منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی مزایده: فراخوان مزایده عمومی فروش چهار عدد وانت مزدا دو کابین

«آگهی فراخوان مزایده عمومی»

فراخوان مزایده عمومی فروش چهار عدد وانت مزدا دو کابین

شرکت گاز استان قم در نظر دارد مزایده موضوع فوق، که جزئیات در اسناد مناقصه توضیح داده می شود، به شماره ۲۰۹۹۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۴۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir می باشد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  1. برنامه زمانبندی مزایده:

۱-۱- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: مورخ ۸/۱۰/۹۹ می باشد.

۱-۲- مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۹ روزپنجشنبه مورخ  ۱۸/۱۰/۱۳۹۹

۱-۳- مهلت عودت اسناد مناقصه: ساعت ۱۹ روز پنجشنبه مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۹

۱-۴- زمان گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت: ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ۷ /۱۱/۱۳۹۹

  1. شرایط متقاضیان:

۲-۱- توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) معادل ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی

۲-۲- توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

۲-۳- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی

  1. نکات قابل توجه:

۳-۱- ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۳-۲- شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۳-۳- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و ۳۶۱۲۱۳۹۱-۰۲۵ یا ۳۶۱۲۱۴۳۹-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

۳-۴- این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۰۵ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب