منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی خرید ۲ قلم ایستگاه و لوازم یدکی دو سالانه

شماره مناقصه: ۳۱-۹۹

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

فراخوان مناقصه عمومی خرید ۲ قلم ایستگاه و لوازم یدکی دو سالانه

شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ۲ قلم ایستگاه و لوازم یدکی دو سالانه به شماره ۵۱ ۲۰۹۹۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۰ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir می‌باشد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴/۱۰/۹۹ می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: ساعت ۱۹ روز چهارشنبه تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۹

مهلت عودت اسناد و پاکت های مناقصه: ساعت ۱۹ روز پنج شنبه تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۹

زمان گشایش پاکت ها ی ارزیابی کیفی: ساعت ۹ روز یکشنبه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹

زمان گشایش پاکت های پیشنهاد فنی (پاکت ب ): ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹

زمان گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت متعاقبا اعلام می گردد

شرایط پیمانکاران متقاضی:

  1. توانایی انجام کار در مدت ۱۸۰روز تقویمی
  2. دارا بودن گواهی پروانه تولید و بهره برداری
  3. توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۴,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی
  4. توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است.

نکات قابل توجه:

  1. ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
  2. این پیمان معادل ۲۵ درصد مبلغ قرار داد پیش پرداخت دارد.
  3. شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
  4. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمان‌های شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵و یا ۳۶۱۲۱۵۲۶-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۰۹ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب