منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی وصول مطالبات در سطح شهر قم

شماره مناقصه: ۲۵-۹۸

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

فراخوان مناقصه عمومی وصول مطالبات در سطح شهر قم

  1. شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی ساده موضوع فوق، طبق اسناد و مستندات در دفترچه مناقصه، به شماره ۲۰۹۸۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۱۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  1. برنامه زمان‌بندی مناقصه:

۲-۱- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: مورخ ۲۱/۱۰/۹۸ می‌باشد.

۲-۲- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸

۲-۳- جلسه پاسخ به سؤالات (در صورت نیاز): ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۸

۲-۴- مهلت عودت اسناد مناقصه: ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۸

۲-۵- زمان گشایش پاکت‌های «الف، ب و ج»: ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸

  1. شرایط متقاضیان:

۳-۱- توانایی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی

۳-۲- دارا بودن تائید صلاحیت مناقصه گر از سوی اداره کار و امور اجتماعی مرتبط

۳-۳- توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی

۳-۴- توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

۳-۵- ارسال صورت‌های مالی ثبت شده در سامانه پردیس در صورت پیشنهاد قیمت بالای ده برابر سقف معاملات متوسط

  1. نکات قابل توجه:

۴-۱- ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۴-۲- این پیمان پیش پرداخت ندارد.

۴-۳- شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۴-۴- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمان‌های شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵تماس۳۶۱۲۱۳۷۳-۰۲۵تماس حاصل فرمایند.

۴-۵- این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است.

 روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب