منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی مناقصه: تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیلی ساختمان پست امداد منطقه یک شرکت گاز استان قم

شماره مناقصه: ۱۱-۹۹

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار

  1. شرکت گاز استان قم در نظر دارد، به منظور تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیلی ساختمان پست امداد منطقه یک شرکت گاز استان قم از خدمات پیمانکار ذیصلاح استفاده نماید.

لذا از کلیه پیمانکاران که دارای صلاحیت در رشته ابنیه (پایه ۴ و بالاتر) و رشته تاسیسات (پایه ۵ و بالاتر) بصورت توامان می‌باشند دعوت می‌شود نسبت به دریافت فرم‌های استعلام ارزیابی کیفی از سامانه ستاد به شماره ۲۰۹۹۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۲۰ اقدام نمایید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  1. برنامه زمانبندی:

۲-۱- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: مورخ ۷/۰۵/۱۳۹۹ می باشد.

۲-۲- مهلت دریافت فرمهای استعلام ارزیابی کیفی تا ساعت ۱۹روز یکشنبه مورخ ۱۹/۰۵/۹۹ می‌باشد.

۲-۳- مهلت عودت ارائه اسناد ارزیابی کیفی تا ساعت ۱۹روز یکشنبه مورخ ۰۲/۰۶/۹۹ می‌باشد.

۲-۴- زمان گشایش پاکت های ارزیابی کیفی ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۹و تاریخ دریافت اسناد مناقصه متعاقبا به اطلاع مناقصه گران رسانده می شود.

  1. نکات قابل توجه:

۳-۱- ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۳-۲- شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۳-۳- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره‌های ۳۶۱۲۱۲۶۶-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵تماس حاصل فرمایند.

۳-۴- این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب