مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

بایگانی ماهانه

گازرسانی به روستای علی آباد انقلاب – روزنامه کیهان ۲/۱۱/۸۵- نوبت دوم

روزنامه کیهان – ۲/۱۱/۸۵- نوبت دوم

 

الف – نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار :

شرکت گاز استان قم واقع در قم ، بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴

 

ب – موضوع مناقصه :

عملیات پروژه (گازرسانی به روستای علی آباد انقلاب) واقع در روستای علی آباد انقلاب ازتوابع استان قم.

 

ج – زمان و مهلت دریافت اسناد :

د – نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

هـ – شرح مختصر کار :

 • لوله گذاری لوله های به قطر ۶۳ و ۱۱۰ میلیمتر با فشار ۶۰PSI به طول تقریبی ۵۵۰۰ متر.
 • لوله گذاری خط تغذیه به قطر۴ اینچ به طول ۲۷۶۰ متر.
 • نصب تعداد۱۸۰ انشعاب پلی اتیلن خانگی و تجاری طبق نقشه ۶۲۳۱- SM
 • تهیه مصالح ، ساخت ، نصب و آزمایش یک مورد ایستگاه تقلیل فشار T.B.S به ظرفیت ۱۰۰۰مترمکعب در ساعت و شاسی مربوطه.

 

و – شرایط پیمانکاران متقاضی :

 • توانائی انجام کار در مدت ۱۵۰ روز تقویمی.
 • توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.
 • دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (حداقل پایه ۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

 

*کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه ، اخذ اطلاعات بیشتر ، دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

*توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی را برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

 

پروژه گازرسانی به روستای ونارج – روزنامه کیهان – مورخ ۱۳/ ۱۰/۸۵- نوبت دوم

روزنامه کیهان ۱۳/۱۰/۸۵ –  نوبت دوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه ” گازرسانی به روستای ونارج” را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :

 

الف – شرح مختصر کار :

 • لوله گذاری لوله های به قطر ۶۳ ، ۹۰ ، ۱۱۰ و ۱۲۵ میلیمتر پلی اتیلن و ۶ اینچ با فشار PSI 60 PSI به طول تقریبی ۶۱۰۰ متر.
 • نصب تعداد ۲۸۰ انشعاب پلی اتیلن خانگی و تجاری طبق نقشه ۶۲۳۱-SM
 • تهیه مصالح ، ساخت و نصب و آزمایش کامل یک مورد ایستگاه تقلیل فشارT.B.S – G.S به ظرفیت ۵۰۰۰ مترمکعب در ساعت و شاسی مربوطه .

 

ب – محل اجرای کار :

محل اجرای کار “روستای ونارج از توابع استان قم” می باشد.

 

ج – شرایط پیمانکاران متقاضی :

 • توانائی تهیه انجام کار در مدت ۲۴۰ روز تقویمی.
 • توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.
 • ارائه ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.
 • دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.(حداقل پایه سازمان ۵ مدیریت و برنامه ریزی ).

 

*کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه ، اخذ اطلاعات بیشتر ، دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

*توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی را برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

 

پروژه عملیات ساختمانی و محوطه C.G.S دوم قم – روزنامه محلی ایمان ۳/۱۰/۸۵- نوبت دوم

((((نوبت دوم))))

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای عملیات پروژه انجام عملیات ساختمانی و محوطه سازی C.G.S دوم قم را با مشخصات زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :

 

الف – شرح مختصر کار :

 • انجام عملیات ساختمانی و بخش روشنائی محوطه.

 

ب – محل اجرای کار :

محل اجرای کار “جاده سراجه از توابع استان قم” می باشد.

 

ج – شرایط پیمانکاران متقاضی :

 • توانائی تهیه انجام کار در مدت ۲۵۰ روز تقویمی.
 • توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.
 • ارائه ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و ارائه همراه اسناد تحویلی.
 • دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.( حداقل پایه ۵ رشته ساختمان).
 • مبلغ برآورد کارفرما بر مبنای فهارس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ۰۰۰/۷۳۸/۴۳۵/۱ ریال می باشد .
 • به این پروژه تعدیل تعلق نمیگیرد.

 

*کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه ، اخذ اطلاعات بیشتر ، دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

*توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی را برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

 

 

 

۰۳ اسفند ۱۳۹۶

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
آمار بازدید