منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی «وصول مطالبات از مشترکین بدهکار جزء و عمده شهر قم و توابع»

شماره مناقصه: ۲۸-۹۹

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

فراخوان مناقصه عمومی «وصول مطالبات از مشترکین بدهکار جزء و عمده شهر قم و توابع»

شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای باارزیابی کیفی موضوع فوق، طبق اسناد و مستندات در دفترچه مناقصه، به شماره ۲۰۹۹۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۴۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir می باشد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  1. برنامه زمانبندی مناقصه:

۱-۱-تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: مورخ ۰۶ /۱۰/۹۹ می باشد.

۱-۲-مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۹ روز چهار شنبه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۹

۱-۳-جلسه پاسخ به سوالات (بدلیل اهمیت و ضرورت، شرکت در این جلسه لازم است): ساعت ۱۰ صبح روز    دو شنبه مورخ  ۲۲/۱۰/۱۳۹۹

۱-۴- مهلت عودت اسناد مناقصه: ساعت ۱۹ روز پنج شنبه مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۹

۱-۵- زمان گشایش پاکات ارزیابی کیفی ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۷/۱۱/۱۳۹۹

۱-۶-زمان گشایش پاکت های «الف، ب و ج»: ساعت ۹ صبح روزسه شنبه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۹

  1. شرایط متقاضیان:

۲-۱-توانایی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی

۲-۲- دارا بودن تایید صلاحیت مرتبط مناقصه گر از سوی اداره کار و امور اجتماعی

۲-۳-توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی

۲-۴-توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

۲-۵-ارسال صورتهای مالی ثبت شده در سامانه پردیس درصورت پیشنهاد قیمت بالای ده برابرسقف معاملات متوسط

  1. نکات قابل توجه:

۳-۱-ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۳-۲-این پیمان پیش پرداخت ندارد و مشمول تعدیل می باشد.

۳-۳-شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۳-۴-در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵ تماس ۳۶۱۲۱۵۷۱-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

۳-۵- این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۰۵ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب