منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

گازرسانی به روستای علی آباد انقلاب – روزنامه کیهان ۲/۱۱/۸۵- نوبت دوم

روزنامه کیهان – ۲/۱۱/۸۵- نوبت دوم

 

الف – نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار :

شرکت گاز استان قم واقع در قم ، بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴

 

ب – موضوع مناقصه :

عملیات پروژه (گازرسانی به روستای علی آباد انقلاب) واقع در روستای علی آباد انقلاب ازتوابع استان قم.

 

ج – زمان و مهلت دریافت اسناد :

د – نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

هـ – شرح مختصر کار :

 • لوله گذاری لوله های به قطر ۶۳ و ۱۱۰ میلیمتر با فشار ۶۰PSI به طول تقریبی ۵۵۰۰ متر.
 • لوله گذاری خط تغذیه به قطر۴ اینچ به طول ۲۷۶۰ متر.
 • نصب تعداد۱۸۰ انشعاب پلی اتیلن خانگی و تجاری طبق نقشه ۶۲۳۱- SM
 • تهیه مصالح ، ساخت ، نصب و آزمایش یک مورد ایستگاه تقلیل فشار T.B.S به ظرفیت ۱۰۰۰مترمکعب در ساعت و شاسی مربوطه.

 

و – شرایط پیمانکاران متقاضی :

 • توانائی انجام کار در مدت ۱۵۰ روز تقویمی.
 • توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.
 • دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (حداقل پایه ۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

 

*کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه ، اخذ اطلاعات بیشتر ، دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

*توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی را برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

 

پروژه گازرسانی به روستای ونارج – روزنامه کیهان – مورخ ۱۳/ ۱۰/۸۵- نوبت دوم

روزنامه کیهان ۱۳/۱۰/۸۵ –  نوبت دوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه ” گازرسانی به روستای ونارج” را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :

 

الف – شرح مختصر کار :

 • لوله گذاری لوله های به قطر ۶۳ ، ۹۰ ، ۱۱۰ و ۱۲۵ میلیمتر پلی اتیلن و ۶ اینچ با فشار PSI 60 PSI به طول تقریبی ۶۱۰۰ متر.
 • نصب تعداد ۲۸۰ انشعاب پلی اتیلن خانگی و تجاری طبق نقشه ۶۲۳۱-SM
 • تهیه مصالح ، ساخت و نصب و آزمایش کامل یک مورد ایستگاه تقلیل فشارT.B.S – G.S به ظرفیت ۵۰۰۰ مترمکعب در ساعت و شاسی مربوطه .

 

ب – محل اجرای کار :

محل اجرای کار “روستای ونارج از توابع استان قم” می باشد.

 

ج – شرایط پیمانکاران متقاضی :

 • توانائی تهیه انجام کار در مدت ۲۴۰ روز تقویمی.
 • توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.
 • ارائه ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.
 • دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.(حداقل پایه سازمان ۵ مدیریت و برنامه ریزی ).

 

*کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه ، اخذ اطلاعات بیشتر ، دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

*توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی را برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

 

پروژه عملیات ساختمانی و محوطه C.G.S دوم قم – روزنامه محلی ایمان ۳/۱۰/۸۵- نوبت دوم

((((نوبت دوم))))

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه انجام عملیات ساختمانی و محوطه سازی C.G.S دوم قم را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :

 

الف – شرح مختصر کار :

 • انجام عملیات ساختمانی و بخش روشنائی محوطه.

 

ب – محل اجرای کار :

محل اجرای کار “جاده سراجه از توابع استان قم” می باشد.

 

ج – شرایط پیمانکاران متقاضی :

 • توانائی تهیه انجام کار در مدت ۲۵۰ روز تقویمی.
 • توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.
 • ارائه ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.
 • دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.( حداقل پایه ۵ رشته ساختمان).
 • مبلغ برآورد کارفرما بر مبنای فهارس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ۰۰۰/۷۳۸/۴۳۵/۱ ریال می باشد .
 • به این پروژه تعدیل تعلق نمیگیرد.

 

*کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه ، اخذ اطلاعات بیشتر ، دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

*توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی را برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

 

 

 

بهره برداری از پروژه گازرسانی به شهر دستجرد- آذر ماه سال ۱۳۸۵

مراسم بهره‌برداری از پروژه گازرسانی به شهر دستجرد از توابع استان قم با حضور مهندس کسائی‌زاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، مهندس محتاج استاندار قم، دکتر میرمحمدی، نمایندگان محترم مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین استان برگزار گردید.
در این مراسم آقای کسائی‌زاده طی سخنانی اظهار داشت اولویت دولت خدمتگزار گازرسانی به مناطق محروم می باشد که امیدواریم درانجام این وظیفه موفق باشیم. مهندس کسائی‌زاده تصریح کرد کشور ایران از لحاظ دارا بودن مخازن گاز رتبه دوم در جهان، از لحاظ تولید رتبه چهارم و از نظر مصرف سومین کشور جهان میباشد. وی گفت در حال حاضر ۵۰ میلیون نفر جمعیت کشور از گاز طبیعی استفاده می‌نمایند و سالیانه ۳۰۵ هزار انشعاب در شهرها و روستاهای کشور ایجاد می‌شود و پیش‌بینی مصرف در سال ۱۳۸۵ کشور ۱۱۰  میلیارد متر مکعب گاز طبیعی می‌باشد. وی افزود اگر در مصرف صرفه‌جویی نکنیم نمی‌توانیم گاز را صادر کرد و از پول آن صنایع دیگری را در کشور ایجاد نمود.
مهندس کسایی‌زاده تصریح کرد برای جلوگیری از افزایش مصرف گاز باید برای مصرف‌کنندگانی که الگوی مصرف را رعایت نمی کنند تدابیر ویژه در نظر گرفت. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تا پایان برنامه چهارم توسعه ۹ هزار روستای کشور باید از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شوند که تاکنون ۳۵۰۰ روستا از این نعمت برخوردار گردیده‌اند و در صورت تخصیص اعتبارات لازم، گاز به مابقی روستاها نیز انتقال می‌یابد وی افزود تا پایان برنامه چهارم توسعه ۸۰ روستای استان از نعمت گاز بهره‌مند خواهند شد و در حال حاضر ۹۰ درصد  خانوارهای استان قم دارای گاز می‌باشند و با بهره‌مند شدن این ۸۰ روستا از نعمت گاز استان قم به استانی سرسبز مبدل خواهد شد.

 

گازرسانی به شهر دستجرد

مراسم بهره‌برداری از پروژه گازرسانی به شهر دستجرد از توابع استان قم با حضور مهندس کسائی‌زاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، مهندس محتاج استاندار قم، دکتر میرمحمدی، نمایندگان محترم مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین استان برگزار گردید.

در این مراسم آقای کسائی‌زاده طی سخنانی اظهار داشت اولویت دولت خدمتگزار گازرسانی به مناطق محروم می باشد که امیدواریم درانجام این وظیفه موفق باشیم. مهندس کسائی‌زاده تصریح کرد کشور ایران از لحاظ دارا بودن مخازن گاز رتبه دوم در جهان، از لحاظ تولید رتبه چهارم و از نظر مصرف سومین کشور جهان میباشد. وی گفت در حال حاضر ۵۰ میلیون نفر جمعیت کشور از گاز طبیعی استفاده می‌نمایند و سالیانه ۳۰۵ هزار انشعاب در شهرها و روستاهای کشور ایجاد می‌شود و پیش‌بینی مصرف در سال ۱۳۸۵ کشور ۱۱۰  میلیارد متر مکعب گاز طبیعی می‌باشد. وی افزود اگر در مصرف صرفه‌جویی نکنیم نمی‌توانیم گاز را صادر کرد و از پول آن صنایع دیگری را در کشور ایجاد نمود.
مهندس کسایی‌زاده تصریح کرد برای جلوگیری از افزایش مصرف گاز باید برای مصرف‌کنندگانی که الگوی مصرف را رعایت نمی کنند تدابیر ویژه در نظر گرفت. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تا پایان برنامه چهارم توسعه ۹ هزار روستای کشور باید از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شوند که تاکنون ۳۵۰۰ روستا از این نعمت برخوردار گردیده‌اند و در صورت تخصیص اعتبارات لازم، گاز به مابقی روستاها نیز انتقال می‌یابد. وی افزود تا پایان برنامه چهارم توسعه ۸۰ روستای استان از نعمت گاز بهره‌مند خواهند شد و در حال حاضر ۹۰ درصد  خانوارهای استان قم دارای گاز می‌باشند و با بهره‌مند شدن این ۸۰ روستا از نعمت گاز استان قم به استانی سرسبز مبدل خواهد شد.

پروژه گازرسانی به روستای طغرود- روزنامه محلی ایمان ۹/۹ /۱۳۸۵

آگهی مناقصه- اجرای عملیات پروژه گازرسانی به روستای طغرود – روزنامه محلی ایمان ۹/۹/۸۵ – نوبت سوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه گازرسانی به روستای طغرود را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

الف ) شرح مختصر کار:

۱- لوله گذاری لوله های به قطر ۶۳ ، ۹۰ ، ۱۱۰ و ۱۲۵ میلیمتر پلی اتیلن با فشار ۶۰PSI به طول تقریبی ۸۱۵۰ متر

۲- لوله گذاری خط تغذیه به قطر ۶ با فشار ۲۵۰ PSI به طول تقریبی ۱۷۰۰ متر

۳- نصب تعداد ۲۳۰ انشعاب پلی اتیلن خانگی و تجاری.

 

ب ) محل اجرای کار:

محل اجرای کار< روستای طغرود و شهرک صنعتی طغرود> می باشد.

 

ج ) شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱- توانائی انجام کار در مدت ۱۵۰ روز تقویمی .

۲- توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز .

۳- ارائه ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی

۴-دارا بودن مدرک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (حداقل رتبه مورد نیاز رتبه ۵ سازمان مدیریت)

کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند.

توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند ، تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

 

پروژه تهیه مصالح و ساخت و نصب ایستگاهها ( محورهای صنعتی و سلفچگان)- روزنامه کیهان ۲۲ / ۹ /۸۵- نوبت دوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه تهیه مصالح و ساخت و نصب ایستگاهها ( محورهای صنعتی و سلفچگان) را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :

 

الف – شرح مختصر کار :

 • ساخت ، رنگ آمیزی ، نصب و راه اندازی یک ایستگاه G.S به ظرفیت۲۰۰۰۰۰ مترمکعب در ساعت.
 • تهیه مصالح ، ساخت ، رنگ آمیزی ، نصب و راه اندازی یک ایستگاه B.S و شاسی به ظرفیت۲۰۰۰۰ مترمکعب در ساعت.
 • تهیه مصالح ، ساخت ، رنگ آمیزی ، نصب و راه اندازی دو ایستگاه B.S و شاسی به ظرفیت۱۰۰۰۰ مترمکعب در ساعت.
 • تهیه مصالح ، ساخت ، رنگ آمیزی ، نصب و راه اندازی پنج ایستگاه B.S و شاسی به ظرفیت۵۰۰۰ مترمکعب در ساعت.
 • تهیه مصالح ، ساخت ، رنگ آمیزی ، نصب و راه اندازی یک ایستگاه B.S و شاسی به ظرفیت۱۰۰۰ مترمکعب در ساعت.

 

ب – محل اجرای کار :

محل کار “شهر قم” می باشد.

 

ج – شرایط پیمانکاران متقاضی :

 • توانائی تهیه انجام کار در مدت۱۸۰ روز تقویمی.
 • توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.
 • ارائه ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۲ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.
 • دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

 

*کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه ، اخذ اطلاعات بیشتر ، دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

*توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی را برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

 

پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه های گازرسانی شده استان قم و تعمیرات حفاظت از زنگ- روزنامه کیهان ۲۲ / ۹/۸۵- نوبت دوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه های گازرسانی شده استان قم و تعمیرات حفاظت از زنگ را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :

 

الف – شرح مختصر کار :

 • تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز .
 • تعمیرات حفاظت از زنگ .

 

ب – محل اجرای کار :

محل کار “در سطح استان قم” می باشد.

 

ج – شرایط پیمانکاران متقاضی :

 • توانائی تهیه انجام کار در مدت۳۶۰ روز تقویمی.
 • توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.
 • ارائه ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.
 • دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.(با حداقل رتبه ۵ تاسیسات شهری).

 

*کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از انتشار آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه ، اخذ اطلاعات بیشتر ، دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

*توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی را برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

 

پروژه گازرسانی به روستاهای گیو عیسی آباد و طینوج از توابع دستجرد- روزنامه کیهان ۲۲ / ۹ /۸۵- نوبت دوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه گازرسانی به روستاهای گیو عیسی آباد و طینوج از توابع دستجرد را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :

الف – شرح مختصر کار :

 • لوله گذاری لوله های به قطر ۶۳ و ۹۰ و ۱۲۵ و ۱۶۰ میلیمتر پلی اتیلن و ۶ اینچ فولادی با فشار ۶۰ PSI به طول تقریبی ۱۵۷۶۴متر.
 • لوله گذاری خط تغذیه به قطر۴ اینچ با فشار ۲۵۰ PSI به طول تقریبی ۸۲ متر.
 • نصب تعداد ۷۸۰ انشعاب پلی اتیلن خانگی و تجاری .
 • نصب یک ایستگاه تقلیل فشارB.S به ظرفیت ۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت.

 

ب – محل اجرای کار :

محل کار “روستاهای توابع شهر دستجرد از استان قم” می باشد.

 

ج – شرایط پیمانکاران متقاضی :

 • توانائی تهیه انجام کار در مدت ۳۰۰ روز تقویمی.
 • توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.
 • ارائه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.
 • دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( حداقل رتبه مورد نیاز رتبه ۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد).

 

*کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه ، اخذ اطلاعات بیشتر ، دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

*توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی را برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

 

پروژه ساخت و نصب ۱۵۰۰ انشعاب حفرات خالی و پراکنده شهر قم- روزنامه کیهان ۲۲/۹/۸۵- نوبت دوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه ساخت و نصب ۱۵۰۰ انشعاب حفرات خالی و پراکنده شهر قم را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :

 

الف – شرح مختصر کار :

 • ساخت و نصب ۱۵۰۰ انشعاب فولادی تجاری یا خانگی به قطر ۴/ ۳ یا یک اینچ روی شبکه گازدار .
 • برداشت اطلاعات و تهیه کروکی

 

ب – محل اجرای کار :

محل کار “شهرستان قم” می باشد.

 

ج – شرایط پیمانکاران متقاضی :

 • توانائی تهیه انجام کار در مدت ۳۰۰ روز تقویمی.
 • توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.
 • ارائه ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۲ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.
 • دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

 

*کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه ، اخذ اطلاعات بیشتر ، دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

*توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی را برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

 

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب