منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی مناقصه: آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار

شماره مناقصه: ۵-۹۹

«آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار»

  1. شرکت گاز استان قم در نظر دارد، به منظورتهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیلی ساختمان پست امداد منطقه یک شرکت گاز استان قم از خدمات پیمانکار ذیصلاح استفاده نماید.

لذا از کلیه پیمانکاران که دارای صلاحیت در رشته ابنیه (پایه ۴ و بالاتر) و رشته تاسیسات (پایه ۵ و بالاتر) بصورت توامان می‌باشند دعوت می‌شود نسبت به دریافت فرم‌های استعلام ارزیابی کیفی از سامانه ستاد به شماره ۲۰۹۹۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۱۰ اقدام نمائید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  1. برنامه زمانبندی:

۲-۱- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: مورخ ۱۷/۲/۹۹ می باشد.

۲-۲- مهلت اعلام آمادگی و دریافت فرمهای استعلام  ارزیابی کیفی تاساعت ۱۹روزسه شنبه مورخ ۳۰/۰۲/۹۹ می‌باشد.

۲-۳- مهلت عودت ارائه اسناد ارزیابی کیفی تاساعت ۱۹روزسه شنبه مورخ ۱۳/۰۳/۹۹ می‌باشد.

۲-۴- اعلام نتیجه و تاریخ دریافت اسناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی به اطلاع مناقصه گران رسانده می شود

  1. نکات قابل توجه:

۳-۱- ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۳-۲- شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۳-۳- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۱۲۱۲۶۶-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵تماس حاصل فرمایند.

۳-۴- این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس:  www.nigc-qpgc.ir  ارسال گردیده است.

 روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب