منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

پروژه ساختمان اداری و پست امداد شهر دستجرد – روزنامه محلی ۱۹دی مورخ ۲۰/۱۰/۸۴

شرکت گاز استان قم در نظر دارد ء اجرای عملیات پروژه ساختمان اداری و پست امداد شهر دستجرد را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصر کار:

تهیه مصالح و احداث ساختمان اداری و مسکونی شامل تمام عملیات ساختمانی،برقی،تاسیسات،گرمایش و سرمایش به همراه محوطه سازی و دیوارکشی و……

ب- محل اجرای کار:

محل اجرای کار شهر دستجرد واقع در استان قم می باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی:

توانایی انجام کار در مدت ۳۶۰ روز تقویمی.

توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.

دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ درج آگهی در روزنامه ، ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، خیابان امام خمینی ، حدفاصل میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین،کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه دوم ، اتاق ۲۰۴ مراجعه نمایند.توضیح اینکه: اسناد و مدارک(نقشه های اجرایی و صورت مقادیرکار)طی مراحل کار به پیمانکار ارائه میگردد.

پروژه ساختمان اداری و پست امداد شهر جعفریه-روزنامه محلی ایمان مورخ ۲۰/۱۰/۸۴

شرکت گاز استان قم در نظر دارد ء اجرای عملیات پروژه ساختمان اداری و پست امداد شهر جعفریه را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصر کار:

تهیه مصالح و احداث ساختمان اداری و مسکونی شامل تمام عملیات ساختمانی،برقی،تاسیسات،گرمایش و سرمایش به همراه محوطه سازی و دیوارکشی و……

ب- محل اجرای کار:

محل اجرای کار شهر جعفریه واقع در استان قم می باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی:

توانایی انجام کار در مدت ۳۶۰ روز تقویمی.

توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.

دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ درج آگهی در روزنامه ، ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، خیابان امام خمینی ، حدفاصل میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین،کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه دوم ، اتاق ۲۰۴ مراجعه نمایند.توضیح اینکه: اسناد و مدارک(نقشه های اجرایی و صورت مقادیرکار)طی مراحل کار به پیمانکار ارائه میگردد.

پروژه ساختمان اداری و پست امداد شهر قنوات – روزنامه محلی ایمان مورخ ۲۰/۱۰/۸۴

شرکت گاز استان قم در نظر دارد ء اجرای عملیات پروژه ساختمان اداری و پست امداد شهر قنوات را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصر کار:

تهیه مصالح و احداث ساختمان اداری و مسکونی شامل تمام عملیات ساختمانی،برقی،تاسیسات،گرمایش و سرمایش به همراه محوطه سازی و دیوارکشی و……

ب- محل اجرای کار:

محل اجرای کار شهر قنوات واقع در استان قم می باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی:

توانایی انجام کار در مدت ۳۶۰ روز تقویمی.

توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.

دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ درج آگهی در روزنامه ، ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، خیابان امام خمینی ، حدفاصل میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین،کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه دوم ، اتاق ۲۰۴ مراجعه نمایند.توضیح اینکه: اسناد و مدارک(نقشه های اجرایی و صورت مقادیرکار)طی مراحل کار به پیمانکار ارائه میگردد.

بازسازی چهار ایستگاه حفاظت کاتدیک-۱۱/۱۰/۸۴

شرکت گاز استان قم در نظر دارد ء اجرای عملیات پروژه بازسازی چهار ایستگاه حفاظت کاتدیک را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصر کار:

جمع آوری وسایل و تجهیزات شامل فنس، ترانس، جعبه اتصال و …. نصب مجدد آن.
انجام تخریب دیوار بتنی سرچاهی، سیمان کف و دیوار ورودی.
ساخت بستر آندی چاهی آبی مطابق نقشه.
راه اندازی ایستگاه و تهیه نقشه اجرایی و CD مربوطه.

ب- محل اجرای کار:

محل اجرای کار شهر قم می باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی:

توانایی انجام کار در مدت ۸۰ روز تقویمی.
توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.
ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.
دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ درج آگهی در روزنامه ، ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، خیابان امام خمینی ، حدفاصل میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین،کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه دوم ، اتاق ۲۰۴ مراجعه نمایند.توضیح اینکه: اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازمه باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب