منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

اجرای عملیات پروژه تعمیر انشعابات گلدانی و شیرپیاده رو در سطح قم- روزنامه محلی ایمان ۲۱/۱/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه تعمیر انشعابات گلدانی و شیر پیاده رو در سطح شهر قم را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

الف – شرح مختصر کار:

۱-جمع آوری و تعویض و نمایان سازی ۵۰۰۰ مورد شیر پیاده رو و تعمیر۳۰۰۰ انشعاب گلدانی.

۲-نشت یابی ، عایقکاری ، تعمیر و جا به جائی انشعابات گلدانی و شیر پیاده رو.

ب – محل اجرای کار:

محل اجرای کار سطح شهر قم می باشد.

ج-شرایط پیمانکاران متقاضی:

۱-توانائی انجام کاردر مدت ۳۶۵ روز تقویمی.

۲-توانائی تهیه انواع ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

۳-ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰/۰۰/۲۵ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.

۴-دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی سازمان با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی.

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ انشار آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، خیابان امام خمینی ، حدفاصل میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم، طبقه دوم ، اتاق ۲۰۴ مراجعه نمایند.توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

اجرای پروژه عملیات ساختمانی ایستگاههای تقلیل فشار دستجرد و سلفچگان-روزنامه کیهان ۱۶/۱/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای پروژه عملیات ساختمانی ایستگاههای تقلیل فشار دستجرد و سلفچگان از توابع استان قم را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

الف- شرح مختصر کار:

۱-احداث ساختمان و بخش روشنائی ایستگاه C.G.S دستجرد.

۲-احداث ساختمان و بخش روشنائی ایستگاه C.G.S سلفچگان.

ب- محل اجرای کار:

محل اجرای کار شهردستجرد و سلفچگان از توابع استان قم می باشد.

ج-شرایط پیمانکاران متقاضی:

۱-توانائی انجام کار در مدت ۱۸۰ روز تقویمی.

۲-توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

۳-ارائه ضمانتنامه های بانکی یا وجه نقد به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.

۴-دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

کلیه پیمانکاران واجد شرایط می توانند حداکثر ظرف مدت ۱۰روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت وتکمیل پرسشنامه اطلاعاتی وارزیابی به آدرس : قم ، خیابان امام خمینی ، حدفاصل میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم، طبقه دوم ، اتاق ۲۰۴ مراجعه نمایند.

توضیح اینکه : اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

پروژه عملیات ساختمانی ایستگاههای تقلیل فشار دستجرد و سلفچگان-۲۲/۱۲/۸۴ روزنامه محلی ایمان

شرکت گاز استان قم   در  نظر  دارد اجرای پروژه عملیات ساختمانی ایستگاههای تقلیل فشار دستجرد و سلفچگان از توابع استان را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

الف-شرح مختصر کار

۱-احداث ساختمان و بخش روشنائی ایستگاه C.G.S دستجرد.

۲-احداث ساختمان و بخش روشنائی ایستگاه C.G.S سلفچگان.

ب-محل اجرای کار

محل اجرای کار شهر دستجرد و سلفچگان از توابع استان قم می باشد.

ج-شرایط پیمانکاران متقاضی

۱-توانائی انجام کار در مدت ۱۸۰ روز تقویمی

۲-توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز

۳-ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.

۴-دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، خیابان امام خمینی ، حدفاصل میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه دوم ، اتاق ۲۰۴ مراجعه نمایند. توضیح اینکه :  اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

خرید ۸۵۲۰ متر لوله فولادی-آگهی نوبت دوم-روزنامه کیهان۱۶/۱۲/۸۴

شرکت گاز استان قم   در  نظر  دارد  ۸۵۲۰ متر لوله فولادی ۱۲ اینچ  (ERW,API5L,GR.B,WT:0.250)  مورد  نیاز  پروژه گازرسانی به ناحیه ویژه سلفچگان را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. از تولید کنندگان و تامین کنندگان داخلی واجد شرایط دعوت میشود , حداکثر یک هفته پس از انتشار أگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی : قم ، میدان امام خمینی(ره)،کوچه ۱۸، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه اول، اطاق ۱۰۵ (دفتر خدمات کالا) مراجعه نمایند. تلفن تماس:۶۱۲۱۴۵۵-۰۲۵۱

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب