منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

گازرسانی به روستاهای رستگان،آمره،فوجرد،وشاره،سرخده و موجان – روزنامه محلی ایمان ۲۴/۷/۸۵

آگهی مناقصه نوبت دوم- پروژه گازرسانی به روستاهای رستگان ، آمره ، فوجرد ، وشاره ، سرخده و موجان – روزنامه محلی ایمان ۲۴/۷/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد پروژه گازرسانی به روستاهای رستگان ، آمره ، فوجرد ، وشاره ، سرخده و موجان را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

الف ) شرح مختصر کار:

  • لوله گذاری لوله های به قطر ۶۳ ، ۹۰ ، ۱۲۵ و ۱۶۰ میلیمتر پلی اتیلن و ۶ اینچ فولادی با فشار۶۰PSI به طول تقریبی۳۱۰۰۰ متر.

ب ) محل اجرای کار:

محل اجرای کار< روستاهای توابع شهر دستجرد از استان قم > می باشد.

ج ) شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱- توانائی انجام کار در مدت ۳۰۰ روز تقویمی .

۲- توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز .

۳- ارائه ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.

۴-دارا بودن مدرک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (حداقل رتبه مورد نیاز ، رتبه ۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی میباشد.)

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند.

توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند ، تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

 

 

پروژه گازرسانی به حفره های خالی مرحله ۲۷ شهرستان قم- روزنامه محلی ایمان ۷/۸/۸۵- نوبت دوم

آگهی مناقصه – اجرای عملیات پروژه گازرسانی به حفره های خالی مرحله ۲۷ – روزنامه محلی ایمان ۶/۸/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه گازرسانی به حفره های خالی مرحله ۲۷ شهرستان قم را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

الف ) شرح مختصر کار:

  • لوله گذاری لوله های به قطر ۲ و ۶ اینچ به طول تقریبی ۲۰۰۰۰ متر.

ب ) محل اجرای کار:

محل اجرای کار< استان قم > می باشد.

ج ) شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱- توانائی انجام کار در مدت ۳۳۰ روز تقویمی .

۲- توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز .

۳- ارائه ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی

۴-دارا بودن مدرک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند.

توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند ، تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

 

پروژه گازرسانی به روستای طغرود- روزنامه محلی ایمان ۶ / ۸ /۸۵

آگهی مناقصه- اجرای عملیات پروژه گازرسانی به روستای طغرود – روزنامه محلی ایمان ۶/۸/۸۵ – نوبت دوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه گازرسانی به روستای طغرود را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

الف ) شرح مختصر کار:

۱- لوله گذاری لوله های به قطر ۶۳ ، ۹۰ ، ۱۱۰ و ۱۲۵ میلیمتر پلی اتیلن با فشار ۶۰PSI به طول تقریبی ۸۱۵۰ متر

۲- لوله گذاری خط تغذیه به قطر ۶ با فشار ۲۵۰ PSI به طول تقریبی ۱۷۰۰ متر

۳- نصب تعداد ۲۳۰ انشعاب پلی اتیلن خانگی و تجاری.

ب ) محل اجرای کار:

محل اجرای کار< روستای طغرود و شهرک صنعتی طغرود> می باشد.

ج ) شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱- توانائی انجام کار در مدت ۱۵۰ روز تقویمی .

۲- توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز .

۳- ارائه ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی

۴-دارا بودن مدرک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (حداقل رتبه مورد نیاز رتبه ۴ سازمان مدیریت)

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند.

توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند ، تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

 

گازرسانی به محدوده جاده قدیم – اراک – روزنامه محلی ایمان ۱۷ / ۷ /۸۵

پروژه گازرسانی به محدوده جاده قدیم قم – اراک روزنامه محلی ایمان ۱۷ / ۷/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه گازرسانی به محدوده جاده قدیم – قم اراک را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :

الف ) شرح مختصر کار :

۱- لوله گذاری لوله های به قطر۲،۴ و ۶ اینچ به طول تقریبی ۱۰۳۲۰ متر با فشار۶۰PSI

۲- لوله گذاری لوله های به قطر ۲، ۴ و۶ اینچ به طول تقریبی ۶۲۶۰ متر با فشار۲۵۰PSI

۳- نصب یک ایستگاه کابینتی تقلیل فشار ۱۰۰۰ مترمکعب در ساعت .

۴- نصب دو ایستگاه کابینتی تقلیل فشار ۵۰۰۰ مترمکعب در ساعت .

۵- نصب تعداد ۱۵۰ انشعاب فولادی خانگی و تجاری .

ب ) محل اجرای کار:

محل اجرای کار (( استان قم)) میباشد .

ج ) شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱- توانائی انجام کار در مدت ۱۸۰ روز تقویمی

۲- توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز

۳- ارائه ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.

۴- دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب باسقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی.

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت وتکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائزامتیازات لازم باشند ، تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

 

 

 

گازرسانی به محدوده جاده قدیم قم-کاشان- روزنامه جام جم ۱۸/۷/۸۵

گازرسانی به محدوده جاده قدیم قم-کاشان- روزنامه جام جم ۱۸/۷/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه گازرسانی به محدوده جاده قدیم – قم کاشان را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :

الف ) شرح مختصر کار :

۱- لوله گذاری لوله های به قطر۲،۴، ۶ و ۸ اینچ به طول تقریبی ۲۲۵۰۰ متر با فشار۶۰ PSI

۲- نصب تعداد ۸۵۰ انشعاب خانگی و تجاری

ب ) محل اجرای کار:

محل اجرای کار (( استان قم)) میباشد .

ج ) شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱- توانائی انجام کار در مدت ۱۸۰ روز تقویمی.

۲- توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

۳- ارائه ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت وتکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائزامتیازات لازم باشند ، تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

 

 

واگذاری نقشه برداری از مسیرهای لوله گذاری و تهیه نقشه با مقیاسهای مختلف به افراد ذیصلاح حقوقی یا حقیقی- روزنامه محلی ایمان۲۵/۶/۸۵

آگـهی دعوت به همکاری

شرکت گاز استان قم

روزنامه محلی ایمان ۲۵ / ۶ / ۸۵

(نوبت دوم)

شرکت گاز استان قم در نظر نقشه برداری از مسیرهای لوله گذاری و تهیه نقشه با مقیاسهای مختلف را به افراد ذیصلاح حقیقی یا حقوقی ارجاع نماید .

لذا از نقشه برداران محترم که دارای تجهیزات کامل نقشه برداری می باشند دعوت میشود جهت ارائه سوابق کاری و لیست تجهیزات مربوطه به امور مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز استان قم مراجعه فرمایند .

 

تعمیرات و نگهداری شبکه های گازرسانی شده و تعمیرات حفاظت از زنگ – روزنامه کیهان ۲۱/۶/۸۵- نوبت دوم

تعمیرات و نگهداری شبکه های گازرسانی شده و تعمیرات حفاظت از زنگ – روزنامه کیهان ۲۱/۶/۸۵- نوبت دوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه های گازرسانی شده استان قم و تعمیرات حفاظت از زنگ را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

الف – شرح مختصر کار:

۱- تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز.

۲- تعمیرات حفاظت از زنگ .

ب – محل اجرای کار :

محل اجرای کار (( در سطح استان قم)) می باشد .

ج – شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱- توانائی انجام کار در مدت ۳۶۰ روز تقویمی .

۲- توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

۳- ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی .

۴- دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( با حداقل رتبه ۵ تاسیسات شهری)

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی  به آدرس : قم ، خیابان امام خمینی (ره) ، حد فاصل میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند . توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانیکه در ارزیابی کیفی حایز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد


 

خرید کنتور توربینی – روزنامه کیهان ۲۳/۶/۸۵

شرکت گاز استان قم در نظر دارد ۳ عدد کنتور توربینی به شرح زیر از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید . از سازندگان و تامین کنندگان داخلی واجد شرایط دعوت میشود مراتب آمادگی خود را حداکثر یک هفته بعد انتشار آگهی نوبت دوم به دفتر خدمات کالای این شرکت اعلام نمایند .

G-2500 GAS TURBINE FLOW METER EQUIPED WITH VOLUME CORRECTION  DEVICE TYPE-K-260 ELSTER , 10″#600

نشانی : قم بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ ، صندوق پستی:۳۵۷۹ 

تلفن دفتر خدمات کالا: (۶۱۲۱۲۶۳-۰۲۵۱)

تلفکس : (۶۶۱۹۴۳۰-۰۲۵۱)

شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی : www.shana.ir

 

پروژه امور مرتبط با بهره برداری ، امداد ، ابزار دقیق- روزنامه کیهان-۲۱/۶/۸۵-نوبت دوم

پروژه امور مرتبط با بهره برداری ، امداد ، ابزار دقیق- روزنامه کیهان-۲۱/۶/۸۵-نوبت دوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه امور مرتبط با بهره برداری ، امداد و ابزار دقیق را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

الف – شرح مختصر کار:

۱- خدمات امدادی گاز .

۲- تعمیرات ایستگاههای تقلیل فشار .

ب – محل اجرای کار :

محل اجرای کار (( در سطح استان قم)) می باشد .

ج – شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱- توانائی انجام کار در مدت ۳۶۰ روز تقویمی .

۲- دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی .

۳- ارائه ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی .

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات به آدرس : قم ، خیابان امام خمینی (ره) ، حد فاصل میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند . توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانیکه در ارزیابی کیفی حایز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .


 

قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات و خدمات مشترکین – روزنامه کیهان ۲۱/۶/۸۵- نوبت دوم

قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات و خدمات مشترکین – روزنامه کیهان ۲۱/۶/۸۵- نوبت دوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارداجرای عملیات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین و وصول مطالبات و خدمات مشترکین خود را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

الف – شرح مختصر کار:

۱- قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین(خانگی و تجاری)

۲- وصول مطالبات

۳- اشتراک پذیری

ب – محل اجرای کار :

محل اجرای کار  (( سطح استان قم )) می باشد.

ج – شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱- توانائی انجام کار در مدت ۳۶۰ روز تقویمی

۲- تائید صلاحیت شده اداره کار و امور اجتماعی

۳- ارائه ضمانتنامه بانکی یا فیش نقد به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/۱۲ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی .

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات به آدرس : قم ، خیابان امام خمینی (ره) حد فاصل میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .


 

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب