منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ۴ قلم لوله پلی اتیلن

شماره مناقصه: ۴۳-۹۹

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ۴ قلم لوله پلی اتیلن

شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده  موضوع فوق، با شرح کلی خرید لوله های ۶۳، ۹۰، ۱۲۵ و ۱۶۰ میلیمتر پلی اتیلن که جزئیات در اسناد مناقصه توضیح داده می شود، به شماره ۲۰۹۹۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۴۳ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir می باشد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  1. برنامه زمانبندی مناقصه:

۱-۱-تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: مورخ ۲۵ /۹/۹۹ می باشد.

۱-۲-مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۹

۱-۳-تاریخ جلسه توضیح اسناد در صورت نیاز متعاقبا اعلام می گردد.

۱-۴- مهلت عودت اسناد مناقصه: ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹

۱-۵-زمان گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت: ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ۲۳/۱۰/۱۳۹۹

  1. شرایط متقاضیان:

۲-۱- توانایی انجام کار در مدت ۱۲۰ روز تقویمی

۲-۲- دارا بودن گواهی پروانه تولید و بهره برداری

۲-۳- توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی

۲-۴-توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

  1. نکات قابل توجه:

۳-۱-ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۳-۲-این پیمان معادل ۲۵ درصد مبلغ قرارداد پیش پرداخت داردومشمول تعدیل نمی باشد.

۳-۳-شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۳-۴-در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و۳۶۱۲۱۳۹۱-۰۲۵۱ یاتلفن های ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵ و۳۶۱۲۱۵۶۶ -۰۲۵تماس حاصل فرمایند.

۳-۵- این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب