منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

گازرسانی به حفره های خالی مرحله۲۶ شهرستان قم-روزنامه محلی ایمان ۲۰/۲/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه گازرسانی به حفره های خالی مرحله ۲۶ (شهرستان قم ) را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

الف- شرح مختصر کار:

۱-       لوله گذاری لوله های به قطر ۲ ، ۴ و ۶ اینچ به طول تقریبی ۲۰۰۰۰ متر.

ب-محل اجرای کار:

محل اجرای کار استان قم می باشد.

ج-شرایط پیمانکاران متقاضی:

  • ۱- توانائی انجام کار در مدت ۳۳۰ روز تقویمی
  • ۲- توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز
  • ۳- ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۲ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.
  • ۴- دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت وتکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس: قم ، خیابان امام خمینی،حدفاصل میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم طبقه دوم اتاق ۲۰۴ مراجعه نمایند.

توضیح اینکه: اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حایز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شد هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمی کند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

 

آمار فعالیت های مدیریت پژوهش و فناوری در سال ۸۳

 

آمار فعالیت های مدیریت پژوهش و فناوری در سال ۸۴

 

آمار فعالیت های مدیریت پژوهش و فناوری در سال ۸۵

 

اجرای عملیات پروژه گازرسانی به حفره های خالی مرحله۲۶-روزنامه کیهان ۱۱/۲/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه گازرسانی به حفره های خالی مرحله ۲۶ (شهرستان قم ) را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

الف- شرح مختصر کار:

۱-       لوله گذاری لوله های به قطر ۲ ، ۴ و ۶ اینچ به طول تقریبی ۲۰۰۰۰ متر.

ب-محل اجرای کار:

محل اجرای کار استان قم می باشد.

ج-شرایط پیمانکاران متقاضی:

  • ۱- توانائی انجام کار در مدت ۳۳۰ روز تقویمی
  • ۲- توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز
  • ۳- ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۲ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.
  • ۴- دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت وتکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس: قم ، خیابان امام خمینی،حدفاصل میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم طبقه دوم اتاق ۲۰۴ مراجعه نمایند.

توضیح اینکه: اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حایز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شد هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمی کند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

 

پروژه تعمیر انشعابات گلدانی و شیر پیاده رو- روزنامه کیهان ۶/۲/۸۵-صفحه ۶

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای  عملیات پروژه  تعمیر انشعابات گلدانی و شیر پیاده رو در سطح شهر قم را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

الف- شرح مختصر کار:

۱-       جمع آوری و تعویض و نمایان سازی ۵۰۰۰ مورد شیر پیاده رو و تعمیر ۳۰۰۰ انشعاب گلدانی.

۲-       نشت یابی، عایقکاری، تعمیر و جابه جائی انشعابات گلدانی و شیر پیاده رو

ب-محل اجرای کار:

محل اجرای کار سطح شهر قم می باشد.

ج-شرایط پیمانکاران متقاضی:

۱-       توانائی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی

۲-       توانائی تهیه انواع ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز

۳-       ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت وتکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس: قم ، خیابان امام خمینی،حدفاصل میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم طبقه دوم اتاق ۲۰۴ مراجعه نمایند.

توضیح اینکه:  اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حایز امتیازات لازم باشند تحویل  میگردد و ارسال اسناد تکمیل شد هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمی کند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب