منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

طرح ایمن سازی و اصلاح انشعابات در سطح استان قم- روزنامه ایمان ۳/۱۱/۸۵

روزنامه محلی ایمان ۳/۱۱/۸۵-

 

الف – نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار :

شرکت گاز استان قم واقع در قم ، بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴

 

ب – موضوع مناقصه :

پروژه (طرح ایمن سازی و اصلاح انشعابات در سطح استان قم) (مرحله اول).

 

ج – زمان و مهلت دریافت اسناد :

زمان و مهلت دریافت اسناد پس از انجام مرحله ارزیابی کیفی پیمانکاران در دعوتنامه ارسال ذکر خواهد شد.

 

د – نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی در وجه شرکت گاز استان قم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه.

 

هـ – شرح مختصر کار :

۱-       حذف شیرهای پیاده روز به میزان یک هزار مورد.

۲-       اصلاح انشعابات گلدانی به میزان یک هزار مورد.

۳-       ۱۰۰ مورد جمع آوری لوله ۴/۳ اینچ انشعاب.

۴-       ۲۰۰ مورد جابه جائی علم

 

 

و – شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱-       توانائی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی.

۲-       توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

۳-       دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (حداقل پایه ۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

 

*کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از انتشار آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه ، اخذ اطلاعات بیشتر ، دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

*توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی را برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد

 

گازرسانی به روستاهای سلفچگان و عنایت بیگ.روزنامه کیهان-۲/۱۱/۸۵-نوبت دوم

روزنامه کیهان ۲/۱۱/۸۵- نوبت دوم

 

الف – نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار :

شرکت گاز استان قم واقع در قم ، بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴

 

ب – موضوع مناقصه :

عملیات پروژه (گازرسانی به روستاهای سلفچگان و عنایت بیگ) ازتوابع استان قم.

 

ج – زمان و مهلت دریافت اسناد :

زمان و مهلت دریافت اسناد پس از انجام مرحله ارزیابی کیفی پیمانکاران در دعوتنامه ارسال ذکر خواهد شد.

 

د – نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی در وجه شرکت گاز استان قم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه.

 

هـ – شرح مختصر کار :

۱-       لوله گذاری لوله های به قطر ۶۳ و ۹۰ و ۱۱۰میلیمتر با فشار ۶۰PSI به طول تقریبی ۱۱۰۰۰ متر.

۲-       لوله گذاری خط تغذیه به قطر۴ اینچ به طول ۸۰ متر.

۳-       نصب تعداد۴۰۰ انشعاب پلی اتیلن خانگی و تجاری طبق نقشه ۶۲۳۱- SM

۴-       تهیه مصالح ، ساخت ، نصب و آزمایش یک مورد ایستگاه تقلیل فشار T.B.S به ظرفیت ۵۰۰۰مترمکعب در ساعت و شاسی مربوطه.

 

 

و – شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱-       توانائی انجام کار در مدت ۱۸۰ روز تقویمی.

۲-       توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

۳-       دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (حداقل پایه ۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

 

*کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از انتشار آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه ، اخذ اطلاعات بیشتر ، دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

*توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی را برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد

 

 

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب