منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

بایگانی موضوعی

بایگانی ماهانه

پروژه ساختمان اداری و پست امداد شهر دستجرد – روزنامه محلی ۱۹دی مورخ ۲۰/۱۰/۸۴

شرکت گاز استان قم در نظر دارد ء اجرای عملیات پروژه ساختمان اداری و پست امداد شهر دستجرد را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصر کار:

تهیه مصالح و احداث ساختمان اداری و مسکونی شامل تمام عملیات ساختمانی،برقی،تاسیسات،گرمایش و سرمایش به همراه محوطه سازی و دیوارکشی و……

ب- محل اجرای کار:

محل اجرای کار شهر دستجرد واقع در استان قم می باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی:

توانایی انجام کار در مدت ۳۶۰ روز تقویمی.

توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.

دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ درج آگهی در روزنامه ، ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، خیابان امام خمینی ، حدفاصل میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین،کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه دوم ، اتاق ۲۰۴ مراجعه نمایند.توضیح اینکه: اسناد و مدارک(نقشه های اجرایی و صورت مقادیرکار)طی مراحل کار به پیمانکار ارائه میگردد.

پروژه ساختمان اداری و پست امداد شهر جعفریه-روزنامه محلی ایمان مورخ ۲۰/۱۰/۸۴

شرکت گاز استان قم در نظر دارد ء اجرای عملیات پروژه ساختمان اداری و پست امداد شهر جعفریه را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصر کار:

تهیه مصالح و احداث ساختمان اداری و مسکونی شامل تمام عملیات ساختمانی،برقی،تاسیسات،گرمایش و سرمایش به همراه محوطه سازی و دیوارکشی و……

ب- محل اجرای کار:

محل اجرای کار شهر جعفریه واقع در استان قم می باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی:

توانایی انجام کار در مدت ۳۶۰ روز تقویمی.

توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.

دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ درج آگهی در روزنامه ، ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، خیابان امام خمینی ، حدفاصل میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین،کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه دوم ، اتاق ۲۰۴ مراجعه نمایند.توضیح اینکه: اسناد و مدارک(نقشه های اجرایی و صورت مقادیرکار)طی مراحل کار به پیمانکار ارائه میگردد.

پروژه ساختمان اداری و پست امداد شهر قنوات – روزنامه محلی ایمان مورخ ۲۰/۱۰/۸۴

شرکت گاز استان قم در نظر دارد ء اجرای عملیات پروژه ساختمان اداری و پست امداد شهر قنوات را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصر کار:

تهیه مصالح و احداث ساختمان اداری و مسکونی شامل تمام عملیات ساختمانی،برقی،تاسیسات،گرمایش و سرمایش به همراه محوطه سازی و دیوارکشی و……

ب- محل اجرای کار:

محل اجرای کار شهر قنوات واقع در استان قم می باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی:

توانایی انجام کار در مدت ۳۶۰ روز تقویمی.

توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.

دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ درج آگهی در روزنامه ، ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، خیابان امام خمینی ، حدفاصل میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین،کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه دوم ، اتاق ۲۰۴ مراجعه نمایند.توضیح اینکه: اسناد و مدارک(نقشه های اجرایی و صورت مقادیرکار)طی مراحل کار به پیمانکار ارائه میگردد.

بازسازی چهار ایستگاه حفاظت کاتدیک-۱۱/۱۰/۸۴

شرکت گاز استان قم در نظر دارد ء اجرای عملیات پروژه بازسازی چهار ایستگاه حفاظت کاتدیک را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصر کار:

جمع آوری وسایل و تجهیزات شامل فنس، ترانس، جعبه اتصال و …. نصب مجدد آن.
انجام تخریب دیوار بتنی سرچاهی، سیمان کف و دیوار ورودی.
ساخت بستر آندی چاهی آبی مطابق نقشه.
راه اندازی ایستگاه و تهیه نقشه اجرایی و CD مربوطه.

ب- محل اجرای کار:

محل اجرای کار شهر قم می باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی:

توانایی انجام کار در مدت ۸۰ روز تقویمی.
توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.
ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.
دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ درج آگهی در روزنامه ، ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، خیابان امام خمینی ، حدفاصل میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین،کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه دوم ، اتاق ۲۰۴ مراجعه نمایند.توضیح اینکه: اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازمه باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید