منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

پروژه گازرسانی به محدوده جاده قدیم – قم تهران- روزنامه کیهان ۱۸/۴/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه گازرسانی به محدوده جاده قدیم – قم تهران را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

الف – شرح مختصر کار:

۱- لوله گذاری لوله های به قطر ۲ ، ۴ ، و ۶ اینچ به طول تقریبی ۲۴۷۲۰ متر با فشار ۶۰ PSI.

۲- لوله گذاری لوله های به قطر  ۴ و ۶ اینچ به طول تقریبی ۲۰۰ متر با فشار ۲۵۰ PSI.

۳- نصب یک دستگاه کابینتی تقلیل فشار ۱۰۰۰۰ متر مکعب در ساعت.

۴- نصب یک دستگاه کابینتی تقلیل فشار ۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت.

۵- نصب تعداد ۷۰۰ انشعاب خانگی و تجاری.

ب – محل اجرای کار:

محل اجرای کار ” شرکت گاز استان قم ” می باشد.

ج – شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱- توانائی انجام کار در مدت ۲۷۰ روز تقویمی.

۲- توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

۳-ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.

۴- دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی . 

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه  اطلاعاتی و ارزیابی به نشانی قم : خیابان امام خمینی (ره) حدفاصل میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق  ۳۰۴ مراجعه نمایند.

توضیح اینکه : اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند ، تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما  ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد

 

فرمهای گزارش عملکرد

فرم گزارش ماهانه عملکرد پژوهشی شرکتهای تابعه و مناطق عملیاتی (ویرایش ششم، اردیبهشت ماه ۸۶)

PDF Format-117KB

Word Format-173KB

 

پروژه گازرسانی به محدوده جاده قدیم قم – تهران – روزنامه محلی ایمان ۶/۴/۸۵

پروژه گازرسانی به محدوده جاده قدیم قم – تهران – روزنامه محلی ایمان ۶/۴/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه گازرسانی به محدوده جاده قدیم – قم تهران را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

الف – شرح مختصر کار:

۱- لوله گذاری لوله های به قطر ۲ ، ۴ ، و ۶ اینچ به طول تقریبی ۲۴۷۲۰ متر با فشار ۶۰ PSI.

۲- لوله گذاری لوله های به قطر  ۴ و ۶ اینچ به طول تقریبی ۲۰۰ متر با فشار ۲۵۰ PSI.

۳- نصب یک دستگاه کابینتی تقلیل فشار ۱۰۰۰۰ متر مکعب در ساعت.

۴- نصب یک دستگاه کابینتی تقلیل فشار ۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت.

۵- نصب تعداد ۷۰۰ انشعاب خانگی و تجاری.

ب – محل اجرای کار:

محل اجرای کار ” شرکت گاز استان قم ” می باشد.

ج – شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱- توانائی انجام کار در مدت ۲۷۰ روز تقویمی.

۲- توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

۳-ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.

۴- دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی . 

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه  اطلاعاتی و ارزیابی به نشانی قم : خیابان امام خمینی (ره) حدفاصل میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق  ۳۰۴ مراجعه نمایند.

توضیح اینکه : اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند ، تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما  ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد

 

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب