منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی مناقصه: خرید ۵ قلم رگولاتور

شماره مناقصه: ۱۰-۹۹

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

فراخوان مناقصه عمومی خرید ۵ قلم رگولاتور یک مرحله ای

شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ۵ قلم رگولاتور به تعداد  ۴۲۰۰عدد ۲۵ مترمکعبی، ۲۵۰ عدد۴۰ مترمکعبی، ۱۰۰ عدد ۶۵ مترمکعبی، ۱۲۸ عدد ۱۰۰ مترمکعبی و ۴۰ عدد ۱۶۰ مترمکعبی به شماره ۲۰۹۹۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۰۱۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۳۰/۴/۹۹ می باشد.

مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: ساعت ۱۹ روز یکشنبه تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۹

مهلت عودت اسناد و پاکت های مناقصه: ساعت ۱۹ روزیکشنبه تاریخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۹

زمان گشایش پاکت ها ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۹

شرایط پیمانکاران متقاضی:

  1. توانایی انجام کار در مدت ۹۰ روز تقویمی
  2. دارا بودن گواهی پروانه تولید و بهره برداری
  3. عضویت در دستگاه مرکزی وزارت نفت (وندر لیست ) ودارابودن تاییدیه های لازم
  4. توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی
  5. توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است.

نکات قابل توجه:

  1. ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
  2. این پیمان معادل ۲۵ درصد مبلغ قرار داد پیش پرداخت دارد.
  3. شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
  4. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۵۲۶-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

 

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب