منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی خرید ۳ قلم ایستگاه صنایع و پردیسان

شماره مناقصه: ۱-۱۴۰۰

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

فراخوان مناقصه عمومی خرید ۳ قلم ایستگاه صنایع و پردیسان

شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ۳ قلم به شماره ۲۰۰۰۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۰۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴/۱/۱۴۰۰ می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: ساعت ۱۹ روز دوشنبه تاریخ ۲۳/۱/۱۴۰۰

مهلت عودت اسناد و پاکت های مناقصه: ساعت ۱۹ روز دوشنبه تاریخ ۶/۲/۱۴۰۰

زمان گشایش پاکت ها ی ارزیابی کیفی: ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۷/۲/۱۴۰۰

زمان گشایش پاکت های پیشنهاد فنی (پاکت ب ): ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۰

زمان گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت متعاقبا اعلام می گردد

  1. شرایط پیمانکاران متقاضی:

۱-۱- توانایی انجام کار در مدت ۱۸۰ روز تقویمی

۱-۲- دارا بودن گواهی پروانه تولید و بهره برداری

۱-۳- عضویت در دستگاه مرکزی وزارت نفت (وندر لیست و EP) ودارابودن تاییدیه های لازم

۱-۴- توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی

۱-۵- توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است.

  1. نکات قابل توجه:

۲-۱- ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۲-۲- این پیمان معادل ۲۵ درصد مبلغ قرار داد پیش پرداخت دارد.

۲-۳- شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۲-۴- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵و یا۳۶۱۲۱۵۲۶-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۰۸ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب