منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی مناقصه: مناقصه گازرسانی به حفره های خالی شهر ها و روستاهای توابع استان قم (مرحله ۸)

شماره مناقصه: ۱۵-۹۸

«آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی»

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای

مناقصه گازرسانی به حفره های خالی شهر ها و روستاهای توابع استان قم (مرحله ۸)

شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده ) خدمات / کالا (گازرسانی به حفره‌های خالی شهرها و روستاهای توابع استان قم (مرحله ۸)) ، ( با شرح لوله گذاری شبکه توزیع پلی اتیلن به طول تقریبی ۱۰۰۰۰ متر و اجرای ۳۰۰ عدد انشعاب به همراه تهیه مصالح طبق لیست مندرج در دفترچه ) به شماره ۲۰۹۸۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۰۳ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۰۶/۰۸/۹۸ می باشد .

مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی : ساعت ۱۹ روز دوشنبه تاریخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۸

مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی و پاکت های مناقصه : ساعت ۱۹ روز یکشنبه تاریخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۸

زمان گشایش پاکت های اسناد ارزیابی کیفی در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۸

زمان گشایش پاکت های قیمت پیشنهادی در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۸

شرایط پیمانکاران متقاضی:

  1. توانایی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی
  2. دارا بودن حداقل پایه ۵ در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا پایه ۵ رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  3. توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه)، لازم به ذکر است اصل ضمانتنامه ویا فیش واریزی بانک می بایست در زمان مقرر به دبیرخانه حراست شرکت گاز استان قم تحویل گردد.
  4. توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

هزینه خرید اسناد جهت مناقصه‌گران (به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ ریال) می باشد

در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس:  www.nigc-qpgc.ir یا سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس www.spac.ir ارسال گردیده است.

نکات قابل توجه:

  1. ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
  2. کارفرما در صورت درخواست پیمانکار منتخب، به میزان ۱۵% مبلغ اولیه پیمان را به عنوان پیش پرداخت طبق شرایط پیمان و در ازای ارایه ضمانتنامه بانکی به پیمانکار پرداخت می‌نماید.
  3. شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
  4. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره تلفکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب