منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی تجدید مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی خرید دستگاه پایش و کنترل از راه دور سامانه حفاظت کاتدیک RMC

شماره مناقصه: ۳۲-۹۹

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

تجدید مناقصه

فراخوان مناقصه عمومی خرید دستگاه پایش و کنترل از راه دور سامانه حفاظت کاتدیک RMC

شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای موضوع فوق به شماره ۶۲ ۲۰۹۹۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۰ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir می باشد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۲۴/۱۲/۹۹ می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: ساعت ۱۹ روز یکشنبه تاریخ ۱۵/۱/۱۴۰۰

مهلت عودت اسناد و پاکت های مناقصه: ساعت ۱۹ روز یکشنبه تاریخ ۲۹/۱/۱۴۰۰

زمان گشایش پاکت های اسناد مناقصه و پیشنهاد فنی (پاکت ب ): ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۳۱/۱/۱۴۰۰

زمان گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت: ساعت ۹ روز دو شنبه مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۰

شرایط پیمانکاران متقاضی

۱- توانایی انجام کار در مدت ۶۰ روز تقویمی

۲- دارا بودن گواهی پروانه تولید و بهره برداری

۳- توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی

۴- توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است.

نکات قابل توجه:

۱- ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۲- این پیمان معادل ۲۵ درصد مبلغ قرار داد پیش پرداخت داردو مشمول تعدیل نمی باشد.

۳- شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۴- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمان‌های شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵و یا ۳۶۱۲۱۵۲۶-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۰۸ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب