منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

اجرای پروژه عملیات ساختمانی و محوطه سازی ایستگاه تقلیل فشار CGS تعاونی ۵۷ و ۵۸ ۱۲/۱۱/۸۷

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای پروژه عملیات ساختمانی و محوطه سازی ایستگاه تقلیل فشار CGS تعاونی ۵۷ و ۵۸ را …..

 

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای پروژه عملیات ساختمانی و محوطه سازی ایستگاه تقلیل فشار CGS تعاونی ۵۷ و ۵۸ را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 • تهیه مصالح و اجرای کارهای ساختمانی و تأسیسات برقی و محوطه سازی و … ایستگاه تقلیل فشار CGS واقع در تعاونی ۵۷ جاده اتوبان قم-تهران (مقابل پمپ بنزین دوم) به مساحت ۳۶۰۰ مترمربع.

ب- محل اجرا : استان قم می باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 • توانایی انجام کار در مدت ۱۵۰ روز تقویمی.
 • دارا بودن حداقل رتبه ۵ (ساختمانی) از معاونت راهبردی.
 • توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۱۳ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی به حساب جاری ۱۶۸۰ شرکت گاز استان قم (بانک ملی شعبه شهید زین الدین قم). در صورت واریز وجه نقد، رسید آن می بایست به تأیید امور مالی شرکت گاز استان قم برسد.
 • توانایی ارایه انواع ضمانتنامه های بانکی جهت حسن اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد و پاکات تا تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۷

هـ- مهلت تحویل اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۷

و- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ می باشد.

ز- مبلغ برآورد اولیه پروژه ۰۰۰’۹۰۰’۰۳۰’۲ ریال می باشد که پیمانکار بایستی ضریب پلوس/مینوس نسبت به مبلغ پایه را اعلام نماید.

مناقصه گران می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند.  نکات قابل توجه :

 • ارایه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 • شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.

اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای حسن آباد، ورزنه و سناوند ۱۲/۱۱/۸۷ ( مرحله دوم)

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای حسن آباد، ورزنه و سناوند را از طریق …

 

شرکت گاز استان قم در نظر دارد اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای حسن آباد، ورزنه و سناوند را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 • اجرای خط تغذیه به قطر ۶ اینچ به طول تقریبی ۱۴۷۰ متر
 • اجرای شبکه پلی اتیلن به قطرهای ۶۳، ۹۰، ۱۱۰ و ۱۲۵ میلیمتر و ۶ اینچ فولادی با فشار ۶۰ Psi به طول تقریبی ۷۷۵۰ متر.
 • ساخت و نصب ۲۵۰ عدد انشعاب پلی اتیلن خانگی و تجاری.
 • تهیه و ساخت و نصب یک ایستگاه تقلیل فشار (B.S) به ظرفیت ۵۰۰۰ m3/hr

ب- محل اجرا : روستاهای بخش خلجستان در استان قم می باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 • توانایی انجام کار در مدت ۱۸۰ روز تقویمی.
 • دارا بودن حداقل رتبه ۵ تأسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
 • توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۱۶ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی به حساب جاری ۱۶۸۰ شرکت گاز استان قم.
 • توانایی ارایه انواع ضمانتنامه های بانکی جهت حسن اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی تا تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ می باشد.

و- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه تا ساعت ۱۶ مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۸۷ می باشد.

هـ- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ می باشد.

مناقصه گران می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند.

نکات قابل توجه :

 • ارایه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 • شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.

کاهش ۲۵ درصدی مصرف گاز استان قم در دیماه امسال

مصرف گاز استان قم در دیماه امسال ۲۵ درصد نسبت به آذر ماه کاهش یافت. بنا بر اعلام شرکت گاز قم ، مشترکان بخش خانگی ، تجاری و صنعتی در دیماه امسال نزدیک به ۱۵۲ میلیون متر مکعب گاز مصرف کردند که این میزان نسبت به آذر ماه سال جاری و دیماه سال گذشته حدود ۵۰ میلیون متر مکعب (۲۵ درصد ) کاهش داشته است. بر اساس این گزارش بیشترین مقدار مصرف گاز در ماه گذشته مربوط به چهارم دیماه با شش میلیون و ۹۱۹ هزار متر مکعب و کمترین میزان مصرف مربوط به ۲۹ دیماه با سه میلیون و ۵۳۰ هزار متر مکعب بوده است. تنها مشترک عمده گاز طبیعی در این استان نیروگاه سیکل ترکیبی قم است که با اعمال محدودیت مصرف بالغ بر۲۰ میلیون متر مکعب گاز برای تولید برق در دیماه به مصرف رسانده است. در استان قم هم اکنون ۲۱۶ هزار مشترک خانگی ، هشت هزار مشترک تجاری و ۸۸۶ مشترک صنعتی جزء و عمده وجود دارد   بنا بر اعلام این شرکت ، در دیماه گذشته نزدیک به ۵/۲ میلیون متر مکعب از گاز مصرفی این استان از میدان گازی سراجه در ۴۰ کیلومتری قم و مابقی از خطوط لوله سراسری کشور تامین شده است. شایان ذکر است روابط عمومی شرکت گاز استان قم از چند ماه پیش فعالیت های گسترده ای را برای اطلاع رسانی به مردم در خصوص صرفه جویی گاز و رعایت موارد ایمنی آغاز کرده است .

 

کا هش ۳۰ درصدی مصرف گاز در استان قم

با همکاری گسترده مردم صورت گرفت

کا هش ۳۰ درصدی مصرف گاز در استان قم

با همکاری گسترده و موثر مردم ، مصرف گاز استان قم دیروز بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت. بنا بر اعلام شرکت گاز قم ، ساکنان این استان روز شنبه هفته جاری بیش از چهار میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب گاز مصرف کرد ند که این میزان با همکاری بیش از انتظارمردم دیروز (۲۹ دیماه جاری) با بیش از ۳۰ درصد کاهش به  ۵/۳ میلیون متر مکعب رسید. شرکت گاز استان قم با قدردانی فراوان از همکاری بسیار موثرساکنان این استان ، از آنان میخواهد بمنظور بهره مندی عموم هموطنان از این نعمت الهی ، صرفه جویی در مصرف گاز را همچنان رعا یت کنند. این شرکت همچنین از همه رسانه های گروهی انتظار دارد در تشویق مردم برای صرفه جویی در مصرف گاز بیش از گذشته تلاش کنند.

 

تصویب استفاده از کنتور هوشمند گاز برای ۱۰۰ هزار مشترک

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از تصویب استفاده از کنتور هوشمند برای   ۱۰۰ هزار مشترک گاز در کشور خبر داد. مهندس کشکولی که به منظور بررسی وضع گاز رسانی در استان قم به این استان سفر کرده بود، در جمع مدیران شرکت گاز قم، به برخی مصارف عیر مجاز گاز در کشور اشاره کرد و گفت : وجود مغایرت بین ارقام تولید و فروش گاز ، حاکی از وجود اشکال در سیستم های اندازه گیری بویژه در بخش خانگی است که برای حل این مشکل استفاده از کنتورهای هوشمندبه تصویب شرکت ملی گاز ایران رسیده است. آقای کشکولی افزود : استفاده از کنتورهای هوشمند برای ۱۰۰ هزار مشترک و بموازات آن قرائت از راه دور مصوب شده است که مراحل اجرایی آن بزودی آغاز میشود. مدیر گاز رسانی شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد شرکت های گاز استانی باید نسبت به تشکیل    تیم های ویژه برای جلوگیری از مصارف غیر مجاز گاز اقدام کنند. مدیر عامل شرکت گاز استان قم هم در این جلسه به فعالیت های انجام شده شرکت در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت : مطالعه شبکه گاز رسانی استان و بررسی نقاط آسیب پذیر آن ، نشت یابی دقیق شبکه و تاسیسات ، اجرای ۹۵ درصد از عملیات اجرایی خط انتقال سوم گاز قم و گازرسانی به ۷۰ روستای استان از مهمترین این فعالیت ها بوده است. آقای مهندس محمدی همچنین از افزایش سالانه ۴۰ تا ۵۰ کیلومتری شبکه توزیع گاز در استان قم خبر داد و افزود: هم اکنون حدود ۹۷ درصد جمعیت شهرقم و شهرهای تابعه از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

 

افزایش جایگاههای CNG استان قم به ۱۱ جایگاه در دهه فجر امسال

جایگاههای   CNG  استان قم در دهه فجر امسال به ۱۱ جایگاه افزایش می یابد. مدیر عامل شرکت گاز استان قم با اشاره به اینکه در حال حاضر۹جایگاه تک منظوره و دو منظوره در استان قم فعال است گفت :بمناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر ۲ جایگاه دیگر در این استان افتتاح خواهد شد. آقای هوشنگ محمدی افزود: این دو جایگاه بنامهای غزال با ظرفیت ۲۵۰۰ مترمکعب بر ساعت در جاده قدیم قم تهران و جایگاه شجاع به ظرفیت هزار متر مکعب بر ساعت در خیابان نیروگاه قم قرار دارند. مدیر عامل شرکت گاز استان قم خاطر نشان کرد این جایگاههای دو منظوره به همت بخش خصوصی احداث شده است که با بهره برداری از آنها تعداد جایگاههای دو منظوره استان به ۵ جایگاه افزایش خواهد یافت. در حال حاضر ۶ جایگاه تک منظوره هم در استان قم فعال است. آقای محمدی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۳ جایگاهCNG  در استان قم راه اندازی شده است افزود: تا پایان سال جاری ۵ جایگاه CNG  دیگر در این استان به بهره برداری خواهد رسید. مدیر عامل شرکت گاز استان قم تاکید کرد با توجه به وجود ۲۰ هزار خودروی گازسوز در این استان،راه اندازی این جایگاهها نقش موثری در کاهش مشکلات رانندگان برای استفاده از سوخت گاز دارد. آقای محمدی تصریح کرد با توجه به نیاز خودروهای عبوری ۱۷ استان از قم،این استان در مجموع به ۲۰ جایگاه CNG نیاز دارد.

 

افزایش ۱۹ درصدی مصرف گازاستان قم در یک هفته

مصرف گاز ساکنان استان قم در بخش خانگی،عمومی و صنعتی هفته گذشته حدود ۱۹ در صد افزایش یافت. بنابر اعلام شرکت گاز قم، ساکنان این استان هفته گذشته بیش از ۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب گاز مصرف کردند که این میزان، حدود ۵/۵ میلیون متر مکعب بیشتر از هفته سوم دیماه است. این شرکت با توجه به سرد شدن هوا، ضمن درخواست از عموم مردم به رعایت موارد ایمنی در مصرف گاز ،از آنان میخواهد بمنظور جلوگیری از افت فشار یا  قطعی گاز در مصرف آن بیش از گذشته صرفه جویی کنند

 

فاجعه انسانی در غزه

 

پایان گازرسانی به ۲۱ روستای استان قم

۲۱روستای بخش جعفرآباد واقع در استان قم به شبکه سراسری گاز متصل شدند. مدیر عامل شرکت گاز استان قم گفت: روستاهای علی آباد / صید آباد/ نور آباد/ الویر آباد/ باقر آباد/ مقبل آباد/ جعفرآباد/ حیدر آباد/ محمود آباد/ حسین آباد/بستان آباد/ قزل آباد/نجم آباد/ کریم آباد/ پستگان/ عسگر لو/پاچیان/ شربف آباد زند /دولت آباد پایین طغرود و علی آباد انقلاب ۲۱ روستایی هستند که بیش از د وهزار خانوار ساکن در انها از گاز طبیعی بهره مند شدند.      آقای محمدی افزود: برای اجرای این طرح ۳۷۰۰ متر خط تعذیه/ ۵۵ هزار مترشبکه توزیع داخلی و د و ایستگاه تقلیل فشار هر کدام به ظرفیت ۵ هزار متر مکعب در ساعت و با هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال احداث شده است .      به گفته وی تاکنون ۱۴۰۰ انشعاب نیز در این روستاها واگذار شده است . مدیر عامل شرکت گاز استان قم تاکید کرد با بهره برداری از این طرح مجموعاً ۳۹ روستای استان (از مجموع ۱۲۵ روستای دارای قابلیت گازرسانی) به شبکه سراسری گاز متصل شده اند.

 

افزایش ۵ درصدی مصرف گاز در شهر قم

مصرف گاز شهروندان قم و برخی روستاهای نزدیک آن در بخش خانگی عمومی و صنعتی هفته گذشته   پنج در صد افزایش یافت. بنا بر اعلام شرکت گاز استان ساکنان شهر قم و برخی روستاهای نزدیک آن در هفته دوم دیماه۲۷ میلیون و ۶۹۰ هزار متر مکعب گاز مصرف کردند که این میزان درهفته سوم دیماه ( ۱۴ تا ۲۰ دی)   با حدود ۵/۱ میلیون متر مکعب افزایش به ۲۹میلیون و ۲۵۰ هزار متر مکعب رسید.  بنابر این گزارش در این مدت مصرف گاز ساکنان شهر کهک با حدود ۱۷ در صد افزایش به ۸۵۵ هزار متر مکعب / شهر جعفریه با ۵/۱۳ درصد افزایش به ۵۷۹ هزار متر مکعب و مصرف گاز ساکنان شهر دستجرد با ۲۳ در صد افزایش به ۱۲۸ هزار متر مکعب رسید. شرکت گاز استان قم با تاکید بر رعایت موارد ایمنی در مصرف گاز بار دیگر از ساکنان استان قم خواست بمنظور بهره مندی سایر هموطنان از گاز طبیعی بویژه در فصل زمستان در مصرف این فراورده نهایت صرفه جویی را بعمل اورند..

 

۰۵ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب