منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

دستورالعمل برخی آیین نامه ها

  1. هزینه برقراری انشعاب (حق اشتراک و هزینه انشعاب) مساجد، تکایا، حسینیه ها، حوزه های علمیه، اماکن مقدسه مذهبی اسلامی و اماکن مذهبی اقلیتهای رسمی با ارائه تأییدیه و تا حد ظرفیت کنتور ۱۰۰ متر مکعب مشمول بخشودگی قرار می گیرند.

تبصره: چنانچه حد اکثر مصرف ساعتی اینگونه مشترکین بیش از حد ظرفیت کنتور ۱۰۰ متر مکعب باشد مابه التفاوت هزینه برقراری انشعاب (حق اشتراک و هزینه انشعاب) اخذ خواهد شد.

  1. بر اساس بند «هـ» ماده ۱۷۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ساختمانهای جدیدالاحداث رده های مقاومت بسیج و کانون فرهنگی و ورزشی بسیج طی دوره برنامه سوم از پرداخت هزینه برقراری انشعاب (حق اشتراک و هزینه انشعاب) تا حد ظرفیت کنتور ۱۰۰متر مکعب معاف می باشند.

تبصره ۱: ملاک تشخیص ساختمانهای جدیدالاحداث مورد اشاره پروانه ساختمانی از سوی شهرداری محل وقوع ملک می باشد که می باید تاریخ صدور آن را ۱/۱/۷۹ به بعد باشد.

تبصره ۲: معافیت مذکور شامل ساختمانهای قدیمی و یا ساختمانهایی که استیجاری بوده و یا موقتاً در اختیار نیروی مقاومت بسیج قرار گرفته نمی باشد.

  1. جانبازان با درصد جانبازی ۲۵% به بالا صرفاً برای یک نوبت از پرداخت هزینه برقراری انشعاب (حق شتراک و هزینه انشعاب) مربوط به ملک مسکونی خود در حد کنتور ۱۰متر مکعب معاف می باشند.

تبصره ۱: افرادی که درصد جانبازی ایشان طی فرم معرفی جانباز از سوی اداره بنیاد جانبازان استان / شهرستان تأیید شده باشد مشمول استفاده از تسهیلات ماده ۷ آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان خواهد شد.

تبصره ۲: تعلق مالکیت ملک مسکونی پس از ارائه فرم معرفی جانبازان از سوی اداره بنیاد جانبازن استان / شهر می باید احراز گردد.

-در خصوص احراز مالکیت، تطبیق مشخصات جانباز با مشخصات مندرج در سند مالکیت کفایت می نماید.

تبصره ۳: در مجتمع های مسکونی معادل مبلغ هزینه برقراری انشعاب (حق اشتراک و هزینه انشعاب) مربوط به کنتور ۱۰ متر مکعب (بازاء هر جانباز معرفی شده از سوی اداره بنیاد جانبازان استان / شهر مربوطه) از مبلغ هزینه های برقراری انشعاب (حق اشتراک و هزینه انشعاب) مربوط به کل مجتمع کسر خواهد شد.

تبصره ۴: جانباز با درصد جانبازی ۲۵% به بالا صرفاً یک نوبت در کل کشور مجاز است از تسهیلات موضوع آئین نامه اجرائی ماده ۱۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی  جانبازان انقلاب اسلامی استفاده نماید.

تبصره ۵: فرم معرفینامه جانباز در مراکز استان با امضاء مدیر کل بنیاد جانبازان که اسامی ایشان مطابق لیست اعلام شده می باشد صادر خواهد شد.

تبصره ۶: فرم معرفینامه جانباز در شهرستان با امضاء رئیس بنیاد جانبازان شهرستان که اسامی ایشان متعاقباً از سوی مدیر کل بنیاد جانبازان هر استان به شرکت گاز همان استان اعلام می گردد صادر خواهد شد.

تبصره ۷: جانبازان با درصد جانبازی ۲۵% به بالا چنانچه قبلاً مشترک / مصرف کننده گاز طبیعی بوده و ازتسهیلات مزبور استفاده ننموده باشند در صورت افزایش مصرف (هنگام تغییر ظرفیت کنتور تا حد کنتور ۱۰متر مکعب) می توانند برای یک بار از این تسهیلات استفاده نمایند.

تبصره ۸: در صورت صدور فرم معرفی جانبازان از سوی اداره بنیاد جانبازان استان / شهر برای املاک آنها که به صورت مشاعی می باشد استفاده از تسهیلات مزبور صرف نظر از میزان مالکیت برای یک نوبت بلا مانع می باشد و در این خصوص تطبیق مشخصات مندرج در سند کفایت می نماید.

تبصره ۹: در صورت فوت جانباز، همسر وی می تواند از کلیه امتیازات و تسهیلات موضوع معافیت هزینه برقراری انشعاب (حق اشتراک و هزینه انشعاب) تا کنتور ۱۰ متر مکعب برای یک نوبت در کل کشور با ارائه معرفینامه استفاده نماید.

تبصره ۱۰: تاریخ اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان از تاریخ تصویب هیئت محترم وزیران ۱۵/۸/۷۹ می باشد.

۳۰ خرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب