منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


 

چشم انداز


 

خط مشی مدیریت یکپارچه


 

نقشه فرایندهای شرکت گاز استان قم


بایگانی موضوعی

بایگانی ماهانه

طرح ایمن سازی و اصلاح انشعابات در سطح استان قم- روزنامه ایمان ۳/۱۱/۸۵

روزنامه محلی ایمان ۳/۱۱/۸۵-

 

الف – نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار :

شرکت گاز استان قم واقع در قم ، بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴

 

ب – موضوع مناقصه :

پروژه (طرح ایمن سازی و اصلاح انشعابات در سطح استان قم) (مرحله اول).

 

ج – زمان و مهلت دریافت اسناد :

زمان و مهلت دریافت اسناد پس از انجام مرحله ارزیابی کیفی پیمانکاران در دعوتنامه ارسال ذکر خواهد شد.

 

د – نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی در وجه شرکت گاز استان قم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه.

 

هـ – شرح مختصر کار :

۱-       حذف شیرهای پیاده روز به میزان یک هزار مورد.

۲-       اصلاح انشعابات گلدانی به میزان یک هزار مورد.

۳-       ۱۰۰ مورد جمع آوری لوله ۴/۳ اینچ انشعاب.

۴-       ۲۰۰ مورد جابه جائی علم

 

 

و – شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱-       توانائی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی.

۲-       توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

۳-       دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (حداقل پایه ۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

 

*کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از انتشار آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه ، اخذ اطلاعات بیشتر ، دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

*توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی را برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد

 

گازرسانی به روستاهای سلفچگان و عنایت بیگ.روزنامه کیهان-۲/۱۱/۸۵-نوبت دوم

روزنامه کیهان ۲/۱۱/۸۵- نوبت دوم

 

الف – نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار :

شرکت گاز استان قم واقع در قم ، بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴

 

ب – موضوع مناقصه :

عملیات پروژه (گازرسانی به روستاهای سلفچگان و عنایت بیگ) ازتوابع استان قم.

 

ج – زمان و مهلت دریافت اسناد :

زمان و مهلت دریافت اسناد پس از انجام مرحله ارزیابی کیفی پیمانکاران در دعوتنامه ارسال ذکر خواهد شد.

 

د – نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی در وجه شرکت گاز استان قم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه.

 

هـ – شرح مختصر کار :

۱-       لوله گذاری لوله های به قطر ۶۳ و ۹۰ و ۱۱۰میلیمتر با فشار ۶۰PSI به طول تقریبی ۱۱۰۰۰ متر.

۲-       لوله گذاری خط تغذیه به قطر۴ اینچ به طول ۸۰ متر.

۳-       نصب تعداد۴۰۰ انشعاب پلی اتیلن خانگی و تجاری طبق نقشه ۶۲۳۱- SM

۴-       تهیه مصالح ، ساخت ، نصب و آزمایش یک مورد ایستگاه تقلیل فشار T.B.S به ظرفیت ۵۰۰۰مترمکعب در ساعت و شاسی مربوطه.

 

 

و – شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱-       توانائی انجام کار در مدت ۱۸۰ روز تقویمی.

۲-       توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

۳-       دارا بودن مدارک مربوط به رتبه بندی متناسب با سقف مبلغ پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (حداقل پایه ۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

 

*کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از انتشار آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه ، اخذ اطلاعات بیشتر ، دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

*توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی را برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد

 

 

۲۹ شهریور ۱۳۹۸

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید