منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

پیمان امور مرتبط با بهره برداری،امداد و حوادث گاز استان قم-روزنامه جمهوری اسلامی ۳/۶/۸۶-نوبت اول

شرکت گاز استان قم در نظر دارد پیمان امور مرتبط با بهره برداری،امداد و حوادث گاز استان قم را از طریق مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی متقاضیان دارای گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح ذیل به واحد متقاضی واجد شرایط واگذار نماید:

 

الف )مدت اجرای پیمان : ۳۶۵ روز تقویمی می باشد .

ب ) شرح مختصر کار:

 1. انجام امور مرتبط با بهره برداری ، امداد و حوادث گاز قم .
 2. انجام امور سرویس دهی ایستگاهها ، شیرها و …
 3. مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی از زمان انتشار آگهی هر نوبت به مدت ۷ روز.
 4. مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا دوهفته پس از آخرین روز آگهی نوبت دوم خواهد بود.

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس قم: بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین، کوچه شماره ۱۸، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم مراجعه نموده و یا از لینک پائین همین آگهی فایل مربوطه را دریافت نمایند.

نکات قابل توجه:

 • ارائه مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 • اسناد مناقصه پس از ارزیابی متقاضیان به واجدین شرایط ارایه میگردد.
 • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم (۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱) تماس حاصل فرمائید.

 

گازرسانی به روستای تیره و امامزاده ابراهیم-روزنامه جمهوری اسلامی ۱۷/۶/۸۶- نوبت دوم

شرکت گاز استان قم در نظر دارد پیمان گازرسانی به روستاهای تیره و امامزاده ابراهیم را از طریق مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی متقاضیان دارای گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح ذیل به واحد متقاضی واجد شرایط واگذار نماید:

 

الف )مدت اجرای پیمان : ۲۰۰ روز تقویمی می باشد .

ب ) شرح مختصر کار:

 1. لوله گذاری به قطرهای ۶۳،۹۰ و ۱۰۰ میلیمتر پلی اتیلن با فشار ۶۰PSI به طول تقریبی۹۴۱۲ متر.
 2. ساخت و نصب ۱۳۳ انشعاب تجاری و خانگی.
 • ج ) مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی از زمان انتشار آگهی هر نوبت به مدت ۷ روز.
 • د ) مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا دوهفته پس از آخرین روز آگهی نوبت دوم خواهد بود.

 

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس قم: بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین، کوچه شماره ۱۸، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم مراجعه نموده و یا از لینک پائین همین آگهی فایل مربوطه را دریافت نمایند.

نکات قابل توجه:

 • ارائه مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 • اسناد مناقصه پس از ارزیابی متقاضیان به واجدین شرایط ارایه میگردد.
 • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم (۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱) تماس حاصل فرمائید

 

گازرسانی به روستاهای حسن آباد،ورزنه و سناوند- روزنامه محلی ایمان ۲/۵/۸۶

شرکت گاز استان قم در نظر دارد پیمان گازرسانی به روستاهای حسن آباد،ورزنه و سناوند از توابع استان قم را از طریق مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی متقاضیان دارای گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح ذیل به واحد متقاضی واجد شرایط واگذار نماید:

 

الف )مدت اجرای پیمان : ۱۸۰ روز تقویمی می باشد .

ب ) شرح مختصر کار:

 1. اجرای خط تغذیه به قطر۶ اینچ و به طول تقریبی ۱۴۷۰ متر.
 2. لوله گذاری به قطرهای ۶۳، ۹۰ ، ۱۱۰ و ۱۲۵ میلیمتر پلی اتیلن و ۶ اینچ فولادی با فشار PSI 60 به طول تقریبی ۹۳۰۰ متر.
 3. تهیه و ساخت ایستگاه تقلیل فشار T.B.S با ظرفیت ۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت.
 4. ساخت و نصب ۲۵۰ انشعاب تجاری و خانگی .

ج ) مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی :

از زمان انتشار آگهی نوبت اول و دوم به مدت ۷ روز.

د ) مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی :

تا دوهفته پس از آخرین روز آگهی نوبت دوم خواهد بود .

 

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس قم: بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین، کوچه شماره ۱۸، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم مراجعه نموده و یا از لینک پائین همین آگهی فایل مربوطه را دریافت نمایند.

نکات قابل توجه:

 • ارائه مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 • اسناد مناقصه پس از ارزیابی متقاضیان به واجدین شرایط ارایه میگردد.
 • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم (۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱) تماس حاصل فرمائید.

 

گازرسانی به روستای جنت آباد- روزنامه محلی ایمان ۲/۵/۸۶

شرکت گاز استان قم در نظر دارد پیمان گازرسانی به روستای جنت آباد از توابع استان قم را از طریق مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی متقاضیان دارای گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح ذیل به واحد متقاضی واجد شرایط واگذار نماید:

 

الف )مدت اجرای پیمان : ۱۸۰ روز تقویمی می باشد .

ب ) شرح مختصر کار:

 1. اجرای خط تغذیه به قطر ۴ اینچ و به طول تقریبی ۵۲۵۰ متر.
 2. شبکه گذاری به قطرهای ۶۳ ، ۹۰ و ۱۲۵ میلیمتر پلی اتیلن و ۴ اینچ فولادی با فشار ۶۰psi به طول تقریبی ۵۱۰۰ متر.
 3. تهیه و ساخت ایستگاه تقلیل فشار T.B.S با ظرفیت ۲۵۰۰ متر مکعب در ساعت.
 4. ساخت و نصب ۳۵۰ انشعاب تجاری و خانگی.

ج ) مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی :

از زمان انتشار آگهی نوبت اول و دوم به مدت ۷ روز.

د ) مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی :

تا دوهفته پس از آخرین روز آگهی نوبت دوم خواهد بود .

 

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس قم: بین میدان امام خمینی(ره) و میدان شهید زین الدین، کوچه شماره ۱۸، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم مراجعه نموده و یا از لینک پائین همین آگهی فایل مربوطه را دریافت نمایند.

نکات قابل توجه:

 • ارائه مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 • اسناد مناقصه پس از ارزیابی متقاضیان به واجدین شرایط ارایه میگردد.
 • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم (۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱) تماس حاصل فرمائید.

 

گاز رسانی به روستای طلاب-روزنامه محلی شاخه سبز ۲/۵/۸۶

شرکت گاز استان قم در نظر دارد گازرسانی به روستای طلاب از توابع استان قم را از طریق مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی متقاضیان دارای گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح ذیل به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید:

الف – مدت اجرای پیمان:

۱۵۰ روز تقویمی می باشد.

ب- شرح مختصر کار:

۱- اجرای خط انتقال به قطر ۲ اینچ و به طول تقریبی ۷۰ متر.

۲- شبکه گذاری به قطرهای۶۳، ۹۰ و ۱۲۵ میلیمتر پلی اتیلن و ۴ اینچ فولادی با فشار ۶۰PSI به طول تقریبی ۱۶۳۰ متر.

۳- تهیه و ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز C.G.S , T.B.S با ظرفیت ۲۵۰۰ مترمکعب در ساعت.

۴- ساخت و نصب ۳۴ انشعاب تجاری وخانگی به قطر ۲۵ میلی متر.

ج) – مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی :

از زمان انتشار آگهی نوبت اول و دوم به مدت ۷ روز.

د) – مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی :

تا دوهفته پس از آخرین روز آگهی نوبت دوم خواهد بود.

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس : قم ، بین میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین، کوچه شماره ۱۸ ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قم مراجعه نموده و یا از طریق لینک پائین همین آگهی اسناد مربوط را دریافت نمایند.

نکات قابل توجه :

۱. ارائه مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۲. اسناد مناقصه پس از ارزیابی متقاضیان به واجدین شرایط ارائه میگردد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان میتوانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم (۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱) تماس حاصل فرمایند.

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب