منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

سفر رئیس جمهور محترم و هیات دولت به استان قم

rouhani-qom93

 

برگزاری مانور در ناحیه خلجستان استان قم

۰۰۰۱۸[۱۵-۰۵-۳۵]۵۴۶

 این مانور با فرضیه وقوع زلزله و بروز نشت گاز و حریق در ایستگاه CGS شهر دستجرد از توابع استان قم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم: این مانور با هدف ایجاد و ارتقای توانمندی نیروهای عملیاتی شرکت گاز استان و سازمانها و ارگانهای امداد رسان به منظور واکنش سریع در شرایط اضطراری و همچنین هماهنگی بیشتر نیروهای واحدهای مختلف برگزار شد.
در این مانور که نیروهای HSE و پدافند غیرعامل، امداد، تعمیرات ابزار دقیق، حراست، خدمات رفاهی و اجتماعی و روابط عمومی شرکت گاز و نیز آتش¬نشانی و اورژانس شهر دستجرد حضور داشتند، افراد با شبیه¬سازی حادثه به تمرین اقدامات لازم در شرایط اضطراری شامل اطفاء حریق، امداد و نجات مصدومین، قطع گاز، کنترل فشار و تعمیرات ایستگاه و حفاظت فیزیکی پرداختند.

پروژه گازرسانی به حفره های خالی، توسعه شبکه مرحله ۳۷ شهر قم (PC)

شماره مناقصه : ۱۹ / ۹۳

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»
«تجدید مناقصه»

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :
پروژه گازرسانی به حفره های خالی، توسعه شبکه مرحله ۳۷ شهر قم (PC) را از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ای) و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :
الف- شرح مختصر کار :
۱) لوله گذاری شبکه توزیع فلزی به طول تقریبی ۱۰۰۰۰ متر ؛
ب- محل اجرا : سطح شهر قم می‌باشد.
ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :
۱) توانایی انجام کار در مدت ۳۶۰ روز تقویمی.
۲) دارا بودن حداقل پایه ۵ در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا پایه ۵ رشته نفت و گاز از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی.
۳) توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی.
۴) توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی تا تاریخ ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۳ می‌باشد.

هـ – مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۳ می‌باشد.

و- زمان گشایش پاکات ساعت ۱۰:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۲۴ / ۰۱ / ۱۳۹۴ می‌باشد.

مناقصه‌گران می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه (به مبلغ ۰۰۰/۲۷۰ ریال با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده) به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین‌الدین کوچه شماره ۱۸ شرکت گاز استان قم، امور قراردادها مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: WWW.nigc-qom.ir یا سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس WWW.Spac.ir قابل دریافت است.
نکات قابل توجه :
۱) ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
۲) کارفرما در صورت درخواست پیمانکار منتخب ، به میزان ۲۰% مبلغ اجرای کار و ۲۵% مبلغ کالای عهده پیمانکار به عنوان پیش پرداخت طبق شرایط پیمان و در ازای ارایه ضمانتنامه بانکی به پیمانکار پرداخت می نماید.
۳) شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
۴) به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵) در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

عملیات تکمیلی گازرسانی به محور قدیم قم – کاشان (PC) (تجدید مناقصه)

شماره مناقصه : ۹۳/۱۸

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

«تجدید مناقصه»

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :

پروژه عملیات تکمیلی گازرسانی به محور قدیم قم – کاشان (PC) را از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ای) و پس از ارزیابی ساده به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 1. تهیه مصالح و اجرای ۷۰ متر خط تغذیه ۶ً
 2. تهیه مصالح و ساخت یک عدد ایستگاه TBS 10000
 3. تهیه مصالح و ساخت یک مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک

ب- محل اجرا : شهر قم می‌باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 1. توانایی انجام کار در مدت ۱۷۰ روز تقویمی.
 2. دارا بودن حداقل پایه ۵ در رشته تأسیسات و تجهیزات، یا پایه ۵ رشته نفت و گاز (رشته خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز) از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی .
 3. توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی.
 4. توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۹۳ می‌باشد.

هـ- مهلت عودت اسناد ارزیابی ساده و پاکات مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۳ می‌باشد.

و- زمان گشایش پاکات ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۳ می‌باشد.

 

شماره مناقصه : ۹۳/۱۸

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

«تجدید مناقصه»

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :

پروژه عملیات تکمیلی گازرسانی به محور قدیم قم – کاشان (PC) را از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ای) و پس از ارزیابی ساده به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 1. تهیه مصالح و اجرای ۷۰ متر خط تغذیه ۶ً
 2. تهیه مصالح و ساخت یک عدد ایستگاه TBS 10000
 3. تهیه مصالح و ساخت یک مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک

ب- محل اجرا : شهر قم می‌باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 1. توانایی انجام کار در مدت ۱۷۰ روز تقویمی.
 2. دارا بودن حداقل پایه ۵ در رشته تأسیسات و تجهیزات، یا پایه ۵ رشته نفت و گاز (رشته خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز) از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی .
 3. توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی.
 4. توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۹۳ می‌باشد.

هـ- مهلت عودت اسناد ارزیابی ساده و پاکات مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۳ می‌باشد.

و- زمان گشایش پاکات ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۳ می‌باشد.

مناقصه‌گران می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه (به مبلغ ۰۰۰/۲۷۰ ریال با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده) به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین‌الدین کوچه شماره ۱۸ شرکت گاز استان قم، امور قراردادها مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس:  WWW.nigc-qom.ir یا سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس WWW.Spac.ir قابل دریافت است

نکات قابل توجه :

 1. ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 2. کارفرما در صورت درخواست پیمانکار منتخب، به میزان ۲۰% مبلغ اجرای کار و ۲۵% مبلغ کالای عهده پیمانکار به عنوان پیش پرداخت طبق شرایط پیمان و در ازای ارایه ضمانتنامه بانکی به پیمانکار پرداخت می‌نماید.
 3. شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 4. به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

راه اندازی مرکز تلفن امور کالای شرکت گاز استان قم

۸۰۸۳۱۷os_7400_large

همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی؛ در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و خدمات‌رسانی مطلوب به ذینفعان، مرکز تلفن امور کالای این شرکت راه‌اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم: با راه‌اندازی این مرکز تلفن IP؛ تامین‌کنندگان کالا و خدمات، فروشندگان، شرکتها و اشخاصی که قصد تماس با این امور را داشته باشند، می‌توانند از  طریق شماره تلفن ۳۶۶۲۱۰۰۹ (با پیش شماره ۰۲۵) تماس حاصل نمایند. این مرکز مجهز به اپراتور خودکار می‌باشد که جهت تسریع در ارتباط، در حین پخش منوی اپراتور، شماره‌گیری  تلفن داخلی فرد مورد نظر نیز امکان‌پذیر می‌باشد.

مجتمع شدن سرویسهای تلفنی و سرویسهای IP از خصوصیات خاص این مرکز تلفن می‌باشد.

رئیس حراست شرکت گاز استان قم معرفی شد

DSC00351546

مراسم معارفه رئیس حراست شرکت گاز استان قم با حضور آقای نجار معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملی گاز، هیأت همراه، جانشین رئیس حراست کل استان، مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت و رؤسای واحدهای مختلف در سالن کنفرانس این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم: در این مراسم مهندس فرجی مدیرعامل این شرکت ضمن تبریک بمناسبت سی و ششمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، حضور معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملی گاز همچنین هیأت همراه و جانشین رئیس حراست کل استان را خیر مقدم گفت و اظهار داشت: این انقلاب پدیده شگفت انگیز در طول تاریخ بوده که رمز پیروزی آن به برکت قرآن و اهل بیت علیهم السلام و با رهبری امام  و جهاد ملت ولایتمدار ایران می باشد که بهای آن نیز سنگین بوده است، لذا مسئولیت در این نظام مقدس اسلامی بسیار خطیر می باشد.
وی در ادامه افزود: بر اساس آیات و روایات ، بزرگترین نعمت ها در دنیاو آخرت امنیت وسلامتی است و این دو نعمت ، در سازمان ها نیز اهمیت زیادی  دارد و واحد حراست می تواند با تعاملات مؤثر خود در سازمان، امنیت و سلامت کاری را ایجاد و تقویت نماید. لذا واحد حراست بنا به شرح وظایف ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی ضمن قدر دانی از زحمات آقایان عباسی و فیروز آبادی (به ترتیب رئیس و سرپرست سابق)، آرزوی سعادت و موفقیت برای ایشان، آقای رسول آرزو را به عنوان رئیس واحد حراست معرفی نموده و اظهار داشت: قم حرم اهل بیت است و زندگی در قم عبادت است. ان شا ا… خدای تبارک و تعالی توفیق خدمت هرچه بیشتر و بهتر در این نظام مقدس را به ما عنایت فرماید.
نجار معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملی گاز نیز با گرامیداشت یاد و خاطره امام و خون شهدای انقلاب و زحمات جانبازان، اظهار داشت: این انقلاب به راحتی به دست ما نرسیده و باید از ارزشهای انقلاب و خون شهدا پاسداری کرد. حراست به معنای حفظ آرامش سازمان و صیانت از نیروی کار در راستای خدمات رسانی مطلوب به مردم می باشد. مجموعه شرکت گاز استان قم در راستای خدمات رسانی به مردم موفق بودمجموعه پاکی است که باید در جهت پاک تر بودن نیز قدم برداریم.
ایشان درپایان برای آقای آرزو توفیق خدمت رسانی به مردم شریف استان را در پرتو عنایات حق تعالی و حضرت بقیه ا… الاعظم و در جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س)، مسئلت نمودند و هدایایی نیز به رسم یاد بود به آقایان عباسی و فیروزآبادی اعطا گردید.

امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیر عامل

فهرست

مقدمه

واحد بهداشت (Health)

واحد ایمنی (Safety)

واحد محیط زیست (Environment)

واحد پدافند غیر عامل و مدیریت بحران

معرفی رییس امور

مقدمه

فعالیت‌های اکتشاف، استخراج، پالایش و توزیع گاز همراه با تبعات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی است. نگاه کلی به مسائل حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست به منظور دستیابی به بهترین راهکار ممکن برای حفظ و صیانت از نیروی انسانی، ایمنی تجهیزات و تأسیسات، ارتقای سطح سلامت جسمی و روحی و حفظ محیط زیست ضروری است.
تشکیل یک واحد ستادی مستقل تحت عنوان امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست (Health, Safety & Environment) از تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ به کلیه شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران ابلاغ و اجرایی شده است. پیش از آن واحد ایمنی در مجموعه شرکت ملی گاز به عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه واحد بازرسی فنی قرار داشت. لیکن نظر به اهمیت بالای موضوعات بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و محیط زیست در سلسله فعالیت‌های شرکت از اکتشاف گرفته تا پالایش، انتقال و توزیع و به منظور انسجام بخشیدن به امور مذکور مصوب گردید تا واحدی مستقل تحت عنوان امور HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) زیر نظر مستقیم مدیریت هریک از شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز تشکیل گردد.
سیستم مدیریت یکپارچه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) با هدف کاهش آثار نامطلوب بر محیط زیست، ارتقای سطح ایمنی کارکنان، تجهیزات و تأسیسات، کاهش حوادث و آسیبهای ناشی از کار از طریق حذف شرایط ناایمن و اصلاح رفتارهای ناایمن، در شرکت گاز استان قم استقرار یافته است.
همچنین در راستای منویات مقام معظم رهبری (مد ظله)، تشکیل واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و الحاق آن به امور HSE از تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ به شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران ابلاغ گردیده است. هدف از تشکیل این واحد ایجاد و ارتقای سطح آمادگی نیروهای سازمان در مقابله با شرایط اضطراری و بحرانهای احتمالی می‌باشد.

رفتن به فهرست

واحد بهداشت (Health)

health

این واحد باهدف پایش، حفظ و ارتقاء سلامت نیروی انسانی که ارزشمندترین سرمایه شرکت میباشد ایجاد شده و به عنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه امور بهداشت،ایمنی، محیط زیست، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل (HSE) فعالیت می‌نماید. نمودار سازمانی آن به شکل ذیل می‌باشد:

hlt-chrt

اهم فعالیتهای بخش بهداشت:
– پیگیری انجام معاینات شغلی پرسنل و ارجاع موارد خاص جهت پیگیری پزشکی
– پیگیری انجام معاینات شغلی برای پرسنل پیمانکاری از طریق پیمانکار مربوطه
– ارزیابی عوامل (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و ارگونومیکی) زیان آور محیط کار از طریق مشاور
– پیگیری انجام ارزیابی عوامل (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و ارگونومیکی) زیان آور محیط شرکت های پیمانکار
– برگزاری کلاسهای آموزشی بهداشت (از جمله تغذیه، بهداشت هوا، اثرات بهداشتی PCB روغنهای ترانس و … )
– انجام بازدیدهای بهداشتی از ساختمانهای اداره مرکزی، نواحی، انبارها و CGS های سطح استان و پیگیری رفع موارد عدم انطباق
– به روز رسانی استاندارد ISO 18001 با همکاری مشاور
– ارسال پیامهای بهداشتی از طریق سیستم برای پرسنل
– اطلاع رسانی بهداشتی از طریق نصب پوستر، پخش بروشور و پمفلت در اداره مرکزی و نواحی
– گرامیداشت هفته سلامت ( نصب پوستر، برگزاری مسابقه )
– سمپاشی ساختمانها اداره مرکزی CGS ها و نواحی استان در مقابل حشرات و جانوران موذی
– آزمایش بهداشتی آب CGS کمربندی
– آزمایش روغنهای ترانس از لحاظ آلودگی به PCB و شناسایی موارد آلوده
– تهیه دستورالعمل بهداشتی (و برچسب هشدار دهنده برای ترانسها) مواجه با PCB روغنهای ترانس
– شرکت در جلسات هماهنگی و آموزشی مرکز بهداشت استان

رفتن به فهرست

واحد ایمنی (Safety)

هدف کلی واحد ایمنی محافظت کارکنان شرکت از حوادث و بیماری های ناشی از کار و همچنین حفاظت تأسیسات از انفجار ، آتش سوزی و خسارت احتمالی دیگر از طریق بازرسی ایمنی پروژه ها ، بازرسی از گروه عملیات و آموزش کارکنان به منظور استفاده صحیح و بی خطر از نیروی انسانی و تأسیسات در شرکت می باشد.
خط مشی ها و برنامه ها و مقررات و دستورالعملها و استانداردهای ایمنی وآتش نشانی ابلاغی از امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی گاز و همچنین روش های اجرای و دستورالعملهای داخلی و… پس از تصویب مدیرعامل با در نظر گرفتن قوانین و آئین نامه های مصوب کشوری در اجرای آن ها نظارت کلی می نمایند.

مسئولیتها
سمتهای تعریف شده برای این واحد عبارتند از رئیس ایمنی وآتش نشانی ، مسئول آتش نشانی و بازرس ارشد ایمنی براساس چارت سازمانی به شکل زیر می باشد.

hse-s-ch
رئیس ایمنی و آتش نشانی
مسئولیت کنترل و نظارت بر امر ایمنی و آتش نشانی در کلیه واحدها و تأسیسات و اجرای آیین نامه ها، روشها و مقررات و دستورالعملهای ایمنی و آتش نشانی و تعامل با سازمانهای مرتبط و ارائه گزارش به رئیس امور HSE و پدافند غیرعامل را برعهده دارد.
مسئول آتش نشانی
مسئولیت پایش وکنترل رعایت کامل مقررات و دستورالعملهای آتش نشانی و انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از توسعه حریق در تمامی اماکن و تأسیسات شرکت گاز و اقدامات اطفاء حریق و نجات مصدومین و گزارش دهی به رئیس ایمنی و آتش نشانی را به عهده دارد.
بازرس ارشد ایمنی
مسئولیت آشنایی با مقررات – روشها آیین نامه ها و استانداردهای ایمنی و مشارکت در برنامه ریزی و تلاش در ایجاد بسترهای مناسب جهت ترویج و ارتقاء فرهنگ رعایت ایمنی و بازرسی و نظارت بر حسن انجام ایمن فعالیتهای شرکت و گزارش دهی به رئیس ایمنی و آتش نشانی را به عهده دارد.
رئیس واحد ایمنی و آتش نشانی تقریباً برکلیه تأسیسات و کارکنان نظارت دائم دارد وبه کمک مسئول ایمنی و آتش نشانی و بازرس ارشد ایمنی بخشی از وظایف عبارتنداز:

۱- بازرسی دوره ای ایمنی و آتش نشانی از تأسیسات و ساختمانها
– بازرسی از تأسیسات موتورخانه اداره مرکزی
– کنترل و نظارت بر بازرسی دوره ای آسانسور
– کنترل و نظارت بر بازرسی دوره ای خودرو های شرکتی
– بازرسی از وضعیت ایمنی شیرهای شبکه و تغذیه
– کنترل ارتینگ و صاعقه گیر ها
– بازرسی از ایستگاههای تقلیل فشار در حال بهره برداری
– بازرسی از ایستگاههای حفاظت کاتدیک در حال بهره برداری
– بازرسی از تحویل و تحول ایستگاههای تقلیل فشار( T.B.S )
– بازرسی از تحویل و تحول ایستگاههای تقلیل فشار( D.R.S )
– بازرسی از تحویل و تحول ایستگاههای حفاظت کاتدیک

۲- بازرسی دوره ای سیستم های اعلان حریق و اطفاء حریق اتوماتیک تأسیسات و ساختمانها
– بازرسی از سیستم های اعلان حریق
– بازرسی از جعبه های آتش نشانی
– بازرسی از کپسولهای آتش نشانی و سطلهای آتش نشانی
– بازرسی از وضعیت ایمنی پیمانکاران شاغل در فعالیتهای جاری شرکت

۳- صدور پروانه های انجام کار
– نظارت بر عملیات کار گرم و Hot Tap
– نظارت بر عملیات تزریق گاز
– نظارت بر عملیات ورود به مخازن و حوضچه ها و کار سرد

۴- ثبت و تحلیل حوادث و شبه حوادث
– سرانه شبه حوادث و شرایط نا ایمن و اعمال نا ایمن ( Near miss + Anomaly )
– حوادث پرسنلی
– حوادث تجهیزات ، تأسیسات و ابنیه
– حوادث موتوری
– حوادث مصرف کنندگان
– حوادث مهم بهداشت، ایمنی و محیط زیست

۵- کنترل آزمایش بوسنجی
۶- آموزش ایمنی و آتش نشانی
۷- برگزاری سمینارهای آموزشی ایمنی گاز طبیعی و مصرف بهینه آن در بخش مشترکین
۸- جلسات امور HSE و پدافند غیرعامل ، بحث ایمنی در محل کار و شاخص گوشزدهای ایمنی
۹- تهیه و توزیع لوازم حفاظت فردی و لوازم ایمنی
۱۰- عضویت در کمیته ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی گاز ایران
۱۱- برگزاری جلسات ایمنی بصورت روزانه توسط واحد ایمنی و آتش نشانی با مسئولین ایمنی پروژه ها درخصوص
الف) پیگیری نواقصات اعلام شده توسط بازرس ارشد ایمنی، در فرم کنترل پروژه
ب) انجام معاینات پزشکی و طب کار
ج) بررسی تخصیص وسایل P.P.E
ه) انجام ارزیابی ریسک هر پروژه
و) لزوم برگزاری جلسات توجیهی قبل و حین کار T.B.M))
۱۲- برگزار جلسات توجیهی ایمنی و آتش نشانی بصورت هفتگی هر سه شنبه توسط رئیس H.S.E با مسئولین پروژه ها

رفتن به فهرست

واحد محیط زیست (Environment)

environment

واحد محیط زیست به عنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه امور HSE بوده و برای آن سمتی با عنوان مسئول حفاظت از محیط زیست تعریف شده است که زیر نظر رئیس اموربهداشت،ایمنی، محیط زیست، مدیریت بحران وپدافند غیرعامل ( HSE ) فعالیت می نماید.و نمودار سازمانی آن به شکل ذیل می باشد:

envrnmt-chrt

آشنایی با فعالیتهای واحد محیط زیست:
در طول تاریخ همواره بین توان طبیعت و بهره‌برداری انسان تعادل وجود داشته است. امّا گسترش بی رویه فعالیتهای صنعتی وعدم توجه به حفظ این تعادل منجر به ایجاد مشکلات زیادی شده وزندگی و سلامت همه موجودات را به خطر انداخته است و امروزه عدم امکان توسعه پایدار بدون توجه به مسائل زیست محیطی به باوری همگانی تبدیل شده است .
لزوم حفاظت محیط زیست در فرهنگ غنی اسلامی – ایرانی نیز از جایگاه بالایی برخوردار بوده و از وظایف دینی و ملی شمرده می شود. به طوری که اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مهم را اینگونه بیان می دارد:
“در جمهوری اسلامی ، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید درآن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند،وظیفه عمومی تلقی می گردد از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است”
شرکت گاز استان قم همچون دیگر زیر مجموعه های شرکت ملی گاز ایران ، مسائل مربوط به امور HSE و از جمله حفاظت محیط زیست را سر لوحه فعالیتهای خود قرارداده و در همین راستا با انجام دستورالعمها و روش های اجرایی زیست محیطی شرکت ملی گاز، کلیه پارامترهای زیست محیطی مرتبط با فعالیتهای خود را تحت کنترل دارد و در این جهت فعالیتهای ذیل را پیگیری می‌نماید:
– مطالعه و ارزیابی اثرات زیست محیطی در طراحی و انتخاب گزینه های مکانی و فنی
– پایش و کنترل آلاینده های زیست محیطی
– اعمال مدیریت پسماند با رویکرد تفکیک در مبداء
– محاسبه میزان آلاینده های هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، تولید پسماندها(عادی، صنعتی و ویژه)، و پسابها در سطح استان وگزارش به شرکت ملی گاز به صورت فصلی
– ترویج فرهنگ پاکسازی محیط و ارزش بخشیدن به محیط زیست
– برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه محیط زیست در کلیه سطوح پرسنلی
– برگزاری سمینار های تخصصی در سطوح مدیریتی و کارشناسی در زمینه مباحث مرتبط با محیط زیست از جمله مکانیزم توسعه پاک (CDM) ،روغنهای آلوده به PCBs ،…
– نظارت بر فعالیتهای با پتانسیل آلایندگی محیط زیست در شرکت
– بزرگداشت مناسبتهای زیست محیطی
– برگزاری بازدید واردوهای زیست محیطی
– عضویت در کارگروه مخاطرات زیست محیطی استان
– فعالیت در قالب مدیریت سبز و بهره وری انرژی
– فعالیت در قالب مدیریت کربن
– اخذ لوح تقدیر به عنوان واحد خدماتی سبز از سازمان حفاظت محیط زیست
– اخذ استانداردهای ISO-14001 و HSEMS

رفتن به فهرست

واحد پدافند غیر عامل و مدیریت بحران

pas-def

واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران از تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ طی ابلاغیه ستاد شرکت ملی گاز و در راستای منویات مقام معظم رهبری در شرکت گاز استان قم تشکیل و به عنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه امور HSE شروع به فعالیت نمود.
در بند اول سیاستهای کلی نظام که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است پدافند غیرعامل اینچنین تعریف شده: «مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل در مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌گردد».
هدف اصلی این واحد رعایت و به کارگیری اصول پدافند غیرعامل در طرحهای شرکت و ایجاد و ارتقای سطح آمادگی کلیه نیروهای شرکت به ویژه نیروهای عملیاتی در مقابله با شرایط اضطراری و بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی می‌باشد.
سمت‌های تعریف شده برای این واحد عبارتنداز رئیس پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و کارشناس پدافند غیرعامل و مدیریت بحران. چارت سازمانی این واحد نیز به شکل زیر است:

pga1

کمیته بحران
کمیته بحران در شرکت گاز استان قم، با هدف مدیریت بحران‌های احتمالی و اتخاذ تصمیمات زیر ساختی در راستای ارتقای توانمندی‌های سازمان در مواجهه با شرایط اضطراری و بحران‌ها از تاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۸۹ با ابلاغ ستاد شرکت ملی گاز با ترکیب زیر تشکیل شد.

pga2

کمیته پدافند غیرعامل
کمیته پدافند غیرعامل در شرکت گاز استان قم با هدف بررسی طرحهای پدافند غیرعامل و اتخاذ تصمیمات زیرساختی در این خصوص از تاریخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۰ با ابلاغ ستاد شرکت ملی گاز با ترکیب زیر تشکیل شد.

pga3

اهم فعالیت‌های واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران به شرح ذیل است:
– برنامه ریزی سالیانه مانورهای واکنش در شرایط اضطراری
– نگارش و تنظیم سناریو جهت اجرای مانورها
– برگزاری جلسات هماهنگی و ارزیابی مانورها
– پایش و ارزیابی مانورها در جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان
– برنامه ریزی سالیانه جلسات کمیته های پدافند غیرعامل و بحران
– نظارت بر اجرای دستورالعمل نگهداری تجهیزات بحران
– پیگیری و هماهنگی برگزاری جلسات کمیته ها
– پیگیری اجرای مصوبات جلسات کمیته ها
– پیگیری برگزاری دوره های آموزشی برای عموم پرسنل و اعضای کمیته ها
– شرکت در دوره های آموزشی جهت ارتقا و به روز آوری سطح آگاهی
– شرکت در جلسات و تعامل با شورای هماهنگی مدیریت بحران استان
– به روز آوری و بازنگری دستورالعمل های مرتبط با واحد

رفتن به فهرست

salehparvar

 

 

رییس امور : صالحی پرور، خلیل
رشته تحصیلی : کارشناسی مهندسی مکانیک- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۵۳۳۴۳۱
تلفن محل کار : ۳۶۱۲۱۳۱۵-۰۲۵
پست الکترونیک: salehiparvarh@nigc-qpgc.ir

سوابق حرفه ای :
– رئیس امور بهداشت ، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل (HSE)
– رئیس ایمنی و آتش نشانی
– رئیس بهره برداری و تعمیرات
– رئیس حمل و نقل و مخابرات
– سرپرست امور پژوهش
– مسئول بهره بردار و امداد
– تکنسین تعمیرات شبکه
– مهندس پایه یک تأسیسات نظام مهندسی
– کارشناس رسمی دادگستری ( رشته گاز و گازرسانی )
– عضو کمیته آموزشی HSE شرکت ملی گاز ایران
سوابق تدریس :
مدرس HSE شرکت ملی گاز
تدریس دوره های:
–  HSE1 ایمنی گاز طبیعی
–  HSE2 مقررات صدور پروانه های انجام کار
–  HSE3 دستورالعمل HSE پیمانکاران و چک لیست ارزیای HSE پیمانکاران
–  ایمنی و آتش نشانی
–  تدریس دوره های اصول پیشگیری حریق برای کارکنان و دانشجویان آتش نشانی ( دانشگاه علمی کاربردی شهرداری )
–  تدریس دوره های ایمنی صنعتی برای دانشجویان ( دانشگاه علمی کاربردی فنی حرفه ای امام خمینی )
مقالات :
–  ارائه مقاله ایمنی گاز طبیعی و پیشگیری از حوادث -سال ۸۷ – در دومین همایش وزارت نفت
–  ارائه مقاله بررسی عملکرد رگولاتور تولید داخل ، شناسایی عیوب و نواقص و راههای رفع نواقص از نظر بهره برداری- سال ۸۳

مدیرعامل شرکت گاز استان قم در جلسه شورای اداری استان: گاز یک کالای استراتژیک است.

DSC00349546

مدیر عامل این شرکت در هشتمین جلسه شورای اداری استان که در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد با اشاره به اینکه گاز یک کالای استراتژیک است، صرفه جویی در مصرف گاز و رعایت نکات ایمنی را ضروری دانست.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم: مهندس فرجی در این جلسه، ضمن تشریح عملکرد این شرکت، اظهار داشت: در استان قم با ۳۵۰۰ کیلومتر شبکه، ۱۶۰ هزار انشعاب، ۳۵۰ هزار مشترک وگازرسانی به ۲۰۰۰ واحد صنعتی، ۳۷ ایستگاه CNG، ۶ شهر و ۱۰۴ روستا ، ۵/۹۹ درصد استان از نعمت گاز برخوردارند.
وی ضمن اشاره به اینکه استفاده از سوختهای فسیلی سبب آلودگی محیط زیست می شود، تصریح کرد: از مجموع ۱۴۶ روستای استان قم ۱۰۴ روستا گازرسانی شده و انتقال گاز به ۳ روستای دیگر نیز در دست اقدام است که تا دو ماه دیگر در این روستاها افتتاح گازرسانی صورت می گیرد. برای گازرسانی به ۱۳ روستا در منطقه قاهان که ۲۵۰۰ نفر ساکن آن هستند، هزینه ای بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان لازم است که مقرون به صرفه نمی باشد. لذا تاکنون گازرسانی به این بخش صورت نگرفته است. برای تأمین گاز این مناطق از مخزن CNG استفاده خواهد شد که ان شاء ا… دربرنامه سال ۹۴ و ۹۵ گازرسانی می شوند.همچنین ۱۵ روستا در بخش مرکزی و هشت روستا در بخش سلفچگان وجود دارند که باید به این مناطق نیز در سال ۹۴ و ۹۵ به روش معمول گاز رسانی انجام گردد.
وی با بیان اینکه برای استخراج، پالایش و انتقال گاز زحمات زیادی کشیده می شود، گفت: امسال ۱۰۰ میلیون متر مکعب به تولید گاز اضافه کرده ایم و خوشبختانه تا به حال قطعی گاز نداشته ایم، اما باید صرفه جویی صورت گیرد.
مهندس فرجی با اشاره به نامه های اخیر وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز به استانداریها ، رسانه ملی و ائمه جمعه سراسر کشور و عدم پایداری سبکه در صورت مصرف بی رویه، خواستار صرف جویی در مصرف انرژی گاز شد و نکات مهمی را در زمینه رعایت صرفه جویی و مصرف بهینه گاز طبیعی و ایمنی بیان کرد.
وی در پایان به خطرات گاز CO(منواکسیدکربن) اشاره و نکات مهمی در خصوص نحوه جلوگیری از تولید آن را به حاضرین متذکر شد.

۱۳ اسفند ۱۳۹۹

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید