منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

بایگانی ماهانه

تملک و تصرف اراضی واقع در مسیر خط لوله تغذیه گاز شهر قم- روزنامه کیهان۸/۳/۸۵- نوبت دوم

آگهی تملک و تصرف (نوبت اول)

اراضی واقع در مسیر خط لوله تغذیه گاز

شهر قم ( استان قم)

شماره ۴۱۶

 

شرکت گاز استان قم به منظور اجرای طرحهای عمرانی و گازرسانی دولت (گازرسانی به شهر قم) با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۹ قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸ شورای انقلاب قصد تملک و تصرف و استفاده از اراضی واقع در مسیر خط لوله فوق الذکر را طبق کروکی ذیل دارد. مسیر خط تغذیه مذکور به طول تقریبی ۶ کیلومتر و حریم ۱۰ متر از کمربندی کاشان ، مقابل دانشگاه دارالحدیث (حدفاصل بین میدان ولیعصر و میدان ۷۲ تن) شروع و تا امام زادگان طیب و طاهر ختم میگردد.

لذا از عموم مالیکن و صاحبان حقوق اراضی و املاک موصوف (اعم از حقیقی و حقوقی) تقاضا میشودظرف مدت ۱۵ روز از انتشار دومین آگهی با همراه داشتن اسناد مالکیت جهت ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری ، به نشانی قم ، حدفاصل میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، امور حقوقی مراجعه نمایند.

بدیهی است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات و مفاد لایحه قانونی فوق الذکر اقدام میگردد.

 

آگهی تملک ( استان قم)-روزنامه کیهان۸/۳/۸۵-نوبت دوم

شرکت گاز استان قم به آگاهی عموم میرساند ، این شرکت قصد تملک قانونی قطعی زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع ( ابعاد ۱۲۵*۸) در نزدیکی امام زادگان طیب و طاهر واقع در بخش مرکزی شهرستان قم را طبق کروکی ذیل جهت احداث ایستگاه تقلیل فشار دارد. لذا با عنایت به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸ شورای انقلاب ، بدینوسیله از مالکان و صاحبان حقوقی قطعه زمین موصوف ، (اعم از حقیقی و حقوقی) تقاضا میشود ظرف مدت ۱۵ روز از انتشار دومین آگهی به منظور واگذاری زمین فوق الذکر به ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم به آدرس : قم ، حدفاصل میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ امور حقوقی مراجعه نمایند.

بدیهی است در صورت عدم مراجعه ، برابر مقررات و مفاد لایحه قانونی فوق الذکر اقدام میگردد.

 

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید