منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات امور پشتیبانی (خدمات عمومی، باغبانی و…)

شماره مناقصه:۳۳-۹۹

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات امور پشتیبانی (خدمات عمومی، باغبانی و…)

شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده موضوع فوق، باشرح کلی خدمات عمومی، باغبانی، تعمیراتی، تخصصی، دفتری، ماشین نویسی و حسابداری که جزئیات دراسناد مناقصه توضیح داده می شود، به شماره ۲۰۹۹۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۵۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir می باشد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  1. برنامه زمانبندی:

۱- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ ۲۱/۱۰/۹۹ می باشد.

۲- مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۹ روزپنج شنبه مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۹

۳- جلسه توضیح اسناد / ———————

۴- مهلت عودت اسناد مناقصه: ساعت ۱۹ روزدوشنبه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۹

۵- زمان گشایش پاکت های ارزیابی کیفی روز سه شنبه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۹

۶- زمان گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۹

  1. شرایط متقاضیان:

۱- توانایی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی

۲- دارا بودن گواهی صلاحیت از اداره کار وامور اجتماعی

۳- توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی

۴- توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

۵- ارسال صورتهای مالی ثبت شده در سامانه پردیس

در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است.

  1. نکات قابل توجه:

۱- ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۲- این پیمان پیش پرداخت ندارد و مشمول تعدیل می باشد.

۳- شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۴- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵ تماس ۳۶۱۲۱۳۷۳-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۰۹ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب