منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی تعمیرات شبکه، انشعابات، حفاظت از زنگ و ابزار دقیق اداره گاز منطقه یک قم

شماره مناقصه: ۳۰-۹۸

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

فراخوان مناقصه عمومی تعمیرات شبکه، انشعابات، حفاظت از زنگ و ابزار دقیق اداره گاز منطقه یک قم

  1. شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده موضوع فوق، با شرح کلی نگهداری، تعمیرات شبکه، انشعابات، حفاظت از زنگ و ابزار دقیق اداره گاز منطقه یک و شهر قنوات و خدمات بهره برداری، امداد و گازبانی شهر و روستاهای تابعه اداره گاز منطقه یک، به شماره ۲۰۹۸۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۲۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
  2. برنامه زمانبندی مناقصه:

۲-۱- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: مورخ ۱۵/۱۱/۹۸ می باشد.

۲-۲- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۸

۲-۳- جلسه پاسخ به سوالات: ساعت ۱۰ صبح روزشنبه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۸

۲-۴- مهلت عودت اسناد مناقصه: ساعت ۱۹ روزیکشنبه مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۸

۲-۵- زمان گشایش پاکت های ارزیابی کیفی: ساعت ۱۱ صبح روزسه شنبه مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۸

۲-۶- زمان گشایش پاکت های«الف، ب و ج»: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۸

  1. شرایط متقاضیان:

۳-۱- توانایی انجام کار در مدت ۷۳۰ روز تقویمی

۳-۲- دارا بودن حداقل پایه ۵ در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا پایه ۵ رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۳-۳- توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی

۳-۴- توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

۳-۵- ارسال صورتهای مالی ثبت شده در سامانه پردیس درصورت پیشنهاد قیمت بالای ده برابرسقف معاملات متوسط

  1. نکات قابل توجه:

۴-۱- ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۴-۲- این پیمان پیش پرداخت دارد. (برابر پانزده درصد (۱۵%) مبلغ اولیه پیمان)

۴-۳- شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۴-۴- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵تماس۳۶۱۲۱۳۷۳-۰۲۵تماس حاصل فرمایند.

۴-۵- این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۲۷ خرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب