منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

شناسنامه خدمات شرکت گاز استان قم

ردیف عنوان زیر خدمت شناسه زیرخدمت نوع ارائه خدمت محل فعلی ارائه خدمت
۱ اشتراک پذیری مشترکین جزء ۱۳۰۳۱۶۶۷۰۱۰۰ الکترونیکی دفاتر پیشخوان
۲ اشتراک پذیری مشترکین عمده ۱۳۰۳۱۶۶۷۰۱۰۱ شرکت گاز
۳ ارائه قبض المثنی ۱۳۰۳۱۶۶۷۰۱۰۲ الکترونیکی دفاتر پیشخوان- اینترنت
۴ ارائه استعلام بدهی (تسویه حساب) ۱۳۰۳۱۶۶۷۰۱۰۳ الکترونیکی دفاتر پیشخوان- اینترنت
۵ ارائه استعلام سازمانها (دفترخانه رسمی/شهرداری ها) ۱۳۰۳۱۶۶۷۰۱۰۴ در حال راه اندازی به صورت الکترونیکی شرکت گاز
۶ تغییر نام مشترک جزء ۱۳۰۳۱۶۶۷۰۱۰۵ الکترونیکی دفاتر پیشخوان
۷ اصلاح آدرس مشترک جزء ۱۳۰۳۱۶۶۷۰۱۰۶ الکترونیکی دفاتر پیشخوان
۸ ثبت رقم کنتور مشترک جزء (نبودخوانی) ۱۳۰۳۱۶۶۷۰۱۰۷ الکترونیکی پیامکی و ثبت تلفنی توسط مشترک
۹ اصلاح قبض مشترکین گاز ۱۳۰۳۱۶۶۷۰۱۰۸ الکترونیکی دفاتر پیشخوان- اینترنت
۱۰ تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی/تغییر تعداد واحد) ۱۳۰۳۱۶۶۷۰۱۰۹ در حال راه اندازی به صورت الکترونیکی دفاتر پیشخوان
۱۱ تغییر نوع مصرف مشترکین گاز ۱۳۰۳۱۶۶۷۰۱۱۰ الکترونیکی دفاتر پیشخوان
۱۲ رفع اشکال قبض گاز ۱۳۰۳۱۶۶۷۰۱۱۱ شرکت گاز
۱۳ تست کنتور گاز ۱۳۰۳۱۶۶۷۰۱۱۲ شرکت گاز
۱۴ نصب علمک ۱۳۰۳۱۶۶۷۰۱۱۳ الکترونیکی دفاتر پیشخوان
۱۵ جمع آوری تجهیزات (تخریب و نوسازی) ۱۳۰۳۱۶۶۷۰۱۱۴ شرکت گاز
۱۶ جابجایی علمک ۱۳۰۳۱۶۶۷۰۱۱۵ شرکت گاز
۱۷ قطع جریان گاز مشترکین ۱۳۰۳۱۶۶۷۰۱۱۶ الکترونیکی دفاتر پیشخوان
۱۸ وصل مجدد جریان گاز مشترکین ۱۳۰۳۱۶۶۷۰۱۱۷ الکترونیکی دفاتر پیشخوان
۱۹ ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب ۱۳۰۳۱۶۶۷۰۱۱۸ الکترونیکی دفاتر پیشخوان- اینترنت
۲۰ تفکیک کنتور گاز ۱۳۰۳۱۶۶۷۰۱۱۹ الکترونیکی دفاتر پیشخوان
۲۱ اقاله/فسخ قرارداد ۱۳۰۳۱۶۶۷۰۱۲۰ شرکت گاز
۲۲ تعویض کنتور گاز ۱۳۰۳۱۶۶۷۰۱۲۱ شرکت گاز
۲۳ ثبت تلفن همراه الکترونیکی دفاتر پیشخوان- اینترنت
۲۴ گزارش پرداخت ها الکترونیکی دفاتر پیشخوان- اینترنت

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب