منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

پروژه گازرسانی به کارخانه فولاد غرب آسیا- روزنامه کیهان – ۱۰/۲/۸۶-نوبت دوم

پروژه گازرسانی به کارخانه فولاد غرب آسیا- روزنامه کیهان – ۱۰/۲/۸۶-نوبت دوم

 

شرکت گاز استان قم در نظر دارد پروژه گازرسانی به کارخانه فولاد غرب آسیا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

 

الف – نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار :

شرکت گاز استان قم واقع در قم ، بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴

 

ب – زمان و مهلت دریافت اسناد :

زمان و مهلت دریافت اسناد پس از انجام مرحله ارزیابی کیفی پیمانکاران در دعوتنامه ارسال ذکر خواهد شد.

 

ج – نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی در وجه شرکت گاز استان قم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه.

 

د – شرح مختصر کار :

۱-لوله گذاری لوله های به قطر۲ ، ۴، ۶، ۸ ،۱۰ با فشار (۱۰۵۰)PSI به طول تقریبی ۱۳۵۰ متر.

۲-تهیه،ساخت،حمل و نصب یک ایستگاه CGS-TBSصنعتی به ظرفیت ۱۰۰۰۰m3/hr

 

هـ – شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱-توانائی انجام کار در مدت ۲۱۰ روز تقویمی.

۲-توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

۳-حداقل پایه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات سازمان مدیریت و برنامه ریزی .

 

*کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه ، اخذ اطلاعات بیشتر ، دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

*توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی را برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

 

 

پروژه طرح ایمن سازی و اصلاح انشعابات در سطح استان قم-روزنامه کیهان ۱۰/۲/۸۶- نوبت دوم

پروژه طرح ایمن سازی و اصلاح انشعابات در سطح استان قم-روزنامه کیهان ۱۰/۲/۸۶- نوبت دوم

 

شرکت گاز استان قم در نظر دارد بر اساس ماده ۱۳ برگزاری مناقصات پروژه طرح ایمن سازی و اصلاح انشعابات در سطح استان قم را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

 

الف – نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار :

شرکت گاز استان قم واقع در قم ، بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴

 

ب – زمان و مهلت دریافت اسناد :

زمان و مهلت دریافت اسناد پس از انجام مرحله ارزیابی کیفی پیمانکاران در دعوتنامه ارسال ذکر خواهد شد.

 

ج – نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی در وجه شرکت گاز استان قم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه.

 

د – شرح مختصر کار:

۱-حذف شیرهای پیاده رو به میزان یک هزار مورد.

۲-اصلاح انشعابات گلدانی به میزان یک هزار مورد.

۳-۱۰۰ مورد جمع آوری لوله ۴/۳ اینچ انشعاب.

۴-۲۰۰ مورد جابجایی علم.

 

هـ – شرایط پیمانکاران متقاضی:

۱-توانایی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی.

۲-توانایی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

۳-حداقل پایه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

 

*کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه ، اخذ اطلاعات بیشتر ، دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

*توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی را برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد

 

پروژه گازرسانی به روستاهای جنداب،اسلام آباد،قاضی سفلی،قاضی علیا،محمد بیگ،تاج خاتون و آب یک-روزنامه کیهان ۲/۲/۸۶-نوبت دوم

روزنامه کیهان – ۲/۲/۸۶-نوبت دوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد بر اساس ماده ۱۳ برگزاری مناقصات پروژه گازرسانی به روستاهای جنداب، اسلام آباد،قاضی سفلی،قاضی علیا،محمد بیگ،تاج خاتون و باغ یک را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

 

الف – نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار :

شرکت گاز استان قم واقع در قم ، بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴

 

ب – زمان و مهلت دریافت اسناد :

زمان و مهلت دریافت اسناد پس از انجام مرحله ارزیابی کیفی پیمانکاران در دعوتنامه ارسال ذکر خواهد شد.

 

ج – نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی در وجه شرکت گاز استان قم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه.

 

د – شرح مختصر کار :

۱-لوله گذاری لوله های به قطر ۶۳ و ۹۰ و ۱۱۰و ۱۶۰ میلیمتر پلی اتیلن و ۶ و ۸ اینچ فولادی با فشار ۶۰PSI به طول تقریبی ۲۷۰۰۰ متر.

۲-لوله گذاری خط تغذیه به قطر۴ اینچ با فشار ۲۵۰ PSI به طول تقریبی ۲۴۷۰ متر.

۳-نصب تعداد۶۵۶ انشعاب پلی اتیلن خانگی و تجاری .

۴- ساخت ، نصب و آزمایش ۲ ایستگاه تقلیل فشار T.B.S به ظرفیت ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰مترمکعب در ساعت.

 

هـ – شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱-توانائی انجام کار در مدت ۳۰۰ روز تقویمی.

۲-توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز.

۳-حداقل پایه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات سازمان مدیریت و برنامه ریزی .

 

*کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مناقصه ، اخذ اطلاعات بیشتر ، دریافت و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و ارزیابی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین ، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند .

*توضیح اینکه اسناد مناقصه به کلیه پیمانکارانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی را برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

 

مزایده فروش میعانات گازی – روزنامه کیهان – نوبت دوم ۲۵/۱/۸۶

مزایده  فروش میعانات گازی- روزنامه کیهان ۲۵/۱/۸۶-نوبت دوم

 

 

الف – نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :

شرکت گاز استان قم واقع در قم ، خیابان امام خمینی ، حدفاصل میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین ،کوچه شماره ۱۸ ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم ، طبقه سوم ، اتاق ۳۰۴ .

 

ب – موضوع مزایده :

(فروش میعانات گازی)

 

ج – زمان و مهلت دریافت اسناد :

زمان و مهلت دریافت اسناد پس از انجام مرحله ارزیابی کیفی پیمانکاران در دعوتنامه ارسالی ذکر خواهد شد .

 

د – نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

ضمانتنامه یا فیش بانکی(در وجه شرکت گازاستان قم) که مبلغ آن در دعوتنامه ارسالی ذکر خواهد شد.

 

هـ ) شرح مختصر کار:

۱-فروش میعانات گازی حاصل از گاز ارسالی از چاه های منطقه سراجه قم در طول یکسال.

 

و ) شرایط پیمانکاران متقاضی :

۱- توانائی انجام کار در مدت یکسال شمسی .

۲- توانائی تهیه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز .

 

*کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی ضمن ارائه تقاضانامه کتبی جهت شرکت در مزایده و اخذ اطلاعات بیشتر و به آدرس اشاره شده فوق مراجعه نمایند.توضیح اینکه اسناد مزایده به کلیه متقاضیانی که در ارزیابی کیفی حائز امتیازات لازم باشند ، تحویل میگردد و ارسال اسناد تکمیل شده هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

 

مسابقه اطلاعات بهداشتی به مناسبت هفته بهداشت – ۱۸ تا ۲۴ فروردین

همکاران محترم،
با عرض سلام و تبریک سال جدید و با آرزوی سلامتی برای شما عزیزان و خانواده محترمتان، واحد بهداشت امور HSE  شرکت ملی گاز به پاس بزرگداشت روز جهانی بهداشت (۱۸ فروردین) که امسال از سوی سازمان بهداشت جهانی با شعار «آینده‌ای  مطمئن، با سرمایه گذاری در سلامت» خوانده شده، اقدام به برگزاری مسابقه کتبی چهار گزینه ای نموده است. لذا خواهشمند است ضمن شرکت در این مسابقه پاسخ‌های خود را نهایتاً تا روز شنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۸۶برای ما ارسال فرمایید.
شما می‌توانید برای شرکت در مسابقه  به روش زیر اقدام نمایید:

– با کلیک در اینجا و یا فشردن کلید «متن کامل» به صورت الکترونیکی در مسابقه شرکت نمایید.

لازم به ذکر است که به برندگان به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد .
در صورت بروز هر گونه ابهام نیز با تلفن های ۸۹۲۴ و ۷۱۹۳ تماس حاصل نمایید.

امور بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب