منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی مناقصه: فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه واگذاری مدیریت بهره برداری شهر سلفچگان قم و توابع به بخش خصوصی

شماره مناقصه: ۲۷-۹۸

«آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار مناقصه عمومی »

فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه واگذاری مدیریت بهره برداری شهر سلفچگان قم و توابع به بخش خصوصی

  1. شرکت گاز استان قم در نظر دارد ارزیابی کیفی برای شناسایی پیمانکار موضوع فوق را باشرح کلی مدیریت بهره برداری شهرسلفچگان شامل “خدمات نگهداری و تعمیرات شبکه، ایستگاه ها و حفاظت از زنگ، امداد، گازبانی، وصول مطالبات، خدمات مشترکین، پشتیبانی، نشت یابی، ضخامت سنجی، حراست و آنچه در جزئیات اسناد مناقصه خواهد آمد، به شماره ۲۰۹۸۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۲۰ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری ارزیابی مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه اسناد درخواستی مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
  2. برنامه زمانبندی ارزیابی کیفی:

۲-۱- تاریخ انتشار اسناد ارزیابی در سامانه: مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ می باشد.

۲-۲- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی: تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۸

۲-۳- جلسه پاسخ به سوالات: ساعت ۱۰ صبح روزدوشنبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۸

۲-۴- مهلت عودت اسناد ارزیابی: ساعت ۱۹ روزیکشنبه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸

۲-۵- زمان گشایش پاکت های ارزیابی کیفی: ساعت ۱۰ صبح روز چهار شنبه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۸

۲-۶- زمان اعلام نتایج به مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه: ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۸

  1. شرایط متقاضیان:

۳-۱- توانایی انجام کار در مدت سه سال

۳-۲- داشتن حداقل پایه ۵ در رشته تأسیسات و تجهیزات یا پایه ۵ رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۳-۳- تایید صلاحیت ایمنی ازاداره کار و تاییدصلاحیت اداره کار باکدفعالیت درزمینه خدمات عمومی وتاسیسات

۳-۴ توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

۳-۵- ارسال صورتهای مالی ثبت شده در سامانه پردیس درصورت پیشنهاد قیمت بالای ده برابرسقف معاملات متوسط

  1. نکات قابل توجه:

۴-۱- ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۴-۲- وضعیت پیش پرداخت این پیمان درزمان مناقصه مشخص میشود.

۴-۳- شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۴-۴- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵تماس۳۶۱۲۱۳۷۳-۰۲۵تماس حاصل فرمایند.

۴-۵- این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۰۹ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب