منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی مناقصه:فراخوان تجدید مناقصه عمومی حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تأسیسات شرکت گاز استان قم

شماره مناقصه: ۳۰-۹۹

« فراخوان مناقصه عمومی»

فراخوان تجدید مناقصه عمومی حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تأسیسات شرکت گاز استان قم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی، باشرح کلی حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تأسیسات شرکت گاز استان قم، به شماره ۲۰۹۹۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۵۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir می باشد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  1. برنامه زمانبندی مناقصه:

۱-۱- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: مورخ۸/۱۱/۹۹می باشد.

۱-۲- مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹

۱-۳- جلسه پاسخ به سوالات: ساعت ۱۰ مورخ ۲۰/۱۱/۹۹

۱-۴- مهلت ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۹

۱-۶- زمان گشایش پاکت های” الف، ب و ج”: ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۹

  1. شرایط متقاضیان:

۲-۱- توانایی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی

۲-۲- دارا بودن گواهی صلاحیت از اداره کار وامور اجتماعی (فعالیت نگهبانی)

۲-۳- شرکت های دارای تاییدیه از سازمان حراست وزارت نفت با کدبومی، سراسری ویا مجاوراستان قم

۲-۴- توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی

۲-۵- توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

۲-۶- ارسال صورتهای مالی ثبت شده در سامانه جام درصورت پیشنهاد قیمت بالای ده برابرسقف معاملات متوسط

  1. نکات قابل توجه:

۳-۱- ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۳-۲- این پیمان پیش پرداخت ندارد و مشمول تعدیل می باشد.

۳-۳- شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۳-۴- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵ تماس ۳۶۱۲۱۳۰۰-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

۳-۵- این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۳۰ خرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب