

در اختیار شهرداریها ۵۰ CNG 30 جایگاههای

۳۱ جایگاههای در اختیار بخش خصوصی ۵۱

۳۲ جایگاههایی که در کلانشهرها سرمایه گذاری آنها توسط بخش خصوصی تامین می شود ۵۲

۳۳ جایگاههایی که در سایرشهرها سرمایه گذاری آنها توسط بخش خصوصی تامین می شود ۵۳

مختص اتوبوس های شرکت واحد و سواری ۵۴ CNG 34 جایگاههای

۳۵ جایگاههای در اختیار پخش و پالایش ۵۵

۳۶ جایگاههای مخصوص شرکت واحد ۵۶

۳۷ مذهبی ۶۰

۳۸ خیریه ۶۱

۳۹ مساجد روستایی ۶۲

۴۰ خانه عالم روستا ۶۳

۴۱ امام زاده ۶۴

۴۲ مساجد ۶۵

۴۳ حسینیه ۶۶

۴۴ دارالقرآن ۶۷

۴۵ اقلیت های مذهبی ۶۸

۴۶ حوزه های علمیه ۶۹

۴۷ گلزار شهدا ۷۰

۴۸ نیروگاه دولتی ۹۰

۴۹ نیروگاه خصوص ۹۱

۵۰ مولد مقیاس کوچک ۹۲

مصارف تعریف شده در سیستم خدمات مشترکین

امور تعرفه ها و قراردادهای مدیریت گازرسانی

ماههای سرد ماههای گرم

۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰

سوخت ۱,۳۲۰ ۱,۳۲۰

خوراک مطابق ابلاغ ماهیانه مطابق ابلاغ ماهیانه

صنایع عمده ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰

صنایع کوچک ۱,۵۰۰ ۱,۰۰۰

۱,۳۲۰ ۱,۳۲۰

۱,۱۵۰ ۶۹۰

۱,۴۹۵ ۱,۴۹۵

۲,۹۹۰ ۱,۴۹۵

۹۱۰ ۹۱۰

۱,۰۴۶ ۱,۰۴۶

۹۲۶ ۹۲۶

۹۲۶ ۹۲۶

۹۲۶ ۹۲۶

فولاد

تعرفه به ریال

تعرفه گاز طبیعی در سال ۱۳۹۶

ورزشی

خیریه

نوع مصرف

کشاورزی

کسب و خدمات

اماکن و تاسیسات دولتی

نانوایی

گرمابه سنتی

آموزشی

پالایشگاه

پتروشیمی

صنعتی

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب