منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

سفر رئیس جمهور محترم و هیات دولت به استان قم

rouhani-qom93

 

برگزاری مانور در ناحیه خلجستان استان قم

۰۰۰۱۸[۱۵-۰۵-۳۵]۵۴۶

 این مانور با فرضیه وقوع زلزله و بروز نشت گاز و حریق در ایستگاه CGS شهر دستجرد از توابع استان قم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم: این مانور با هدف ایجاد و ارتقای توانمندی نیروهای عملیاتی شرکت گاز استان و سازمانها و ارگانهای امداد رسان به منظور واکنش سریع در شرایط اضطراری و همچنین هماهنگی بیشتر نیروهای واحدهای مختلف برگزار شد.
در این مانور که نیروهای HSE و پدافند غیرعامل، امداد، تعمیرات ابزار دقیق، حراست، خدمات رفاهی و اجتماعی و روابط عمومی شرکت گاز و نیز آتش¬نشانی و اورژانس شهر دستجرد حضور داشتند، افراد با شبیه¬سازی حادثه به تمرین اقدامات لازم در شرایط اضطراری شامل اطفاء حریق، امداد و نجات مصدومین، قطع گاز، کنترل فشار و تعمیرات ایستگاه و حفاظت فیزیکی پرداختند.

پروژه گازرسانی به حفره های خالی، توسعه شبکه مرحله ۳۷ شهر قم (PC)

شماره مناقصه : ۱۹ / ۹۳

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»
«تجدید مناقصه»

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :
پروژه گازرسانی به حفره های خالی، توسعه شبکه مرحله ۳۷ شهر قم (PC) را از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ای) و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :
الف- شرح مختصر کار :
۱) لوله گذاری شبکه توزیع فلزی به طول تقریبی ۱۰۰۰۰ متر ؛
ب- محل اجرا : سطح شهر قم می‌باشد.
ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :
۱) توانایی انجام کار در مدت ۳۶۰ روز تقویمی.
۲) دارا بودن حداقل پایه ۵ در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا پایه ۵ رشته نفت و گاز از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی.
۳) توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی.
۴) توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی تا تاریخ ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۳ می‌باشد.

هـ – مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۳ می‌باشد.

و- زمان گشایش پاکات ساعت ۱۰:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۲۴ / ۰۱ / ۱۳۹۴ می‌باشد.

مناقصه‌گران می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه (به مبلغ ۰۰۰/۲۷۰ ریال با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده) به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین‌الدین کوچه شماره ۱۸ شرکت گاز استان قم، امور قراردادها مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: WWW.nigc-qom.ir یا سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس WWW.Spac.ir قابل دریافت است.
نکات قابل توجه :
۱) ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
۲) کارفرما در صورت درخواست پیمانکار منتخب ، به میزان ۲۰% مبلغ اجرای کار و ۲۵% مبلغ کالای عهده پیمانکار به عنوان پیش پرداخت طبق شرایط پیمان و در ازای ارایه ضمانتنامه بانکی به پیمانکار پرداخت می نماید.
۳) شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
۴) به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵) در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

عملیات تکمیلی گازرسانی به محور قدیم قم – کاشان (PC) (تجدید مناقصه)

شماره مناقصه : ۹۳/۱۸

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

«تجدید مناقصه»

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :

پروژه عملیات تکمیلی گازرسانی به محور قدیم قم – کاشان (PC) را از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ای) و پس از ارزیابی ساده به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 1. تهیه مصالح و اجرای ۷۰ متر خط تغذیه ۶ً
 2. تهیه مصالح و ساخت یک عدد ایستگاه TBS 10000
 3. تهیه مصالح و ساخت یک مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک

ب- محل اجرا : شهر قم می‌باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 1. توانایی انجام کار در مدت ۱۷۰ روز تقویمی.
 2. دارا بودن حداقل پایه ۵ در رشته تأسیسات و تجهیزات، یا پایه ۵ رشته نفت و گاز (رشته خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز) از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی .
 3. توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی.
 4. توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۹۳ می‌باشد.

هـ- مهلت عودت اسناد ارزیابی ساده و پاکات مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۳ می‌باشد.

و- زمان گشایش پاکات ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۳ می‌باشد.

 

شماره مناقصه : ۹۳/۱۸

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

«تجدید مناقصه»

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :

پروژه عملیات تکمیلی گازرسانی به محور قدیم قم – کاشان (PC) را از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ای) و پس از ارزیابی ساده به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 1. تهیه مصالح و اجرای ۷۰ متر خط تغذیه ۶ً
 2. تهیه مصالح و ساخت یک عدد ایستگاه TBS 10000
 3. تهیه مصالح و ساخت یک مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک

ب- محل اجرا : شهر قم می‌باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 1. توانایی انجام کار در مدت ۱۷۰ روز تقویمی.
 2. دارا بودن حداقل پایه ۵ در رشته تأسیسات و تجهیزات، یا پایه ۵ رشته نفت و گاز (رشته خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز) از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی .
 3. توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی.
 4. توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۹۳ می‌باشد.

هـ- مهلت عودت اسناد ارزیابی ساده و پاکات مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۳ می‌باشد.

و- زمان گشایش پاکات ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۳ می‌باشد.

مناقصه‌گران می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه (به مبلغ ۰۰۰/۲۷۰ ریال با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده) به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین‌الدین کوچه شماره ۱۸ شرکت گاز استان قم، امور قراردادها مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس:  WWW.nigc-qom.ir یا سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس WWW.Spac.ir قابل دریافت است

نکات قابل توجه :

 1. ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 2. کارفرما در صورت درخواست پیمانکار منتخب، به میزان ۲۰% مبلغ اجرای کار و ۲۵% مبلغ کالای عهده پیمانکار به عنوان پیش پرداخت طبق شرایط پیمان و در ازای ارایه ضمانتنامه بانکی به پیمانکار پرداخت می‌نماید.
 3. شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 4. به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

راه اندازی مرکز تلفن امور کالای شرکت گاز استان قم

۸۰۸۳۱۷os_7400_large

همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی؛ در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و خدمات‌رسانی مطلوب به ذینفعان، مرکز تلفن امور کالای این شرکت راه‌اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم: با راه‌اندازی این مرکز تلفن IP؛ تامین‌کنندگان کالا و خدمات، فروشندگان، شرکتها و اشخاصی که قصد تماس با این امور را داشته باشند، می‌توانند از  طریق شماره تلفن ۳۶۶۲۱۰۰۹ (با پیش شماره ۰۲۵) تماس حاصل نمایند. این مرکز مجهز به اپراتور خودکار می‌باشد که جهت تسریع در ارتباط، در حین پخش منوی اپراتور، شماره‌گیری  تلفن داخلی فرد مورد نظر نیز امکان‌پذیر می‌باشد.

مجتمع شدن سرویسهای تلفنی و سرویسهای IP از خصوصیات خاص این مرکز تلفن می‌باشد.

رئیس حراست شرکت گاز استان قم معرفی شد

DSC00351546

مراسم معارفه رئیس حراست شرکت گاز استان قم با حضور آقای نجار معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملی گاز، هیأت همراه، جانشین رئیس حراست کل استان، مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت و رؤسای واحدهای مختلف در سالن کنفرانس این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم: در این مراسم مهندس فرجی مدیرعامل این شرکت ضمن تبریک بمناسبت سی و ششمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، حضور معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملی گاز همچنین هیأت همراه و جانشین رئیس حراست کل استان را خیر مقدم گفت و اظهار داشت: این انقلاب پدیده شگفت انگیز در طول تاریخ بوده که رمز پیروزی آن به برکت قرآن و اهل بیت علیهم السلام و با رهبری امام  و جهاد ملت ولایتمدار ایران می باشد که بهای آن نیز سنگین بوده است، لذا مسئولیت در این نظام مقدس اسلامی بسیار خطیر می باشد.
وی در ادامه افزود: بر اساس آیات و روایات ، بزرگترین نعمت ها در دنیاو آخرت امنیت وسلامتی است و این دو نعمت ، در سازمان ها نیز اهمیت زیادی  دارد و واحد حراست می تواند با تعاملات مؤثر خود در سازمان، امنیت و سلامت کاری را ایجاد و تقویت نماید. لذا واحد حراست بنا به شرح وظایف ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی ضمن قدر دانی از زحمات آقایان عباسی و فیروز آبادی (به ترتیب رئیس و سرپرست سابق)، آرزوی سعادت و موفقیت برای ایشان، آقای رسول آرزو را به عنوان رئیس واحد حراست معرفی نموده و اظهار داشت: قم حرم اهل بیت است و زندگی در قم عبادت است. ان شا ا… خدای تبارک و تعالی توفیق خدمت هرچه بیشتر و بهتر در این نظام مقدس را به ما عنایت فرماید.
نجار معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملی گاز نیز با گرامیداشت یاد و خاطره امام و خون شهدای انقلاب و زحمات جانبازان، اظهار داشت: این انقلاب به راحتی به دست ما نرسیده و باید از ارزشهای انقلاب و خون شهدا پاسداری کرد. حراست به معنای حفظ آرامش سازمان و صیانت از نیروی کار در راستای خدمات رسانی مطلوب به مردم می باشد. مجموعه شرکت گاز استان قم در راستای خدمات رسانی به مردم موفق بودمجموعه پاکی است که باید در جهت پاک تر بودن نیز قدم برداریم.
ایشان درپایان برای آقای آرزو توفیق خدمت رسانی به مردم شریف استان را در پرتو عنایات حق تعالی و حضرت بقیه ا… الاعظم و در جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س)، مسئلت نمودند و هدایایی نیز به رسم یاد بود به آقایان عباسی و فیروزآبادی اعطا گردید.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم در جلسه شورای اداری استان: گاز یک کالای استراتژیک است.

DSC00349546

مدیر عامل این شرکت در هشتمین جلسه شورای اداری استان که در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد با اشاره به اینکه گاز یک کالای استراتژیک است، صرفه جویی در مصرف گاز و رعایت نکات ایمنی را ضروری دانست.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم: مهندس فرجی در این جلسه، ضمن تشریح عملکرد این شرکت، اظهار داشت: در استان قم با ۳۵۰۰ کیلومتر شبکه، ۱۶۰ هزار انشعاب، ۳۵۰ هزار مشترک وگازرسانی به ۲۰۰۰ واحد صنعتی، ۳۷ ایستگاه CNG، ۶ شهر و ۱۰۴ روستا ، ۵/۹۹ درصد استان از نعمت گاز برخوردارند.
وی ضمن اشاره به اینکه استفاده از سوختهای فسیلی سبب آلودگی محیط زیست می شود، تصریح کرد: از مجموع ۱۴۶ روستای استان قم ۱۰۴ روستا گازرسانی شده و انتقال گاز به ۳ روستای دیگر نیز در دست اقدام است که تا دو ماه دیگر در این روستاها افتتاح گازرسانی صورت می گیرد. برای گازرسانی به ۱۳ روستا در منطقه قاهان که ۲۵۰۰ نفر ساکن آن هستند، هزینه ای بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان لازم است که مقرون به صرفه نمی باشد. لذا تاکنون گازرسانی به این بخش صورت نگرفته است. برای تأمین گاز این مناطق از مخزن CNG استفاده خواهد شد که ان شاء ا… دربرنامه سال ۹۴ و ۹۵ گازرسانی می شوند.همچنین ۱۵ روستا در بخش مرکزی و هشت روستا در بخش سلفچگان وجود دارند که باید به این مناطق نیز در سال ۹۴ و ۹۵ به روش معمول گاز رسانی انجام گردد.
وی با بیان اینکه برای استخراج، پالایش و انتقال گاز زحمات زیادی کشیده می شود، گفت: امسال ۱۰۰ میلیون متر مکعب به تولید گاز اضافه کرده ایم و خوشبختانه تا به حال قطعی گاز نداشته ایم، اما باید صرفه جویی صورت گیرد.
مهندس فرجی با اشاره به نامه های اخیر وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز به استانداریها ، رسانه ملی و ائمه جمعه سراسر کشور و عدم پایداری سبکه در صورت مصرف بی رویه، خواستار صرف جویی در مصرف انرژی گاز شد و نکات مهمی را در زمینه رعایت صرفه جویی و مصرف بهینه گاز طبیعی و ایمنی بیان کرد.
وی در پایان به خطرات گاز CO(منواکسیدکربن) اشاره و نکات مهمی در خصوص نحوه جلوگیری از تولید آن را به حاضرین متذکر شد.

۰۹ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب