منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی مناقصه: فراخوان تجدید مناقصه عمومی حذف حوضچه ها وساقه بلند و مدفون نمودن شیرهای شبکه توزیع و تغذیه استان قم

شماره مناقصه: ۲۸-۹۸

«آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی»

فراخوان تجدید مناقصه عمومی حذف حوضچه ها وساقه بلند و مدفون نمودن  شیرهای شبکه توزیع و تغذیه استان قم

  1. شرکت گاز استان قم در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی فشرده موضوع فوق، با شرح کلی حذف حوضچه ها، بلند کردن ساقه شیرهای خط تغذیه وشبکه و حذف ۱۰۰ حوضچه شیرها، به شماره ۲۰۹۹۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۰۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
  2. برنامه زمانبندی مناقصه:

۲-۱-تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: مورخ ۸/۲/۹۹ می باشد.

۲-۲-مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۲۰/۲/۹۹

۲-۳- جلسه  پاسخ به سوالات: در صورت نیاز متعاقبا اعلان می گردد

۲-۴- مهلت عودت اسناد مناقصه: ساعت ۱۹ روزشنبه مورخ ۳/۳/۹۹

۲-۵-زمان گشایش پاکت های ارزیابی کیفی: ساعت ۹ صبح روزسه شنبه مورخ ۶/۳/۹۹

۲-۶- زمان گشایش پاکت های” الف، ب و ج” : ساعت ۹  صبح روزسه شنبه مورخ ۲۰/۳/۹۹

  1. شرایط متقاضیان:

۳-۱-توانایی انجام کار در مدت ۷۲۰ روز تقویمی

۳-۲- دارا بودن حداقل پایه ۵ در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا پایه ۵ رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۳-۳-توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی

۳-۴-توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

۳-۵- ارسال صورتهای مالی ثبت شده در سامانه پردیس درصورت پیشنهاد قیمت بالای ده برابرسقف معاملات متوسط

  1. نکات قابل توجه:

۴-۱- ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۴-۲-این پیمان پیش پرداخت دارد.( برابر پانزده درصد (۱۵%) مبلغ اولیه پیمان)

۴-۳-شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۴-۴-در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵تماس۳۶۱۲۱۳۷۳-۰۲۵تماس حاصل فرمایند.

۴-۵- این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس:  www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب