منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی مناقصه: فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید ۵ قلم رگولاتور یک مرحله ای

شماره مناقصه: ۲۱-۹۸

«آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی»

فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید ۵ قلم رگولاتور  یک مرحله ای

  1. شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای باارزیابی ساده خرید ۵ قلم رگولاتور به تعداد ۲۵۶۰ عدد ۲۵ متر مکعبی – ۳۰۰ عدد ۴۰ متر مکعبی – ۱۵۲ عدد ۶۵ متر مکعبی – ۱۲۸ عدد ۱۰۰ متر مکعبی و ۶۸ عدد ۱۶۰متر مکعبی به شماره ۲۰۹۸۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۰۱۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
  2. برنامه زمانبندی مناقصه:

۲-۱-تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: مورخ ۱۱/۱۰/۹۸ می باشد .

۲-۲-مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۸

۲-۳-جلسه توضیح اسناد / پاسخ به سوالات: ساعت ۱۱ صبح روزدوشنبه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸

۲-۴- مهلت عودت اسناد مناقصه: ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۸

۲-۵-زمان گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت: ساعت ۱۰ صبح روز دو شنبه مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۸

  1. شرایط پیمانکاران متقاضی:

۳-۱- توانایی انجام کار در مدت ۹۰ روز تقویمی

۳-۲- دارا بودن گواهی پروانه تولید و بهره برداری

۳-۳- عضویت در سامانه تامین الکترونیکی وزارت نفت (EP) ودارابودن تاییدیه های لازم

۳-۴- توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی

۳-۵- توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

۳-۶- ارسال صورتهای مالی ثبت شده در سامانه پردیس درصورت پیشنهاد قیمت بالای ده برابرسقف معاملات متوسط

  1. نکات قابل توجه:

۴-۱-ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۴-۲-این پیمان پیش پرداخت ندارد.

۴-۳-شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۴-۴-در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵تماس۳۶۱۲۱۳۷۳-۰۲۵تماس حاصل فرمایند.

۴-۵- این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس:  www.nigc-qpgc.ir  ارسال گردیده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۰۸ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب