منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی مناقصه: آگهی فراخوان مناقصه انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت QCBS

شماره مناقصه: ۲۹-۹۸

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

«آگهی فراخوان مناقصه انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت QCBS»

  1. شرکت گاز استان قم در نظر دارد، به منظور انجام نظارت بر اجرای پروژه‌های گازرسانی در سطح شهرها و روستاهای استان قم از خدمات مهندسین مشاور ذیصلاح استفاده نماید.

لذا از کلیه مهندسین مشاور که دارای صلاحیت در رشته خطوط انتقال نفت و گاز (پایه ۳ و بالاتر) یا رشته شبکه توزیع و ایستگاه‌های فشار گاز (پایه ۲ و بالاتر) می‌باشند دعوت می شود نسبت به دریافت فرم‌های استعلام ارزیابی کیفی از سامانه ستاد به شماره ۲۰۹۸۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۲۴ اقدام نمائید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  1. برنامه زمانبندی:

۲-۱- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: مورخ ۱۳/۱۱/۹۸ می باشد

۲-۲- مهلت اعلام آمادگی و دریافت فرم‌های استعلام ارزیابی کیفی تا ساعت ۱۹روز شنبه مورخ ۱۹/۱۱/۹۸ می‌باشد.

۲-۳- مهلت عودت ارائه اسناد ارزیابی کیفی تا ساعت ۱۹روز شنبه مورخ ۰۳/۱۲/۹۸ می‌باشد.

۲-۴- تاریخ اعلام نتیجه ارزیابی روز یکشنبه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۰۴/۱۲/۹۸ مشخص می‌گردد.

  1. نکات قابل توجه:

۳-۱- ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۳-۲- شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۳-۳- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵تماس حاصل فرمایند.

۳-۴- این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۲۷ خرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب